Spirovet

Spirovet to produkt stosowany do leczenia ostrego klinicznego zapalenia wymienia u krów w okresie laktacji, wywołanego przez szczepy bakterii Staphylococcus aureus wrażliwe na spiramycynę.

Leczenie zakażeń układu oddechowego wywołanych przez bakterie Pasteurella multocida i Mannheimia haemolytica.

Jaki jest skład Spirovet, jakie substancje zawiera?

1 ml Spirovet zawiera:
Spiramycyna 600 000 j.m.
Alkohol benzylowy (E1519) 41,6 mg.

Przezroczysty, żółty roztwór.

Dawkowanie preparatu Spirovet – jak stosować ten lek?

Podanie domięśniowe
W celu uniknięcia niedostatecznego dawkowania należy z jak największą dokładnością określić masę ciała.
Zapalenie wymienia: 30 000 j.m. spiramycyny na kg masy ciała (tj. 5 ml produktu na 100 kg masy ciała) dwa razy w odstępie 24-godzinnym.
Zakażenia układu oddechowego: 100 000 j.m. spiramycyny na kg masy ciała (tj. 5 ml produktu na 30 kg masy ciała) dwa razy w odstępie 48-godzinnym.
Nie należy podawać więcej niż 15 ml na miejsce wstrzyknięcia.
Jeżeli oznacza to konieczność podzielenia dawki na dwa wstrzyknięcia, należy je wykonać po dwóch przeciwległych stronach karku. W przypadku konieczności podania więcej niż dwóch wstrzyknięć należy zachować co najmniej 15 cm odstępu pomiędzy wstrzyknięciami wykonanymi po tej samej stronie karku.
Podobną procedurę należy zastosować w przypadku drugiej dawki (po 24 lub 48 godzinach), upewniając się, że między wszystkimi miejscami wstrzyknięć wykonanych w ramach leczenia zachowany jest co najmniej 15-centymetrowy odstęp. Procedura ta jest niezbędna do zachowania odpowiedniej odległości między poszczególnymi miejscami wstrzyknięć. Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować wystąpienie pozostałości przekraczających maksymalny limit pozostałości, który w przypadku mięśni wynosi 200 μg/kg.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

Działania niepożądane

Po podaniu produktu u bydła mogą pojawić się zmiany makroskopowe w miejscu iniekcji. Zmiany te mogą się jeszcze utrzymywać 42 dnia po podaniu.
Zwiększone ślinienie może wystąpić u bydła 3 godziny po podaniu produktu.
W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Zapalenie wymienia (30 000 j.m. spiramycyny na kg masy ciała (tj. 5 ml produktu na 100 kg masy ciała) dwukrotnie w odstępie 24-godzinnym):
Tkanki jadalne: 75 dni
Mleko: 13,5 dnia

Zakażenia układu oddechowego (100 000 j.m. spiramycyny na kg masy ciała (tj. 5 ml produktu na 30 kg masy ciała) dwukrotnie w odstępie 48-godzinnym):
Tkanki jadalne: 75 dni
Mleko: W przypadku leczenia z zastosowaniem dawki wymaganej w leczeniu zakażeń dróg oddechowych produkt nie jest dopuszczony do stosowania u zwierząt  wytwarzających mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Nie należy podawać więcej niż 15 ml na miejsce wstrzyknięcia.
Stosowanie produktu należy zawsze oprzeć na badaniu wrażliwości bakterii wyizolowanych z organizmu leczonego zwierzęcia. Jeśli okaże się to niemożliwe, leczenie należy oprzeć na lokalnej (regionalnej, na poziomie gospodarstwa) informacji epidemiologicznej dotyczącej wrażliwości bakterii docelowych.

Stosowanie produktu niezgodne z instrukcją zawartą w informacji o produkcie może doprowadzić do zwiększenia częstości występowania bakterii opornych na spiramycynę. Podczas stosowania produktu należy uwzględnić urzędowe, państwowe i regionalne zasady stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych.
Zapalenie gruczołu mlekowego wywołane przez bakterie S. aureus należy leczyć po zaobserwowaniu oznak klinicznych.
Należy leczyć wyłącznie ostre przypadki wywołanego przez bakterie S. aureus zapalenia gruczołu mlekowego z oznakami klinicznymi obserwowanymi przez mniej niż 24 godziny.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Spirovet zwierzętom

Produkt może wywołać reakcje alergiczne u osób wrażliwych.
Osoby o znanej nadwrażliwości na spiramycynę i/lub inne makrolidy lub inne składniki formulacji powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.
Podczas stosowania produktu należy zachować ostrożność celem uniknięcia samoiniekcji. Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną.
W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami produkt może wywołać podrażnienie.
Po przypadkowym zetknięciu z oczami przemyć dużą ilością wody.
Po przypadkowym kontakcie ze skórą, natychmiast przemyć wodą.
Po podaniu umyć ręce i narażoną skórę.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Nie odnotowano działania teratogennego u myszy. Obserwowano toksyczność dla płodu u królików po podaniu doustnym dawek szkodliwych dla samicy. Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i laktacji u krów nie zostało określone. Jednakże stosowanie produktu w czasie ciąży i laktacji nie powinno budzić obaw toksykologicznych.
Badania laboratoryjne u psów i szczurów wykazały wpływ na spermatogenezę po podaniu bardzo wysokich dawek 2050000 j.m./kg m.c. na dzień przez 56 dni.
Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego u reproduktorów nie zostało określone. Stosowanie produktu u tych zwierząt jedynie po  dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

Interakcje Spirovet z innymi produktami

Przedawkowanie

Toksyczność spiramycyny jest bardzo niska i przedawkowanie nie wywołuje efektów toksycznych.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Spirovet – do pobrania pełna wersja ulotki

Spirovet – Roztwór do wstrzykiwań

Spirovet, 600 000 IU/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła (Spiramycyna)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 0 razy

Rozmiar plku 175.16 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Spirovet – Roztwór do wstrzykiwań

Spirovet, 600 000 IU/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła (Spiramycyna)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 0 razy

Rozmiar plku 175.16 KB

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Spirovet u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz