SG-VAC LIVE

SG-VAC LIVE to produkt stosowany do czynnego uodparniania kurcząt w celu zapobiegania upadkom, występowaniu objawów klinicznych i spadkowi nieśności spowodowanych tyfusem kur (wywołanym zakażeniem Salmonella gallinarum) oraz w celu zmniejszenia kolonizacji jajników i organów wewnętrznych kurcząt szczepami Salmonella enteritidis.
Czas powstania odporności: Odporność pojawia się po 3 tygodniach od pierwszego szczepienia.
Czas trwania odporności: Odporność utrzymuje się przez co najmniej 3 miesiące po zastosowaniu zalecanego programu szczepienia.

Jaki jest skład SG-VAC LIVE, jakie substancje zawiera?

Jedna dawka szczepionki SG-VAC LIVE zawiera:
Substancja czynna:
Żywy, atenuowany szczep Salmonella enterica subsp. enterica serowar Gallinarum/pullorum SGP695AV, nie mniej niż 2 × 10^8 CFU i nie więcej niż 1 × 10^9 CFU.

Dawkowanie preparatu SG-VAC LIVE – jak stosować ten lek?

Szczepionkę podaje się w wodzie do picia, nie wcześniej niż w 7. dniu życia.
Zalecany program szczepienia:
Zaleca się dwukrotne szczepienie w odstępie 4 tygodni, przed wejściem kurcząt w okres nieśności.
W przypadku zagrożenia epidemiologicznego tyfusem kur powyższy program szczepienia można wprowadzić u ptaków w wieku 7-10 dni.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Pojemniki i inne materiały używane podczas przygotowania roztworu szczepionki powinny być czyste.
Do szczepienia użyć takiej ilości wody, aby jedna dawka przypadała na jednego osobnika. W celu dokładnego obliczenia ilości wody potrzebnej do szczepienia, można zmierzyć objętość wody wypitą przez stado w poprzednim dniu.
Należy upewnić się, że woda używana do szczepienia nie jest chlorowana, jak również nie zawiera środków dezynfekcyjnych lub detergentów.
Sprawdzić czy liczba poideł jest wystarczająca.
Aby ułatwić równomierne spożycie roztworu szczepionki, wstrzymać pojenie stada na 3 godziny przed jej podaniem.
Zawartość butelki dokładnie rozpuścić w niewielkiej ilości wody i przenieść do zbiornika z wodą przeznaczoną do pojenia stada. Starannie mieszać roztwór na każdym etapie przygotowania.
Upewnić się, że roztwór szczepionki został wypity przez wszystkie ptaki w ciągu 2 godzin.

Przeciwwskazania

Brak.

Działania niepożądane

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Okres(-y) karencji

kura – tkanki jadalne – 0 dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Należy szczepić tylko zdrowe zwierzęta.
Należy upewnić się, że wszystkie ptaki w stadzie otrzymają odpowiednią dawkę szczepionki w tym samym czasie.
Woda przeznaczona do podania szczepionki nie może zawierać środków dezynfekcyjnych lub detergentów.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Należy przeprowadzić odpowiednie zabiegi weterynaryjne oraz hodowlane w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się szczepu szczepionkowego na podatne gatunki.
Możliwość kontaktowego przenoszenia szczepu zawartego w szczepionce na nieszczepione osobniki jest bardzo niska.
Szczepienie może indukować dodatnią odpowiedź serologiczną w badaniu na obecność przeciwciał swoistych względem Salmonella pullorum.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających SG-VAC LIVE zwierzętom

S. gallinarum/pullorum jest szczepem Salmonella wykazującym swoistość gatunkową względem gospodarza i nie jest uznawana za czynnik zoonotyczny.
Z uwagi na fakt, że szczepionka zawiera żywe atenuowane drobnoustroje, należy przedsięwziąć następujące środki ostrożności:
− Podczas przygotowania roztworu używać rękawic ochronnych, unikać tworzenia aerozoli, dokładnie umyć i dezynfekować ręce po używaniu szczepionki.
− Nie połykać liofilizatu lub roztworu szczepionki.
− Dokładnie umyć i dezynfekować ręce po usuwaniu odchodów szczepionych kur, zwłaszcza w ciągu 5 tygodni po szczepieniu.
− Po przypadkowym połknięciu albo rozlaniu na skórę lub błony śluzowe należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
Szczep szczepionkowy wykazuje wrażliwość in vitro (metoda Kirby-Bauera) na liczne antybiotyki: kwas nalidyksowy, kwas oksolinowy, amoksycylinę, ampicylinę, apramycynę, cefadroksyl, cefaleksynę, cefoperazon, chloramfenikol, kolistynę, enrofloksacynę, florfenikol, flumechinę, gentamycynę, kanamycynę, marbofloksacynę, neomycynę, nitrofurantoinę, streptomycynę.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Podanie szczepionki nioskom w okresie nieśności jest bezpieczne.

Interakcje SG-VAC LIVE z innymi produktami

Podanie szczepionki nie wywiera negatywnego wpływu na odpowiedź immunologiczną uzyskiwaną przy zastosowaniu typowych programów szczepień przewidzianych dla kur.
Nie podawać równocześnie z antybiotykami lub chemioterapeutykami wykazującymi aktywność względem Salmonella. Jeżeli zostaną użyte wskazane leki, szczepienie należy powtórzyć.

Przedawkowanie

Podanie dawki 10-krotnie wyższej niż zalecana nie powoduje wystąpienia działań niepożądanych.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
O sposoby usunięcia niepotrzebnych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pomogą one chronić środowisko.

Ulotka SG-VAC LIVE – do pobrania pełna wersja ulotki

SG-VAC LIVE – Liofilizat do sporządzania zawiesiny doustnej

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

SG-VAC LIVE – Liofilizat do sporządzania zawiesiny doustnej

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz SG-VAC LIVE u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz