Zincopremix

U prosiąt Zincopremix stosowany jest do zapobiegania wystąpieniu biegunki po odsadzeniu.

Jaki jest skład Zincopremix, jakie substancje zawiera?

Każdy gram jasnego, białego lub żółtawobiałego proszku zawiera:

Substancja czynna:
Cynku tlenek 1000 mg.

Dawkowanie preparatu Zincopremix – jak stosować ten lek?

Podanie doustne, w paszy.

Prosięta: 100 mg cynku tlenku/kg masy ciała na dzień, przez 14 dni po odsadzeniu (odpowiada 3,1 kg produktu/tonę paszy lub 2500 g cynku/tonę paszy).

Uwzględnić, że leczenie powinno rozpocząć się przy odsadzeniu (wiek 21 dni) oraz że średnia masa ciała prosięcia wynosi 7 kg m.c., przy średnim spożyciu karmy wynoszącym około 0,225 kg.

Spożycie paszy zależy od stanu klinicznego zwierzęcia, w związku z tym stężenie w paszy należy dostosować w celu zapewnienia właściwego dawkowania. Dobrze wymieszać w celu zapewnienia homogennego rozkładu.

Pasza zawierająca produkt leczniczy weterynaryjny powinna być jedynym źródłem karmy w ciągu najwyżej 14 dni po odsadzeniu.

W celu zapewnienia właściwej dystrybucji produktu w paszy ostatecznej zaleca się wstępne wymieszanie go z odpowiednią ilością składników paszy przed wykonaniem ostatecznej mieszanki paszy.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Nie dotyczy.

Przeciwwskazania

Działania niepożądane

W bardzo rzadkich przypadkach podanie premiksu leczniczego może prowadzić do białożółtawego zabarwienia odchodów, które ustępuje po zaprzestaniu leczenia.
Przy przedłużonym stosowaniu możliwe jest wystąpienie niedoboru miedzi związanego z anemią niedobarwliwą.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane w jednym cyklu leczenia)
– często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 100 zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 1000 zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 10000 zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 zwierząt włączając pojedyncze raporty).

Okres(-y) karencji

Tkanki jadalne: 9 dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Po podania premiksu do sporządzania paszy leczniczej mogą wystąpić zmiany niektórych parametrów biologicznych (aktywność fosfatazy alkalicznej,alfa-amylazy), które ustępują po odstawieniu produktu.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Produkt należy podawać wyłącznie zwierzętom narażonym na biegunkę, na przykład, gdy prosięta są potomstwem loch, u których regularnie występowały przypadki biegunki po odsadzeniu. Pasza zawierająca duże stężenie cynku może stymulować występowanie oporności na cynk w mikroflorze bakteryjnej jelit świń i może odgrywać rolę w ko-selekcji MRSA oraz w zwiększonym odsetku wieloopornej E.coli.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Zincopremix zwierzętom

Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Należy unikać kontaktu produktu leczniczego weterynaryjnego ze skórą lub błonami śluzowymi i nie należy go wdychać. Podczas mieszania lub podawania paszy stosować jednorazową maskę zgodną z normą europejską EN 140 wyposażoną w filtr EN 143. W przypadku inhalacji dużych ilości pyłu lub proszku opuścić skażone pomieszczenie i oddychać świeżym powietrzem; jeżeli dyskomfort nie minie, skontaktować się z lekarzem.

W czasie dodawania premiksu i pracy z produktem stosować okulary ochronne i nieprzepuszczalne rękawice.

Unikać kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi, stosując odpowiednią odzież. W przypadku kontaktu ze skórą umyć dokładnie skażony obszar wodą z mydłem. Jeżeli nastąpi kontakt produktu leczniczego weterynaryjnego z oczami, przemyć dużą ilością wody; w przypadku utrzymywania się podrażnienia skontaktować się z lekarzem.

Skażoną odzież należy zdjąć i oczyścić przed ponownym użyciem.
Po użyciu produktu umyć ręce.
Po przypadkowym połknięciu wypić dużą ilość wody i zwrócić się o pomoc lekarską.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Nie dotyczy.

Interakcje Zincopremix z innymi produktami

Biodostępność cynku po podaniu doustnym może przyjmować różne wartości ze względu na możliwość interakcji jonów z innymi jonami (wapnia, miedzi, żelaza, kadmu).

Przedawkowanie

Nie zaobserwowano reakcji niepożądanych na ten produkt leczniczy weterynaryjny po podaniu w dawce około dwukrotnie wyższej niż zalecana dawka (200 mg ZnO/kg m.c./dobę) przez dwukrotnie dłuższy okres (28 dni).

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Zincopremix – do pobrania pełna wersja ulotki

Zincopremix – Premiks do sporządzania paszy leczniczej

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Zincopremix – Premiks do sporządzania paszy leczniczej

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Zincopremix u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz