Zactran

Bydło:
Leczenie i metafilaktyka chorób dróg oddechowych bydła (syndrom oddechowy bydła, BRD)związanych z zakażeniem Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida i Histophilus somni. Przed rozpoczęciem stosowania metafilaktycznego należy potwierdzić obecność choroby w stadzie

Świnie:
Leczenie choroby dróg oddechowych świń (SRD) związanej z zakażeniem Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis i Bordetella bronchiseptica.

Owce:
Leczenie zanokcicy (pododermatitis) związanej z zakażeniem wirulentnym Dichelobacter nodosus i Fusobacterium necrophorum wymagającej leczenia ogólnego.

Lek ten występuje pod postacią farmaceutyczną Roztwór do wstrzykiwań.

Powszechnie stosowana nazwa: Gamitromycyna

Informacje na temat opakowania:

1 fiol. 500 ml, Rp, EU/2/08/08 2/006
1 fiol. 250 ml, Rp, EU/2/08/082/005
1 fiol. 100 ml, Rp, EU/2/08/082/004
1 fiol. 250 ml, 5909990653652, Rp, EU/2/08/082/002
1 fiol. 100 ml, 5909990653645, Rp, EU/2/08/082/001
1 fiol. 50 ml, 5909990864355, Rp, EU/2/08/082/007
1 fiol. 500 ml, 5909990653669, Rp, EU/2/08/082/003

Jaki jest skład Zactran, jakie substancje zawiera?

1 ml zawiera:
Substancja czynna: 150 mg gamitromycyny

Substancje pomocnicze: 1 mg monotioglicerolu
Roztwór bezbarwny do jasnożółtego

Dawkowanie preparatu Zactran – jak stosować ten lek?

Pojedyncza dawka 6 mg gamitromycyny/kg masy ciała (co odpowiada 1 ml/25 kg masy ciała) w okolicę szyi (bydło i świnie) lub w okolicę przed łopatką (owca). Aby zapewnić prawidłowe dawkowanie i uniknąć podania zbyt małej dawki leku, należy możliwie najdokładniej określić masę ciała zwierzęcia.

Bydło i owce
Iniekcja podskórna. W przypadku leczenia bydła, którego waga przekracza 250 kg i owiec, których waga przekracza 125 kg, dawkę należy podzielić tak, aby w jedno miejsce nie podawać więcej niż 10 ml (bydło)
lub 5 ml (owce) preparatu.

Świnie
Iniekcja domięśniowa. Objętość iniekcji w jedno miejsce nie powinna przekraczać 5 ml.

Korek może być bezpiecznie nakłuwany do 50 razy przy użyciu igły 16G i do 80 razy przy użyciu igły 18G.. W przypadku potrzeby wielokrotnego użycia fiolki zalecane jest użycie automatycznego urządzenia dozującego, aby uniknąć nadmiernego uszkodzenia korka.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Aby zapewnić prawidłowe dawkowanie i uniknąć podania zbyt małej dawki leku, należy możliwie najdokładniej określić masę ciała zwierzęcia.

Skuteczność leczenia przeciwdrobnoustrojowego zanokcicy może zostać zmniejszona przez działanie innych czynników tj. przebywanie w środowisku o dużej wilgotności, jak również nieodpowiednie zarządzanie gospodarstwem. Dlatego też leczenie zanokcicy powinno być podejmowane wraz z innymi narzędziami zarządzania stadem, np. zapewnienie suchego środowiska. Leczenie antybiotykami łagodnej zanokcicy nie jest uznawane za właściwe.

Przeciwwskazania

Nie podawać w przypadku nadwrażliwości na pewną grupę antybiotyków zwaną makrolidami lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych. Nie podawać tego produktu leczniczego weterynaryjnego równocześnie z innymi makrolidami lub antybiotykami zwanymi linkozamidami.

Działania niepożądane

Podczas przeprowadzonych badań klinicznych obserwowano występowanie przemijających obrzęków w miejscu iniekcji.

  • Bardzo często u bydła poddanego leczeniu mogą pojawiać się widoczne w miejscu iniekcji obrzęki, którym może sporadycznie towarzyszyć nieznaczna, trwająca 1 dzień reakcja bólowa. Obrzęki zanikają zazwyczaj w ciągu 3 do 14 dni, ale u niektórych zwierząt mogą utrzymywać się do 35 dni po leczeniu.
  • Łagodne do umiarkowanych obrzęki w miejscu iniekcji, którym u owiec sporadycznie towarzyszyła nieznaczna reakcja bólowa trwająca jeden dzień, często były zgłaszane u owiec i świń w badaniach klinicznych, Te reakcje miejscowe są przemijające i zwykle ustępują w ciągu 2 (świnie) do 4 (owce) dni.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:

  • bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)
  • często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
  • niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)
  • rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)
  • bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).

W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Tkanki jadalne:
Bydło: 64 dni
Owce: 29 dni
Świnie: 16 dni
Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt w laktacji produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Nie stosować u ciężarnych zwierząt, które będą produkowały mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi, na 2 miesiące (krowy, jałówki) lub 1 miesiąc (owce) przed spodziewanym porodem.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania. Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie po EXP.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 28 dni.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

W przygotowaniu.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Zactran zwierzętom

Osoby o znanej nadwrażliwości na antybiotyki makrolidowe powinny unikać kontaktu z tym produktem leczniczym weterynaryjnym.

Gamitromycyna może powodować podrażnienie oczu i/lub skóry.

Unikać kontaktu ze skórą lub oczami. Jeżeli dojdzie do kontaktu z oczami, należy je natychmiast przepłukać czystą wodą. Jeżeli dojdzie do kontaktu ze skórą, miejsce zanieczyszczone produktem należy natychmiast przepłukać czystą wodą.

Po przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Umyć ręce po zabiegu.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Bezpieczeństwo gamitromycyny stosowanej w czasie ciąży i laktacji u bydła, owiec i świń nie zostało określone.

Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

Interakcje Zactran z innymi produktami

Może wystąpić oporność krzyżowa z innymi antybiotykami z grupy makrolidów. Unikać jednoczesnego podawania leków przeciwbakteryjnych cechujących się podobnym sposobem działania, takich jak inne makrolidy lub linkozamidy.

Przedawkowanie

W badaniu, którym objęto młode, dorosłe bydło, owce i świnie, gamitromycynę wstrzykiwano podskórnie w dawkach 6, 18 i 30 mg/kg (tj. w dawkach przekraczających dawkę zalecaną, odpowiednio, 1, 3 i 5-cio krotnie), które powtarzano trzykrotnie w 0, 5 i 10 dniu (tj. w czasie przekraczającym trzykrotnie zalecany okres leczenia). Nasilenie odczynów w miejscu iniekcji zależało od dawki.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać z żadnymi innymi produktami leczniczymi.

Ulotka Zactran – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Zactran u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz