Trimsulfasol

Trimsulfasol to produkt stosowany u następujących gatunków zwierząt:

Tuczniki:
Leczenie i metafilaktyka w następujących przypadkach:
– biegunka poodsadzeniowa wywołana szczepami ß-hemolitycznymi Escherichia coli K88-dodatnimi, K99-dodatnimi lub 987P, wrażliwymi na trimetoprim-sulfametoksazol,
– wtórne zakażenia bakteryjne wywołane przez Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, Streptococcus spp. i Haemophilus parasuis wrażliwe na trimetoprim-sulfametoksazol.

Brojlery:
Leczenie i metafilaktyka w następujących przypadkach:
– kolibakterioza wywołana bakteriami Escherichia coli wrażliwymi na trimetoprim-sulfametoksazol,
– nieżyt śluzowy nosa wywołany bakteriami Avibacterium paragallinarum wrażliwymi na trimetoprim-sulfametoksazol.
Obecność choroby w stadzie musi być stwierdzona przed zastosowaniem produktu.

Jaki jest skład Trimsulfasol, jakie substancje zawiera?

Trimetoprim: 20 mg/ml
Sulfametoksazol: 100 mg/ml

Klarowny, żółty roztwór.

Dawkowanie preparatu Trimsulfasol – jak stosować ten lek?

Droga podawania: do podania w wodzie do picia.
Produkt można dodawać bezpośrednio do wody do picia w celu przygotowania roztworu leczniczego o obliczonym stężeniu, jednak można go również stosować w postaci stężonego roztworu podstawowego, dodając 200 ml produktu leczniczego weterynaryjnego na litr wody i dalej rozcieńczając roztwór.

Tuczniki:
5 mg trimetoprimu i 25 mg sulfametoksazolu na kg masy ciała dziennie, przez 4–7 kolejnych dni. Odpowiada to 1 ml produktu leczniczego weterynaryjnego na 4,0 kg masy ciała dziennie.

Brojlery:
7,5 mg trimetoprimu i 37,5 mg sulfametoksazolu na kg masy ciała dziennie, przez 3 kolejne dni. Odpowiada to 1 ml produktu leczniczego weterynaryjnego na 2,67 kg masy ciała dziennie.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Dokładną dzienną ilość potrzebnego produktu leczniczego weterynaryjnego w zależności od zalecanej dawki, dziennego spożycia wody, a także liczby i masy ciała leczonych zwierząt, można obliczyć, posługując się następującym wzorem:

(…ml produktu/kg masy x średnia masa ciała (kg) x ciała/dzień leczonych zwierząt) / średnie dzienne spożycie wody (w litrach) na zwierzę = ml produktu na litr wody do picia

W celu zapewnienia prawidłowego dawkowania należy jak najdokładniej określić masę ciała i spożycie wody. Dzienną dawkę należy dodawać do wody do picia tak, aby cały lek został spożyty w ciągu 24 godzin. Świeżą wodę do picia zawierającą produkt leczniczy oraz roztwory podstawowe należy przygotowywać raz na 24 godziny. Podczas okresu leczenia zwierzęta nie powinny mieć dostępu do źródeł wody innej niż woda z lekiem. Należy się jednak upewnić, że zwierzęta mają zawsze dostęp do wystarczającej ilości wody. Po zakończeniu okresu leczenia system podawania wody należy odpowiednio wyczyścić, aby uniknąć przyjęcia subterapeutycznych ilości substancji czynnej.
Pobieranie wody zawierajacej produkt leczniczy zależy od stanu klinicznego zwierząt. W celu uzyskania prawidłowej dawki stężenie produktu leczniczego weterynaryjnego musi zostać właściwie dostosowane.

Przeciwwskazania

Nie stosować u zwierząt z ciężkimi schorzeniami wątroby lub nerek, skąpomoczem lub bezmoczem.
Nie stosować u zwierząt z upośledzeniem układu krwiotwórczego.
Nie stosować w przypadkach stwierdzonej nadwrażliwości na sulfonamidy, trimetoprim lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Działania niepożądane

U kur może sporadycznie dochodzić do zmniejszenia ilości wypijanej wody.
Rzadko mogą występować reakcje nadwrażliwości (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10 000 leczonych zwierząt).
Wrazie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w niniejszej etykiecie, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.
Można również zgłosić działania niepożądane poprzez krajowy system raportowania krajowego.

Okres(-y) karencji

Produkt niedopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi
świnia – tkanki jadalne – 8 dni
kura – tkanki jadalne – 5 dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Ciężko chore zwierzęta mogą mieć zmniejszony apetyt i pić mniej wody.
W razie potrzeby należy dostosować stężenie produktu leczniczego weterynaryjnego tak, aby zapewnić spożycie zalecanej dawki. Jednak jeśli stężenie produktu wzrośnie za bardzo, przyjmowanie wody zawierajacej produkt leczniczy zmniejszy się z powodów smakowych. Z tego względu należy regularnie monitorować ilość wypijanej wody, szczególnie w przypadku brojlerów.
W przypadku przyjmowania niewystarczającej ilości wody należy zastosować leczenie pozajelitowe u świń.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Ze względu na prawdopodobną zmienność (zależną od czasu lub miejsca występowania) wrażliwości bakterii na wzmocnione sulfonamidy, występowanie oporności bakterii może być różne w różnych krajach, a nawet w poszczególnych gospodarstwach. Z tego względu zalecane jest pobieranie próbek bakteriologicznych i przeprowadzanie badań wrażliwości. Podstawą zastosowania produktu powinny być badania posiewu i wrażliwości mikroorganizmów pobranych od chorych zwierząt w gospodarstwie lub z poprzednich doświadczeń w gospodarstwie. Stosowanie produktu w sposób odbiegający od instrukcji podanych w charakterystyce produktu leczniczego weterynaryjnego może zwiększyć częstość występowania bakterii opornych na sulfametoksazol i trimetoprim, a także może
zmniejszyć skuteczność połączeń trimetoprimu z innymi sulfonamidami ze względu na potencjalną oporność krzyżową. Podczas stosowania produktu należy uwzględnić oficjalne i lokalne zasady dotyczące zwalczania drobnoustrojów.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Trimsulfasol zwierzętom

Sulfonamidy mogą wywołać nadwrażliwość (alergię) po wstrzyknięciu, przy wdychaniu, po spożyciu lub w wyniku kontaktu ze skórą. Nadwrażliwość na sulfonamidy może prowadzić do reakcji krzyżowych z innymi antybiotykami. Reakcje alergiczne na te substancje w niektórych przypadkach mogą być poważne.
Osoby o stwierdzonej nadwrażliwości na sulfonamidy powinny unikać kontaktu z produktem.
Jeżeli po narażeniu na produkt wystąpią objawy takie jak wysypka skórna, należy zwrócić się o pomoc lekarską i pokazać lekarzowi to ostrzeżenie.
Ten produkt może spowodować podrażnienie skóry i dróg oddechowych, a także uszkodzenie oczu. Podczas pracy z produktem należy nosić nieprzepuszczalne rękawice, np. gumowe lub lateksowe, oraz okulary ochronne. Należy unikać wdychania produktu. Natychmiast po zakończeniu pracy z produktem należy umyć ręce i zanieczyszczoną skórę. W razie kontaktu z oczami przemyć oczy dużą ilością czystej wody, a jeśli wystąpi podrażnienie, zwrócić się o pomoc medyczną. W razie przypadkowego połknięcia należy zwrócić się o pomoc lekarską.
Substancja pomocnicza, N-metylopirolidon (NMP), może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Z tego względu kobiety w wieku rozrodczym muszą zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć narażenia przez rozlanie na skórę przy podawaniu produktu. Kobiety w ciąży, podejrzewające ciążę lub starające się o dziecko nie powinny podawać produktu.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży, laktacji lub nieśności nie zostało określone.

Interakcje Trimsulfasol z innymi produktami

Nie łączyć z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Przedawkowanie

U kur ostre przedawkowanie jest mało prawdopodobne, ponieważ ptaki nie będą chciały pić wody o dużym stężeniu leku (zbyt gorzki smak przy przekroczeniu 2 litrów produktu leczniczego weterynaryjnego na 1000 litrów wody do picia). Przewlekłe przedawkowanie u kur prowadzi do znacznego zmniejszenia spożycia wody i paszy oraz do spowolnienia wzrostu.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Trimsulfasol – do pobrania pełna wersja ulotki

Trimsulfasol – Roztwór do podania w wodzie do picia

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Trimsulfasol – Roztwór do podania w wodzie do picia

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Trimsulfasol u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz