Taf Spray

Taf Spray to produkt stosowany:

U wszystkich docelowych gatunków zwierząt:
– Leczenie powierzchownych zakażeń ran wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na tiamfenikol.

U bydła, kóz i owiec:
– Leczenie zakażeń racic i kopyt, np. zanokcicy, zapalenia skóry szpary miedzyracicznej, zapalenia skóry palców wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na tiamfenikol.

Jaki jest skład Taf Spray, jakie substancje zawiera?

1 g Taf Spray zawiera:

Substancja czynna:
Tiamfenikol 28,5 mg

Substancja pomocnicza:
Kurkumina (E100) 0,5 mg.

Aerozol na skórę, roztwór.
Klarowny roztwór barwy żółtej.

Dawkowanie preparatu Taf Spray – jak stosować ten lek?

Podanie na skórę.
Rozpylać roztwór raz na dobę na zmienioną okolicę ciała przez 3 sekundy (co jest równoważne dawce około 45 mg tiamfenikolu). W zależności od postępu procesu gojenia, podanie produktu można powtarzać przez maksymalnie 3 kolejne doby.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Przed rozpyleniem produktu pojemnik energicznie wstrząsnąć. Pojemnik należy trzymać w odległości około 15-20 cm od okolicy ciała, na którą rozpylany jest produkt. Podanie produktu powinno poprzedzić oczyszczenie rany co zapewni optymalny efekt leczenia. Pojemnik z aerozolem jest przystosowany do użycia w pozycji pionowej; z dyszą u góry lub u dołu.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

Działania niepożądane

Nieznane.
W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Nie stosować na wymiona zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.
owca – tkanki jadalne – 0 dni
owca – mleko – 0 godzin
świnia – tkanki jadalne – 14 dni
świnia – mleko – 0 godzin
koza – mleko – 0 godzin
koza – tkanki jadalne – 0 dni
koń – tkanki jadalne – 0 dni
koń – mleko – 0 godzin
bydło – tkanki jadalne – 0 dni
bydło – mleko – 0 godzin
królik – tkanki jadalne – 0 dni
królik – mleko – 0 godzin.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Zmienioną chorobowo okolicę ciała należy przed podaniem produktu dokładnie oczyścić. Po zastosowaniu produktu zwierzę należy przez co najmniej godzinę utrzymywać na suchym podłożu.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

W przypadku rozpylania produktu na okolicę ciała znajdującą się blisko głowy należy osłonić oczy. Należy nie dopuścić do tego, aby leczone zwierzę lub inne zwierzęta mające bezpośredni kontakt ze zwierzęciem leczonym, zlizywały podany produkt z leczonej okolicy ciała.
Stosowanie produktu powinno być oparte o badania lekowrażliwości oraz uwzględniać oficjalne
i lokalne wytyczne dotyczące stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych. Stosowane produktu niezgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce może prowadzić do wzrostu rozpowszechnienia lekooporności wśród bakterii.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Taf Spray zwierzętom

Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu produktu z oczami, może on powodować podrażnienie. Zaleca się ochronę oczu (np. stosowanie okularów ochronnych). Nie rozpylać w kierunku ludzi.
Jeśli dojdzie do podrażnienia oczu, należy zwrócić się po pomoc lekarską i okazać lekarzowi ulotkę.
Wdychanie produktu może prowadzić do napadu astmy oskrzelowej lub zapalenia błony śluzowej nosa. Nie wdychać oparów produktu. Produkt należy rozpylać na otwartym powietrzu lub
w odpowiednio intensywnie wentylowanym pomieszczeniu.
W przypadku połknięcia produktu może dojść do intoksykacji.
Należy unikać kontaktu z leczoną okolicą ciała, aż do momentu, w którym miejsce rozpylenia produktu nie będzie już całkowicie suche. Dzieciom należy zabronić zabawy z leczonymi zwierzętami towarzyszącymi.
Podczas podawania produktu nie należy jeść, pić ani palić.
Nadwrażliwość (alergia) na tiamfenikol stwierdzana jest rzadko. Osoby o znanej nadwrażliwości na tiamfenikol powinny unikać kontaktu z weterynaryjnym produktem leczniczym. W przypadku wystąpienia objawów, takich jak obrzęk twarzy, warg lub oczu lub trudności w oddychaniu, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.
Po zastosowaniu produktu należy umyć ręce.
Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i laktacji nie zostało określone. Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

Interakcje Taf Spray z innymi produktami

Nieznane.

Przedawkowanie

Nieznane.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

Ulotka Taf Spray – do pobrania pełna wersja ulotki

Taf Spray – Aerozol na skórę, roztwór

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Taf Spray – Aerozol na skórę, roztwór

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Taf Spray u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz