Trimsulfasol, (80 mg + 20 mg)/ ml, roztwór doustny dla świń i kur

Trimsulfasol jest przeznaczony do leczenia ostrych i przewlekłych infekcji bakteryjnych i wtórnych zakażeń wirusowych, w których czynniki bakteryjne są wrażliwe na połączenie trimetoprimu i sulfametoksazolu:

Świnie
Oskrzelowe zapalenie płuc u młodych świń wywołane przez Bordetella bronchiseptica
Zapalenie opłucnej wywołane przez Actinobacillus pleuropneumoniae
Zapalenie błon surowiczych spowodowane przez Haemophilus suis
Salmonelloza
Nieżyt nosa zanikowy wywołany przez Pasteurella multocida, Bordetella spp
Zapalenie płuc, zapalenie stawów, zapalenie opon i mózgu wywołane przez Streptococcus spp
Zapalenie skóry wywołane przez Staphylococcus hyicus.

Kury
Puloroza wywołana przez Salmonella Pullorum
Paratyfus wywołany przez Salmonella Typhimurium
Kolibakterioza
Cholera drobiu wywołana przez Pasteurella multocida
Nieżyt nosa wywołany przez Haemophilus gallinarum.

Jaki jest skład Trimsulfasol, (80 mg + 20 mg)/ ml, roztwór doustny dla świń i kur, jakie substancje zawiera?

1 ml Trimsulfasol, 80 mg/ml + 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu doustnego dla świń i kur zawiera:

Substancje czynne:
Sulfametoksazol 80 mg
Trimetoprim 20 mg

Substancje pomocnicze:
Metylu parahydroksybenzoesan (E218) 1 mg.

Dawkowanie preparatu Trimsulfasol, (80 mg + 20 mg)/ ml, roztwór doustny dla świń i kur – jak stosować ten lek?

świń i kur zalecana dawka wynosi 15–30 mg połączonych substancji czynnych na kg masy ciała dziennie (co odpowiada 0,15–0,30 ml produktu na kg m.c.), przez 4–7 kolejnych dni.
Produkt należy podawać po rozcieńczeniu w wodzie do picia.
Ilość produktu potrzebną do leczenia stada można wyliczyć za pomocą następującego wzoru:

Trimsulfasol-dawkowanie

Roztwór powinien być zużyty w ciągu 24 godzin od przygotowania.
W celu uniknięcia nieprawidłowego dawkowania masa ciała leczonych zwierząt powinna być oszacowana jak najdokładniej.
Spożycie płynów jest uzależnione od wielu czynników, m.in. wieku, stanu klinicznego zwierząt, warunków otoczenia. W celu zapewnienia prawidłowego dawkowania należy monitorować spożycie płynów i odpowiednio dostosować stężenie roztworu leczniczego. Jeśli nie jest to możliwe, należy zastosować inny produkt leczniczy weterynaryjny.

Zalecenia dla prawidłowego podania

W celu prawidłowego podania produktu należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w etykieto-ulotce.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne, inne sulfonamidy lub na dowolną substancję pomocniczą.
Nie stosować u zwierząt z niewydolnością nerek, wątroby lub dyskrazją.
Nie stosować w stadach kur niosek, u których stwierdzono pałeczki Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.

Działania niepożądane

Nieznane.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Okres(-y) karencji

kura – tkanki jadalne – 5 dni
świnia – tkanki jadalne – 5 dni.

Produkt nie dopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Ze względu na ryzyko wystąpienia krystalurii należy kontrolować ilość wydalanego moczu u świń leczonych tym produktem.
Wrażliwość patogenów docelowych na potencjalizowane sulfonamidy może być zmienna, dlatego przed zastosowaniem produktu zalecane jest pobieranie próbek i wykonywanie badań wrażliwości bakterii izolowanych z danego przypadku. Użycie produktu niezgodne z zaleceniami może skutkować selekcją patogenów opornych na sulfametoksazol z trimetoprimem i zmniejszeniem skuteczności leczenia innymi potencjalizowanymi sulfonamidami na skutek oporności krzyżowej.
Stosowanie produktu u kur powinno odbywać się zgodnie z rozporządzeniem Komisji 1177/2006 i odpowiednimi przepisami krajowymi.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Trimsulfasol, (80 mg + 20 mg)/ ml, roztwór doustny dla świń i kur zwierzętom

Z uwagi na możliwość wystąpienia reakcji alergicznej, podczas sporządzania i podawania roztworu leczniczego należy zachować ostrożność w celu uniknięcia kontaktu produktu ze skórą. Zalecane jest używanie rękawic ochronnych.
Osoby o znanej nadwrażliwości na substancje czynne lub pomocnicze powinny unikać kontaktu z produktem.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Może być stosowany o okresie ciąży, laktacji i w okresie nieśności.

Interakcje Trimsulfasol, (80 mg + 20 mg)/ ml, roztwór doustny dla świń i kur z innymi produktami

Nieznane.

Przedawkowanie

Brak dostępnych danych.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie należy mieszać produktu z innymi lekami ze względu na możliwość wytrącenia się.

Ulotka Trimsulfasol, (80 mg + 20 mg)/ ml, roztwór doustny dla świń i kur – do pobrania pełna wersja ulotki

Trimsulfasol, (80 mg + 20 mg)/ ml, roztwór doustny dla świń i kur – Roztwór doustny

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Trimsulfasol, (80 mg + 20 mg)/ ml, roztwór doustny dla świń i kur – Roztwór doustny

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Trimsulfasol, (80 mg + 20 mg)/ ml, roztwór doustny dla świń i kur u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz