Tulieve

Tulieve to produkt stosowany u następujących przypadkach:

Bydło
Leczenie i metafilaktyka zespołu oddechowego bydła, związanego z zakażeniem Mannheimia haemolityca, Pasteurella multocida, Histophilus somni i Mycoplasma bovis, wrażliwymi na tulatromycynę. Przed zastosowaniem produktu należy potwierdzić występowanie choroby w stadzie.
Leczenie zakaźnego zapalenia rogówki i spojówki bydła (IBK), związanego z zakażeniem Moraxella bovis, wrażliwą na tulatromycynę.

Świnie
Leczenie i metafilaktyka zespołu oddechowego świń (SRD), związanego z Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis i Bordetella bronchiseptica, wrażliwymi na tulatromycynę. Przed zastosowaniem produktu należy potwierdzić występowanie choroby w stadzie. Produkt powinien być stosowany tylko wtedy, jeśli u świń spodziewany jest rozwój choroby w ciągu 2–3 dni.

Owce
Leczenie wczesnego stadium zakaźnej zanokcicy wywołanej przez wirulentny Dichelobacter nodosus, wymagającej leczenia ogólnoustrojowego.

Jaki jest skład Tulieve, jakie substancje zawiera?

1 ml Tulieve zawiera:
Substancja czynna:
Tulatromycyna 100 mg.

Substancje pomocnicze:
Kwas cytrynowy (E330) 19,2 mg
Monotioglicerol 5 mg.

Dawkowanie preparatu Tulieve – jak stosować ten lek?

Bydło (leczenie i metafilaktyka)
2,5 mg tulatromycyny/kg m.c. (co odpowiada 1 ml/40 kg m.c.).
Pojedyncze wstrzyknięcie podskórne. W przypadku leczenia bydła o masie ciała powyżej 300 kg dawkę należy podzielić tak, aby nie wstrzykiwać w jedno miejsce więcej niż 7,5 ml produktu.

Świnie
2,5 mg tulatromycyny/kg m.c. (co odpowiada 1 ml/40 kg m.c.).
Pojedyncze wstrzyknięcie domięśniowe w mięśnie szyi. W przypadku leczenia świń o masie ciała  powyżej 80 kg dawkę należy podzielić tak, aby nie wstrzykiwać w jedno miejsce więcej niż 2 mlproduktu.

Owce
2,5 mg tulatromycyny/kg m.c. (co odpowiada 1 ml/40 kg m.c.).
Pojedyncze wstrzyknięcie domięśniowe w mięśnie szyi.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Leczenie zespołu oddechowego zaleca się rozpoczynać we wczesnych stadiach choroby i ocenić skutki leczenia po 48 godzinach od podania. Jeżeli objawy kliniczne choroby układu oddechowego utrzymują się, uległy zaostrzeniu lub doszło do nawrotu choroby, należy zmienić leczenie, wprowadzić inny antybiotyk i kontynuować podawanie do momentu ustąpienia objawów klinicznych.
Aby uniknąć podania zbyt niskiej dawki i zapewnić właściwe dawkowanie, należy określić masę ciała zwierzęcia tak dokładnie, jak to możliwe. W przypadku stosowania fiolek wielokrotnego użycia zaleca się użycie igły do aspiracji lub automatu do wstrzykiwań, aby uniknąć nadmiernego przekłuwania korka.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości docelowych gatunków zwierząt na antybiotyki makrolidowe lub dowolną substancję pomocniczą. Nie podawać produktu jednocześnie z innymi makrolidami ani linkozamidami.

Działania niepożądane

Podskórne podanie produktu u bydła bardzo często powoduje przejściowe reakcje bólowe i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, który może utrzymać się do 30 dni po podaniu. Nie zaobserwowano występowania podobnych reakcji po podaniu domięśniowym u świń i owiec.
Zmiany patomorfologiczne (w tym odwracalne przekrwienie, obrzęk, zwłóknienie i krwawienie) w miejscu iniekcji u bydła i świń bardzo często utrzymują się przez około 30 dni po podaniu.
Po podaniu domięśniowym u owiec bardzo częste są przejściowe objawy dyskomfortu (potrząsanie głową, pocieranie miejsca iniekcji, chodzenie do tyłu). Objawy te ustępują w ciągu kilku minut.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)
– często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).

W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.
Nie stosować u samic ciężarnych, których mleko będzie przeznaczone do spożycia przez ludzi na 2 miesiące przed planowanym porodem.
bydło – tkanki jadalne – 22 dni
świnia – tkanki jadalne – 13 dni
owca – tkanki jadalne – 16 dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Specjalne ostrzeżenia dla owiec:
Skuteczność leczenia przeciwdrobnoustrojowego zanokcicy może być zmniejszona przez inne czynniki, takie jak wilgotne środowisko, jak również niewłaściwy sposób zarządzania gospodarstwem.
W związku z tym leczenie zanokcicy powinno być podejmowane z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich warunków zoohigienicznych, np. suchego otoczenia.
Leczenie łagodnej postaci zanokcicy antybiotykami nie jest uznawane za właściwe. Produkt wykazuje ograniczoną skuteczność u owiec z ciężkimi objawami klinicznymi lub przewlekłą postacią zanokcicy, dlatego powinien być on podawany tylko w początkowym stadium choroby.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Produkt powinien być stosowany w oparciu o wyniki badań lekowrażliwości bakterii wyizolowanych od zwierząt.
Jeżeli takie badanie nie jest możliwe, leczenie należy stosować w oparciu o lokalne (regionalne, na poziomie gospodarstwa) dane epidemiologiczne, dotyczące lekowrażliwości docelowych szczepów bakterii.
Podczas stosowania produktu należy wziąć pod uwagę oficjalne narodowe i regionalne wytyczne dotyczące stosowania antybiotyków.
Stosowanie produktu leczniczego niezgodnie z zaleceniami podanymi w ChPLW może zwiększać częstość występowania bakterii opornych na tulatromycynę i zmniejszyć skuteczność leczenia innymi makrolidami, linkozamidami i streptograminami z grupy B ze względu na możliwość wystąpienia oporności krzyżowej (oporność MLSB).

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Tulieve zwierzętom

Tulatromycyna działa drażniąco na oczy. W przypadku dostania się leku do oka, należy natychmiast przemyć je czystą wodą.
Tulatromycyna może wywołać podrażnienie skóry lub reakcję uczuleniową po kontakcie ze skórą. Po przypadkowym kontakcie ze skórą należy natychmiast przemyć ją wodą z mydłem.
Produkt może wywołać reakcje nadwrażliwości (alergiczne). Osoby o znanej nadwrażliwości na tulatromycynę powinny unikać kontaktu z produktem.
Po podaniu umyć ręce.
Przypadkowa samoiniekcja może spowodować reakcje bólowe oraz miejscowy obrzęk, utrzymujący się przez kilka dni. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć samoiniekcji. Po przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz pokazać lekarzowi ulotkę informacyjną lub etykietę.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Badania laboratoryjne przeprowadzone na szczurach i królikach nie wykazały działania teratogennego bądź toksycznego dla płodu i samicy.
Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i laktacji nie zostało określone.
Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny stosunku korzyści do ryzyka.

Interakcje Tulieve z innymi produktami

Nie podawać jednocześnie z innymi antybiotykami o podobnym mechanizmie działania, takimi jak makrolidy lub linkozamidy.

Przedawkowanie

U bydła po podaniu dawki trzykrotnie, pięciokrotnie i dziesięciokrotnie przekraczającej dawkę zalecaną obserwowano przejściowe objawy wskazujące na dyskomfort w miejscu iniekcji, w tym niepokój, potrząsanie głową, grzebanie w ziemi oraz krótkotrwałe zmniejszenie pobierania paszy. U bydła otrzymującego dawkę 5-6-krotnie wyższą niż zalecana stwierdzono łagodne zwyrodnienie mięśnia sercowego.

U młodych świń o masie ciała około 10 kg, którym podawano produkt w dawce trzy- lub pięciokrotnie przekraczającej dawkę zalecaną, obserwowano przejściowe objawy wskazujące na dyskomfort w miejscu iniekcji, w tym nadmierną wokalizację i niepokój. Obserwowano kulawiznę po podaniu produktu w mięśnie kończyny miednicznej.

U jagniąt (w wieku około 6 tygodni), po podaniu dawek trzy- i pięciokrotnie większych niż zalecana dawka obserwowano przejściowe objawy dyskomfortu w miejscu iniekcji, w tym chodzenie do tyłu, potrząsanie głową, pocieranie miejsca wstrzyknięcia, kładzenie się i wstawanie, beczenie.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Tulieve – do pobrania pełna wersja ulotki

Tulieve – Roztwór do wstrzykiwań

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Tulieve – Roztwór do wstrzykiwań

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Tulieve u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz