UNISOL

UNISOL, 5 mg/ml, roztwór doustny dla prosiąt

Dla prosiąt (do 10 kg m.c.):
– leczenie zakażeń przewodu pokarmowego wywoływanych przez Escherichfa coli.
Stosować w przypadku, gdy doświadczenie kliniczne i/lub testy wrażliwości wskazują na enrofloksacynę jako lek z wyboru.

UNISOL, 100 mg/ml, roztwór doustny do podania w wodzie do picia dla kur i indyków
Leczenie zakażeń wywołanych przez następujące bakterie wrażliwe na enrofloksacynę:

Kury
Mycoplasma gallisepticum,
Mycoplasma synoviae,
Avibacterium paragallinarum,
Pasteurella multocida.

Indyki
Mycoplasma gallisepticum,
Mycoplasma synoviae,
Pasteurella multocida.
Enrofloksacyna powinna być stosowana w przypadku gdy doświadczenia kliniczne, w możliwych przypadkach poparte wynikami badań wrażliwości patogenu sprawczego, wskazują na stosowanie enrofloksacyny jako substancji czynnej z wyboru.

Jaki jest skład UNISOL, jakie substancje zawiera?

1 ml UNISOL, 5 mg/ml, roztwór doustny dla prosiąt:
Substancja czynna:
Enrofloksacyna – 100 mg.

Substancje pomocnicze:
Alkohol benzylowy (E1519) – 14 mg.

1 ml UNISOL, 100 mg/ml, roztwór doustny do podania w wodzie do picia dla kur i indyków
Substancja czynna:
Enrofloksacyna – 100 mg.

Substancje pomocnicze:
Alkohol benzylowy (E1519) – 14 mg.

Dawkowanie preparatu UNISOL – jak stosować ten lek?

UNISOL, 5 mg/ml, roztwór doustny dla prosiąt

Podanie doustne za pomocą pompki dozującej. 1 naciśnięcie pompki dostarcza 1 ml.
1 ml produktu (co odpowiada 5 mg enrofloksacyny) na 4 kg masy ciała dziennie, przez 3 do 5 dni.

UNISOL, 100 mg/ml, roztwór doustny do podania w wodzie do picia dla kur i indyków

Kury i indyki
10 mg enrofloksacyny/kg masy ciała na dobę przez 3–5 kolejnych dni.
Podawać przez 3-5 kolejnych dni; w przypadku zakażeń mieszanych lub postępujących zakażeń przewlekłych przez 5 dni. Jeżeli w ciągu 2-3 dni nie nastąpi poprawa kliniczna, w oparciu o wyniki badań wrażliwości należy rozważyć leczenie alternatywnymi lekami przeciwustrojowymi.
Podanie doustne w wodzie do picia. Produkt można podawać bezpośrednio do zbiorników opadowych lub przez system poideł.
W okresie podawania leku roztwór leczniczy powinien stanowić wyłączne źródło wody do picia.
Roztwór leczniczy należy sporządzać codziennie, bezpośrednio przed podaniem. Przed każdym podaniem leku należy dokładnie oszacować masę ciała wszystkich leczonych ptaków oraz dzienne spożycie wody.
Spożycie roztworu leczniczego zależy od kondycji ptaków, temperatury otoczenia oraz oświetlenia. Aby uzyskać właściwe dawkowanie, należy dokładnie dobrać stężenie produktu.
W celu zapewnienia prawidłowego dawkowania należy możliwie najdokładniej określić masę ciała zwierząt, aby uniknąć podania zbyt małej dawki leku.

Dobową dawkę (ml) produktu potrzebną na okres leczenia należy obliczyć wg następującego wzoru:

łączna liczba ptaków x średnia masa ciała w kg x 0,1 = całkowita objętość (ml) na dobę.

Należy upewnić się, że cała dawka produktu została pobrana przez ptaki.
Do podawania produktu należy używać odpowiedniego i dobrze skalibrowanego sprzętu.

Zalecenia dla prawidłowego podania

UNISOL, 5 mg/ml, roztwór doustny dla prosiąt
Aby zapewnić prawidłowe dawkowanie masa ciała zwierząt powinna być ustalona tak dokładnie jak tylko jest to możliwe.
Aby zapewnić odpowiednie dawkowanie produktu, należy pominąć pierwszą dawkę z pompki dozującej.

UNISOL, 100 mg/ml, roztwór doustny do podania w wodzie do picia dla kur i indyków
Przed podaniem leku należy opróżnić i dokładnie oczyścić zbiorniki opadowe, a następnie napełnić je odpowiednią ilością wody i dodać do niej produkt w odpowiedniej dawce. Powstałą mieszaninę należy wymieszać.

Przeciwwskazania

UNISOL, 5 mg/ml, roztwór doustny dla prosiąt
Nie stosować w przypadku potwierdzonego ryzyka wystąpienia oporności/oporności krzyżowej na (fluoro)chinolony w stadzie przeznaczonym do leczenia.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynna, inne (fluoro)chinolony lub na dowolna substancję pomocniczą.
Nie stosować w przypadku zaburzeń wzrostu chrząstek i/lub w przypadku urazów narządu ruchu; w szczególności spowodawanych obciążeniem czynnościowym stawów lub obciążeniem stawów spowodowanym dużą masą ciała.

UNISOL, 100 mg/ml, roztwór doustny do podania w wodzie do picia dla kur i indyków
Nie stosować w profilaktyce.
Nie stosować w przypadku potwierdzonego ryzyka wystąpienia oporności/oporności krzyżowej na (fluoro)chinolony w stadzie przeznaczonym do leczenia.
Nie stosować w przypadku potwierdzonej nadwrażliwości na substancję czynną, inne (fluoro)chinolony lub na dowolną substancję pomocniczą.

Działania niepożądane

W przypadku długotrwałego stosowania fluorochinolonów w okresie wzrostu zwierząt, a szczególnie w wysokich temperaturach otoczenia, gdy spożycie wody zawierającej lek znacznie wzrasta, nie należy wykluczać wystąpienia zaburzeń w poruszaniu się. Mogą one powstawać na skutek uszkodzenia chrząstek stawowych.
W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Prosięta: Tkanki jadalne: 10 dni.
Kury: Tkanki jadalne: 7 dni.
Indyki: Tkanki jadalne: 13 dni.

Produkt nie dopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.
Nie należy stosować u młodych ptaków odchowywanych na nioski w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem okresu nieśności.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

UNISOL, 5 mg/ml, roztwór doustny dla prosiąt
Nie stosować w celach profilaktycznych.
Podczas stosowania produktu należy uwzględnić obowiązujące wytyczne dotyczące stosowania antybiotyków.
Fluorochinolony należy stosować wyłącznie w przypadku stanów chorobowych, których leczenie za pomocą innych antybiotyków nie było skuteczne, bądź przypuszcza się, że nie będzie skuteczne.
Jeśli tylko jest to możliwe, stosowanie fluorochinolonów powinno opierać się na badaniach antybiotykowrażliwości.
Stosowanie tego produktu niezgodnie z zasadami opisanymi w CHPLW może spowodować wzrost występowania oporności na fluorochinelony wśród bakterii oraz spowodowany opornością krzyżową spadek skuteczności leczenia innymi chinolonami.
Jeżeli w ciągu dwóch do trzech dni stosowania leku brak jest widocznej poprawy, należy ponownie przeprowadzić badanie lekowrażliwości i, jeżeli to konieczne, odpowiednio zmienić sposób prowadzenia terapii.

UNISOL, 100 mg/ml, roztwór doustny do podania w wodzie do picia dla kur i indyków
Przed podaniem produktu należy każdorazowo dokładnie sprawdzać zbiorniki opadowe w celu wykluczenia obecności kurzu, alg lub osadu.
Podczas stosowania produktu należy uwzględnić obowiązujące wytyczne dotyczące stosowania antybiotyków.
Fluorochinolony należy stosować wyłącznie w przypadku stanów chorobowych, których leczenie za pomocą innych antybiotyków nie było skuteczne, bądź przypuszcza się, że nie będzie skuteczne.
Od czasu pierwszego dopuszczenia enrofloksacyny do stosowania u drobiu zaobserwowano szerzące się zmniejszenie wrażliwości bakterii E. coli na fluorochinolony oraz pojawianie się mikroorganizmów opornych. W UE zgłaszano również przypadki oporności Mycoplasma synoviae
Jeśli tylko jest to możliwe, stosowanie fluorochinolonów powinno opierać się na badaniach antybiotykowrażliwości.
Stosowanie tego produktu niezgodnie z zasadami opisanymi w CHPLW może spowodować wzrost występowania oporności na fluorochinolony wśród bakterii oraz spowodowany opornością krzyżową spadek skuteczności leczenia innymi chinolonami.
Jeżeli w ciągu dwóch do trzech dni stosowania leku brak jest widocznej poprawy, należy ponownie przeprowadzić badanie lekowrażliwości i, jeżeli to konieczne, odpowiednio zmienić rodzaj prowadzenia terapii.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających UNISOL zwierzętom

Osoby o znanej nadwrażliwości na (fluoro)chinolony powinny unikać kontaktu z omawianym produktem leczniczym weterynaryjnym.
Podczas stosowania produktu należy stosować nieprzepuszczalne rękawice.
Unikać kontaktu produktu ze skórą ze względu na możliwość wystąpienia uczulenia, kontaktowego zapalenia skóry i możliwych reakcji nadwrażliwości.
W razie dostania się produktu do oczu lub na skórę, miejsca te należy natychmiast przemyć wodą.
Po zastosowaniu produktu należy umyć ręce i odsłoniętą skórę.
Podczas stosowania produktu nie jeść, nie pić i nie palić.
Unikać kontaktu produktu ze skórą ze względu ma możliwość wystąpienia uczulenia, kontaktowego zapalenia skóry i możliwych reakcji nadwrażliwości.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Nie należy stosować u młodych ptaków odchowywanych na nioski w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem okresu nieśności.

Interakcje UNISOL z innymi produktami

Jednoczesne stosowanie enrofloksacyny z innymi środkami przeciwbakteryjnymi, teteracyklinami i makrolidami może skutkować powstaniem działania antagonistycznego.
W przypadku, gdy produkt podawany jest jednocześnie z substancjami zawierającymi magnez lub glin, wchłanianie enrofloksacyny może być ograniczone.
Nie podawać enrofloksacyny jednocześnie ze steroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

Przedawkowanie

Odnotowano, że przedawkowanie enrofloksacyny u prosiąt (dawka 50 mg/kg m.c. ma dzień) skutkowalo powstaniem histopatologicznych zmian w stawach.
Nie przekraczać zalecanej dawki. W razie przypadkowego przedawkowania należy prowadzić leczenie objawowe. Specyficznej odtrutki brak.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.
Zwiększony dopływ powietrza (przechodzenie CO2 z powietrza) do roztworu leczniczego może skutkować wytrącaniem enrofloksacyny.
Wysokie stężenia wapnia i magnezu w wodzie przeznaczonej do poideł może prowadzić do wytrącania enrofloksacyny podczas przygotowywania wstępnego roztworu w urządzeniu dawkującym.

Ulotka UNISOL – do pobrania pełna wersja ulotki

UNISOL – roztwór doustny dla prosiąt

UNISOL – roztwór doustny do podania w wodzie do picia dla kur i indyków

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

UNISOL – roztwór doustny dla prosiąt

UNISOL – roztwór doustny do podania w wodzie do picia dla kur i indyków

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz UNISOL u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz