Zelys

Wskazaniami do użycia Zelys to:

– Leczenie zastoinowej niewydolności serca u psów powodowanej przez niewydolność zastawek (niedomykalność zastawki mitralnej i/lub trójdzielnej) lub kardiomiopatię rozstrzeniową.

– Leczenie kardiomiopatii rozstrzeniowej w stadium przedklinicznym (asymptomatycznym, ze zwiększeniem wymiaru końcowo-skurczowego i końcowo-rozkurczowego lewej komory) u dobermanów po zdiagnozowaniu choroby serca w badaniu echokardiograficznym.

– Leczenie psów ze zwyrodnieniem śluzakowatym zastawki mitralnej (MMVD) w stadium przedklinicznym (bezobjawowym, ze szmerem skurczowym nad zastawką mitralną i oznakami powiększenia serca) w celu opóźnienia wystąpienia objawów klinicznych niewydolności serca.

Jaki jest skład Zelys, jakie substancje zawiera?

Pimobendan 1,25 mg, 5 mg, 10 mg.

Tabletka do rozgryzania i żucia.
Okrągła, beżowa do jasno brązowej tabletka, z dwiema liniami podziału po jednej stronie.
Tabletki mogą być dzielone na dwie równe części.

Dawkowanie preparatu Zelys – jak stosować ten lek?

Nie przekraczać zalecanych dawek.
W celu zapewnienia prawidłowego dawkowania przed rozpoczęciem leczenia należy dokładnie określić masę ciała.
Tabletki należy podawać doustnie w dawkach od 0,2 mg do 0,6 mg pimobendanu/kg masy ciała na dzień. Preferowana dawka dobowa wynosi 0,5 mg pimobendanu/kg masy ciała. Dawkę należy podzielić na dwa podania (każde po 0,25 mg/kg masy ciała), stosując odpowiednią kombinację całej, połowy lub ćwiartki tabletki. Jedną połowę dawki należy podać rano, a drugą około 12 godzin później. Każdą dawkę należy podawać na około godzinę przed karmieniem.

Odpowiada to:
Dla zwierzęcia o masie ciała 5 kg: jedna 1,25 mg tabletka do rozgryzania i żucia rano i jedna 1,25 mg tabletka do rozgryzania i żucia wieczorem.

Dla zwierzęcia o masie ciała 20 kg: jedna 5 mg tabletka do rozgryzania i żucia rano i jedna 5 mg tabletka do rozgryzania i żucia wieczorem.

Dla zwierzęcia o masie ciała 40 kg: jedna 10 mg tabletka do rozgryzania i żucia rano i jedna 10 mg tabletka do rozgryzania i żucia wieczorem.

Tabletki 5 i 10 mg dzielą się na 4 części, a tabletki 1,25 mg na 2 części.
Produkt można stosować łącznie z lekami diuretycznymi, np. furosemid.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Tabletki mogą być spożyte spontanicznie przez zwierzę lub należy je umieścić za wałem językowym.

Przeciwwskazania

Działania niepożądane

W rzadkich przypadkach może wystąpić nieznaczne działanie chronotropowe dodatnie (przyspieszenie akcji serca) oraz wymioty. Jednakże objawy te są zależne od dawki i można ich uniknąć zmniejszając dawkę.
W rzadkich przypadkach obserwowano wystąpienie przemijającej biegunki, braku apetytu lub letargu.
Mimo, że związek z pimobendanem nie został jeszcze jasno określony, w bardzo rzadkich przypadkach podczas leczenia można zaobserwować oznaki wpływu na hemostazę pierwotną (wybroczyny na błonach śluzowych, krwotoki podskórne). Objawy te ustępują po przerwaniu leczenia. W rzadkich przypadkach obserwowano zwiększenie niedomykalności zastawki mitralnej podczas przewlekłego leczenia pimobendanem u psów z chorobą zastawki mitralnej.
Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)
– często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).

W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Nie dotyczy.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Tylko dla lekarzy weterynarii:
Produkt nie był badany w przypadkach bezobjawowej DCM u dobermanów, występującej z migotaniem przedsionków lub utrwalonym częstoskurczem komorowym.
Produkt nie był badany w przypadkach bezobjawowego zwyrodnienia śluzakowatego zastawki mitralnej u psów z poważną tachyarytmią nadkomorową i/lub komorową.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Tabletki do rozgryzania i żucia są smakowe. W celu uniknięcia przypadkowego spożycia, należy przechowywać tabletki w miejscu niedostępnym dla zwierząt.

Tylko dla lekarzy weterynarii:
Podczas leczenia psów z cukrzycą należy regularnie sprawdzać poziom glukozy we krwi.
W celu zastosowania produktu w „stadium przedklinicznym” kardiomiopatii rozstrzeniowej (asymptomatycznym, ze zwiększeniem wymiaru końcowo-skurczowego i końcowo-rozkurczowego lewej komory) diagnozę należy postawić na podstawie kompleksowego badania kardiologicznego (w tym badania echokardiograficznego i ewentualnie monitorowania metodą Holtera).
W celu zastosowania w przedklinicznym stadium zwyrodnienia śluzakowatego zastawki mitralnej (stadium B2, zgodnie z wytycznymi ACVIM: bezobjawowe, ze szmerem nad zastawką mitralną ≥ 3/6 i kardiomegalią spowodowaną zwyrodnieniem śluzakowatym zastawki mitralnej), diagnozę należy postawić na podstawie kompleksowego badania fizykalnego i kardiologicznego, włączając w razie potrzeby echokardiografię lub radiografię.
U zwierząt leczonych pimobendanem zaleca się monitorowanie czynności i morfologii serca.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Zelys zwierzętom

Przypadkowe połknięcie, szczególnie przez dziecko, może prowadzić do wystąpienia tachykardii, niedociśnienia ortostatycznego, zaczerwienienia twarzy i bólów głowy.
Po przypadkowym połknięciu, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
Po podaniu umyć ręce.
Butelkę należy szczelnie zamknąć za pomocą wieczka bezpośrednio po wyjęciu odpowiedniej liczby tabletek.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Badania laboratoryjne u szczurów i królików nie wykazały działania teratogennego ani toksycznego dla płodu. Jednakże badania te wykazały działanie szkodliwe dla samicy i embriotoksyczne w przypadku podania wysokich dawek. Wykazano także, że pimobendan jest wydzielany do mleka. Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i laktacji u suk nie zostało określone. Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

Interakcje Zelys z innymi produktami

Tylko dla lekarzy weterynarii:
W badaniach farmakologicznych nie stwierdzono interakcji pomiędzy glikozydem nasercowym strofantyną a pimobendanem. Wzrost kurczliwości serca indukowany przez pimobendan ulega stłumieniu w przypadku obecności antagonistów wapnia – werapamil, diltiazem i ß-antagonistów – propranolol.

Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania skontaktuj się ze swoim lekarzem weterynarii.

Tylko dla lekarzy weterynarii:
W przypadku przedawkowania może wystąpić działanie chronotropowe dodatnie, wymioty, apatia, ataksja, szmery serca lub niedociśnienie. W takiej sytuacji należy zmniejszyć dawkę i rozpocząć odpowiednie leczenie objawowe.
W przypadku długotrwałego narażenia (6 miesięcy) zdrowych psów rasy beagle na dawki 3 i 5-krotnie większe od zalecanej, u niektórych zwierząt obserwowano pogrubienie zastawki mitralnej i przerost lewej komory serca. Zmiany te mają podłoże farmakodynamiczne.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

Ulotka Zelys – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Zelys u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz