Taneven

Taneven to produkt stosowany w leczeniu następujących zakażeń wywoływanych przez bakterie wrażliwe na benzylopenicylinę:

  • zakażenia układu oddechowego
  • zakażenia układu moczowo-płciowego
  • zakażenia skóry i pazurów
  • zakażenia stawówposocznica.

Jaki jest skład Taneven, jakie substancje zawiera?

Każdy ml Taneven zawiera:
Substancja czynna:
Benzylopenicylina prokainowa jednowodna 300,0 mg (co odpowiada 170 mg benzylopenicyliny).

Substancje pomocnicze:
Metylu parahydroksybenzoesan (E 218) 2,84 mg
Propylu parahydroksybenzoesan 0,32 mg
Sodu tiosiarczan pięciowodny (E 539) 1,00 mg.

Dawkowanie preparatu Taneven – jak stosować ten lek?

Podanie domięśniowego lub podanie podskórne.

Psy, koty:
20-50 mg benzylopenicyliny prokainowej na kilogram masy ciała (m.c.) (co odpowiada dawce 11,7-29,1 mg benzylopenicyliny na kilogram masy ciała) co odpowiada 1-2,5 ml produktu leczniczego weterynaryjnego na 15 kg m.c.
Co najmniej 3 dawki w odstępach 24-godzinnych.

Bydło, owca, koza:
20 mg benzylopenicyliny prokainowej na kilogram masy ciała (m.c.) (co odpowiada dawce 11,7 mg benzylopenicyliny na kilogram masy ciała), co odpowiada 1 ml produktu leczniczego weterynaryjnego na 15 kg m.c.
Co najmniej 3 dawki w odstępach 24-godzinnych.

Konie:
15 mg benzylopenicyliny prokainowej na kilogram masy ciała (m.c.) (co odpowiada dawce 8,7 mg benzylopenicyliny na kilogram masy ciała), co odpowiada 0,75 ml produktu leczniczego weterynaryjnego na 15 kg m.c.
Co najmniej 3 dawki w odstępach 24-godzinnych lub
20 mg benzylopenicyliny prokainowej na kilogram masy ciała (m.c.) (co odpowiada dawce 11,7 mg benzylopenicyliny na kilogram masy ciała), co odpowiada 1 ml produktu leczniczego weterynaryjnego na 15 kg m.c.
Co najmniej dwie dawki w odstępie 48-godzinnym.
Przy braku wyraźnej poprawy stanu klinicznego po 3 dniach leczenia należy zweryfikować diagnozę i jeśli to konieczne, zmienić sposób leczenia. Należy przeprowadzić badanie lekowrażliwości bakterii. Leczenie kontynuować przez kolejne 2 dni po wystąpieniu odpowiedzi klinicznej.

Ponieważ każdy cykl leczenia wymaga kilku wstrzyknięć produktu, należy wybierać różne miejsca podania. Nie należy podawać więcej niż 20 ml produktu leczniczego weterynaryjnego w jedno miejsce wstrzyknięcia. Aby zapewnić prawidłowe dawkowanie, należy jak najdokładniej ustalić masę ciała, co pozwoli uniknąć podania zbyt małej dawki.

Wstrząsnąć przed użyciem.

Korek można bezpiecznie nakłuć do 20 razy.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Przeciwwskazania

Nie stosować Taneven:
– w przypadku znanej oporności na penicyliny lub cefalosporyny
– w przypadku znanej nadwrażliwości na penicyliny, cefalosporyny, prokainę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych
– w przypadku znanego ciężkiego zaburzenia czynności nerek z anurią lub oligurią
– w przypadku znanych zakażeń wywołanych przez patogeny wytwarzające P-laktamazy
– u królików, kawii domowych, chomików i innych małych roślinożerców.
Nie podawać dożylnie.

Działania niepożądane

Benzylopenicylina prokainowa może wywoływać reakcje nadwrażliwości na penicylinę (od skórnych reakcji alergicznych po wstrząs anafilaktyczny).
U niektórych koni po podaniu benzylopenicyliny prokainowej mogą występować takie objawy, jak niepokój, utrata koordynacji i drżenie mięśni, które mogą potencjalnie prowadzić do śmierci.
Z powodu występowania w produkcie powidonu rzadko może dojść do wystąpienia wstrząsów anafilaktycznych u bydła i psów.
W rzadkich przypadkach może wystąpić miejscowe podrażnienie w miejscu podania. Prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych można obniżyć, zmniejszając podawaną dawkę (zob. także punkt „Dawkowanie i droga podania”).

Środki zaradcze:
W przypadku wstrząsu anafilaktycznego: Epinefryna (adrenalina) i glikokortykosteroidy dożylnie
W przypadku skórnych reakcji alergicznych: Leki przeciwhistaminowe i (lub) glikokortykosteroidy
W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy natychmiast przerwać leczenie tym produktem leczniczym weterynaryjnym.

Częstość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)
– często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt włączając pojedyncze raporty).

Okres(-y) karencji

Produkt niedopuszczony do stosowania u klaczy produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.
koń – tkanki jadalne – 10 dni
koza – mleko – 120 godzin
koza – tkanki jadalne – 10 godzin
owca – tkanki jadalne – 10 godzin
owca – mleko – 120 godzin
bydło – mleko – 120 godzin
bydło – tkanki jadalne – 10 godzin.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

W przypadku koni wyścigowych, w trakcie kontroli antydoppingowej, należy uwzględnić, że szybka dysocjacja benzylopenicyliny prokainowej może skutkować mierzalną obecnością prokainy w moczu i krwi.
Wykazano całkowitą oporność krzyżową między benzylopenicyliną prokainową a innymi penicylinami. Należy starannie rozważyć stosowanie produktu, jeżeli badanie wrażliwości na produkty przeciwdrobnoustrojowe wykazało oporność na penicylinę, ponieważ jego skuteczność może być obniżona.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Decyzje o zastosowaniu produktu należy poprzedzić identyfikacją i badaniem leko wrażliwości bakterii docelowej (docelowych). Jeśli jest to niemożliwe, leczenie powinno być oparte na informacjach epidemiologicznych i znajomości leko wrażliwości bakterii docelowych na poziomie gospodarstwa lub na poziomie lokalnym i (lub) regionalnym.
Podczas stosowania produktu należy przestrzegać oficjalnych krajowych i regionalnych zaleceń polityki antybiotykowej.
Stosowanie produktu niezgodnie z instrukcjami podanymi w charakterystyce produktu leczniczego weterynaryjnego może doprowadzić do wzrostu częstości występowania bakterii opornych na benzylopenicylinę oraz ograniczenia skuteczności terapii innymi penicylinami i cefalosporynami ze względu na możliwość wystąpienia oporności krzyżowej.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Taneven zwierzętom

Po iniekcji, wdychaniu, połknięciu lub kontakcie ze skórą penicyliny i cefalosporyny mogą powodować reakcje nadwrażliwości (alergia). Nadwrażliwość na penicylinę może doprowadzić do reakcji krzyżowych z cefalosporynami i odwrotnie. Okazjonalnie reakcje nadwrażliwości na te substancje mogą być ciężkie.
Nie przystępować do pracy z tym produktem w razie występowania rozpoznanego uczulenia na penicyliny lub cefalosporyny bądź uzyskania zalecenia, aby nie pracować z takimi produktami. Osoba, u której rozwinie się reakcja alergiczna po kontakcie z produktem, powinna unikać kontaktu z nim oraz z innymi produktami zawierającymi penicylinę lub cefalosporynę w przyszłości.
Podczas stosowania tego produktu należy zachować specjalną ostrożność w celu uniknięcia przypadkowej samoiniekcji i kontaktu ze skórą lub oczami, stosując wszystkie zalecane środki ostrożności.
W przypadku kontaktu z oczami należy je dokładnie przemyć wodą. W przypadku kontaktu ze skórą należy dokładnie umyć zanieczyszczony obszar wodą z mydłem.
Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
W razie wystąpienia objawów po ekspozycji, np. wysypki skórnej, należy zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu to ostrzeżenie. Obrzęk twarzy, warg lub oczu bądź trudności w oddychaniu to poważniejsze objawy, które wymagają pilnej pomocy lekarskiej.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Badania laboratoryjne u zwierząt nie wykazały działania teratogennego, toksycznego dla płodu ani szkodliwego dla samicy. Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i laktacji nie zostało określone. W okresie ciąży i laktacji produkt należy stosować wyłącznie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

Interakcje Taneven z innymi produktami

Naturalna penicylina wykazuje niezgodność z jonami metali, aminokwasami, kwasem askorbinowym, heparyną i witaminami z grupy B. Istnieje możliwość wystąpienia antagonizmu pomiędzy penicyliną a chemioterapeutykami w odniesieniu do skuteczności bakteriobójczej z szybkim wystąpieniem działania bakteriostatycznego. Probenecyd, niesteroidowe leki przeciwzapalne, sulfinpirazon i indometacyna spowalniają wydalanie benzylopenicyliny. Inhibitory esteraz cholinowych opóźniają rozpad prokainy.

Przedawkowanie

Przedawkowanie może doprowadzić do wystąpienia pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego i wystąpienia drgawek. Należy niezwłocznie odstawić produkt leczniczy weterynaryjny i rozpocząć leczenie objawowe (z podaniem benzodiazepin lub barbituranów).

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Taneven – do pobrania pełna wersja ulotki

Taneven – Zawiesina do wstrzykiwań

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Taneven – Zawiesina do wstrzykiwań

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Taneven u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz