Wellicox

Wellicox to produkt stosowany w przypadku:

Bydło:
– Łagodzenie objawów klinicznych chorób układu oddechowego w leczeniu skojarzonym z odpowiednią terapią przeciwzakaźną.

Świnie:
– Wspomagająco w antybiotykoterapii syndromu MMA.
– Łagodzenie gorączki związanej z chorobami układu oddechowego w terapii skojarzonej z odpowiednim leczeniem antybiotykami.

Konie:
– Łagodzenie stanu zapalnego i bólu związanego ze schorzeniami układu mięśniowo-szkieletowego.
– Łagodzenie bólu trzewnego związanego z kolką.

Jaki jest skład Wellicox, jakie substancje zawiera?

Każdy ml zawiera:

Substancja czynna:
Fluniksyna 50 mg (w postaci fluniksyny z megluminą)

Substancje pomocnicze:
Fenol 5 mg
Sodu formaldehydosulfoksylan 2,5 mg
Disodu edetynian 0,1 mg.

Dawkowanie preparatu Wellicox – jak stosować ten lek?

Bydło i świnie: podanie domięśniowe.
Bydło i konie: podanie dożylne.
Przed podaniem należy dokładnie określić masę ciała.

Bydło:
2 mg fluniksyny na kg masy ciała, co odpowiada 2 ml roztworu na 50 kg masy ciała, podawane raz dziennie dożylnie lub domięśniowo, przez 1 do 3 kolejnych dni.
Jeśli objętość leku przekracza 20 ml, dawkę należy podzielić i podawać w co najmniej 2 różne miejsca.

Świnie:
Wspomagająco w antybiotykoterapii syndromu MMA:
2 mg fluniksyny na kg masy ciała, co odpowiada 2 ml roztworu na 50 kg masy ciała, podawane domięśniowo raz dziennie, przez 1 do 3 kolejnych dni.

Łagodzenie gorączki związanej z chorobami układu oddechowego:
2 mg fluniksyny na kg masy ciała, co odpowiada 2 ml roztworu na 50 kg masy ciała, podawane domięśniowo raz dziennie.
Maksymalna objętość leku podana w jednym miejscu nie powinna przekraczać 5 ml. Objętości większe niż 5 ml należy podzielić i podać w różne miejsca.

Konie:
Łagodzenie stanu zapalnego i bólu związanego ze schorzeniami układu mięśniowo-szkieletowego:
1 mg fluniksyny na kg masy ciała, co odpowiada 1 ml roztworu na 50 kg masy ciała, podawane dożylnie raz dziennie, przez 1 do 5 kolejnych dni.

Łagodzenie bólu pochodzenia trzewnego związanego z kolką:
1 mg fluniksyny na kg masy ciała, co odpowiada 1 ml roztworu na 50 kg masy ciała, podawane dożylnie raz dziennie. Leczenie można powtórzyć raz lub dwa razy w przypadku nawrotu kolki.

Korek może być przekłuwany do 10 razy. W przypadku jednoczesnego leczenia dużych grup zwierząt, należy użyć automatycznego urządzenia dozującego.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Bydło:
Tkanki jadalne: 10 dni (podanie i.v.) / 31 dni (podanie i.m.)
Mleko: 24 godziny (podanie i.v.) / 36 godzin (podanie i.m.)

Świnie:
Tkanki jadalne: 20 dni

Konie:
Tkanki jadalne: 10 dni
Mleko: Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Przeciwwskazania

Działania niepożądane

Podobnie jak w przypadku innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, można zaobserwować działania niepożądane dotyczące idiosynkratycznych reakcji ze strony nerek lub wątroby.
W rzadkich przypadkach obserwowano śmiertelne reakcje anafilaktyczne (zapaść) u bydła i koni, głównie podczas szybkiego wstrzykiwania dożylnego.
Bardzo rzadko wystąpić mogą działania niepożądane takie jak krwawienie, zmiany żołądkowojelitowe (podrażnienie, owrzodzenie żołądka), wymioty i uszkodzenie nerek, głównie u zwierząt odwodnionych lub z hipowolemią.
U koni po podaniu dożylnym bardzo rzadko występowała krew w kale, a także płynna biegunka.
Po podaniu domięśniowym u bydła bardzo rzadko obserwowano reakcję w miejscu podania.
Ze względu na działanie tokolityczne, hamując ważne w sygnalizacji rozpoczęcia porodu prostaglandyny, produkt może opóźniać poród i zwiększać liczbę poronień. Zastosowanie produktu bezpośrednio po porodzie może prowadzić do zatrzymania łożyska.
W przypadku wystąpienia niepożądanych efektów należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)
– często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt włączając pojedyncze raporty).

W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Bydło:
Tkanki jadalne: 10 dni (podanie i.v.) / 31 dni (podanie i.m.)
Mleko: 24 godziny (podanie i.v.) / 36 godzin (podanie i.m.).

Świnie:
Tkanki jadalne: 20 dni.

Konie:
Tkanki jadalne: 10 dni
Mleko: Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Jednocześnie z rozpoczęciem leczenia produktem należy określić przyczynę stanu zapalnego lub kolki i poddać ją odpowiedniej terapii.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Stosowanie produktu u zwierząt poniżej 6 tygodnia życia (bydło i konie) oraz u zwierząt starych może wiązać się z dodatkowym ryzykiem. Jeśli użycie leku jest konieczne, należy rozważyć obniżenie dawki oraz wdrożyć szczególną opiekę lekarską.
Nie zaleca się podawania leków z grupy NLPZ, hamujących syntezę prostaglandyny, zwierzętom poddawanym znieczuleniu ogólnemu do czasu całkowitego wybudzenia.
Należy unikać podawania leku zwierzętom odwodnionym, z hipowolemią lub hipotensją, z wyłączeniem przypadków endotoksemii lub wstrząsu septycznego.
Ze względu na dużą zawartość glikolu propylenowego w produkcie leczniczym, w rzadkich przypadkach po podaniu dożylnym może wystąpić (potencjalnie śmiertelny) wstrząs. Produkt należy podawać powoli po doprowadzeniu do temperatury ciała. Należy przerwać podawanie jeśli pojawią się pierwsze symptomy nietolerancji i w razie konieczności podjąć terapię przeciwwstrząsową.
Ze względu na swoje właściwości przeciwzapalne, fluniksyna może maskować objawy kliniczne, a co za tym idzie także oporność na antybiotykoterapię.
Ze względu na działanie tokolityczne, polegające na hamowaniu ważnych w sygnalizacji rozpoczęcia porodu prostaglandyn, NLPZ potencjalnie mogą opóźniać poród. Zastosowanie produktu bezpośrednio po porodzie może zakłócać inwolucję macicy i wydalanie błon płodowych, prowadząc do zatrzymania łożyska.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Wellicox zwierzętom

U osób wrażliwych mogą wystąpić reakcje po kontakcie z produktem.
Osoby o znanej nadwrażliwości na niesterydowe leki przeciwzapalne powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym. Reakcje nadwrażliwości mogą być poważne.
Należy unikać kontaktu ze skórą lub oczami.
W przypadku kontaktu produktu ze skórą należy zmyć narażoną powierzchnię dużą ilością wody z mydłem. Jeśli objawy utrzymują się, należy zwrócić się o pomoc lekarską.
W przypadku kontaktu z oczami należy dokładnie przemyć oczy czystą wodą oraz zwrócić się o pomoc lekarską.
Należy unikać połknięcia produktu. Nie jeść i nie pić w czasie stosowania produktu, a po zastosowaniu umyć ręce. W przypadku połknięcia produktu należy zwrócić się o pomoc lekarską.
Po przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Badania na zwierzętach laboratoryjnych wykazały działanie fetotoksyczne fluniksyny po podaniu doustnym (królik i szczur) oraz po podaniu domięśniowym (szczur) w dawkach toksycznych dla matki, jak również wydłużenie okresu ciąży (szczur).
Bezpieczeństwo fluniksyny stosowanej u klaczy w czasie ciąży oraz u hodowlanych ogierów i byków nie zostało określone. Nie należy używać produktu u tych zwierząt.
Bezpieczeństwo fluniksyny wykazano u ciężarnych krów i loch, jak również u knurów. Produkt może być stosowany u tych zwierząt, z wyjątkiem 48 godzin przed porodem.
Podanie produktu w ciągu 36 godzin po porodzie jest możliwe jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu, a leczone zwierzęta powinny zostać poddane obserwacji pod kątem potencjalnego zatrzymania łożyska.

Interakcje Wellicox z innymi produktami

Nie podawać jednocześnie ani w odstępie 24 godzin od innych NLPZ, ponieważ może to zwiększyć toksyczność, zwłaszcza żołądkowo-jelitową, nawet w przypadku małych dawek kwasu acetylosalicylowego.
Jednoczesne podanie kortykoidów może zwiększać toksyczność obu leków i zwiększać ryzyko owrzodzenia żołądka i jelit, dlatego należy unikać takich praktyk.
Fluniksyna, poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn, może osłabić działanie niektórych leków przeciwnadciśnieniowych, takich jak diuretyki, inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) i betablokery.
Należy unikać jednoczesnego podania leków potencjalnie nefrotoksycznych, zwłaszcza aminoglikozydów.
Fluniksyna może obniżać wydalanie nerkowe niektórych leków i powodować wzrost ich toksyczności, np. aminoglikozydów.

Przedawkowanie

Przedawkowanie wiąże się z toksycznością żołądkowo-jelitową. Może wystąpić również ataksja i brak koordynacji.
U koni po podaniu dożylnym dawki 3-krotnie większej od zalecanej (3 mg/kg masy ciała) może wystąpić przejściowy wzrost ciśnienia krwi.
U bydła po podaniu dożylnym dawki 3-krotnie większej od zalecanej (6 mg/kg masy ciała) nie obserwowano działań niepożądanych.
U świń po podaniu fluniksyny w dawce 2 mg/kg dwa razy dziennie obserwowano wystąpienie bolesnych odczynów w miejscu podania, jak również zwiększenie liczby leukocytów.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Wellicox – do pobrania pełna wersja ulotki

Wellicox – Roztwór do wstrzykiwań

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Wellicox – Roztwór do wstrzykiwań

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Wellicox u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz