Scanoflox 10% Oral

Scanoflox 10% Oral to produkt stosowany do leczenia zakażeń wywołanych przez następujące bakterie wrażliwe na enrofloksacynę:
Kury
Mycoplasma gallisepticum,
Mycoplasma synoviae,
Avibacterium paragallinarum,
Pasteurella multocida

Indyki
Mycoplasma gallisepticum,
Mycoplasma synoviae,
Pasteurella multocida

Gołębie
Produkt jest przeznaczony do leczenia chorób gołębi wywoływanych przez mikroorganizmy wrażliwe na działanie enrofloksacyny. W szczególności produkt przeznaczony jest do zwalczania zakażeń wywołanych przez: Mycoplasma spp., Salmonella spp., Pasteurella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium renale, Corynebacterium pseudotuberculosis, Clostridium spp., Escherichia spp., Actinobacillus spp., Haemophilus spp., i Campylobacter spp. Zazwyczaj produkt podaje się w przypadkach: zakaźnego kataru gołębi, zapalenia worków powietrznych, mykoplazmozy, kolibakteriozy, salmonelozy, pasterelozy, stafylokokozy lub chlamydiozy.

Jaki jest skład Scanoflox 10% Oral, jakie substancje zawiera?

Scanoflox 10% Oral zawiera substancję czynną: Enrofloksacyna o mocy 100 mg/ ml.

Dawkowanie preparatu Scanoflox 10% Oral – jak stosować ten lek?

Kury i indyki
10 mg enrofloksacyny/kg masy ciała na dobę przez 3–5 kolejnych dni.
Podawać przez 3–5 kolejnych dni; w przypadku zakażeń mieszanych lub postępujących zakażeń
przewlekłych przez 5 dni. Jeżeli w ciągu 2–3 dni nie nastąpi poprawa kliniczna, w oparciu o wyniki
badań wrażliwości należy rozważyć leczenie alternatywnymi lekami przeciwdrobnoustrojowymi.

U gołębi, produkt podaje się w dawce 10 mg/kg m.c., (co przy przeciętnym spożyciu wody przez gołębie odpowiada dawce 1 ml produktu/ 1 l wody) przez 5 do 7 dni.

Spożycie roztworu leczniczego zależy od wieku, stanu klinicznego i warunków chowu leczonych ptaków. W celu zapewnienia prawidłowego dawkowania należy jak najdokładniej oszacować masę ciała ptaków i ilość spożywanej przez nie wody.
Należy upewnić się, że cała dawka została przyjęta.
Podczas leczenia roztwór leczniczy powinien być jedynym źródłem wody pitnej.
Codziennie należy przygotowywać świeży roztwór leczniczy.
Wszystkie elementy systemu pojenia, które miały kontakt z roztworem leczniczym po zakończeniu leczenia należy dokładnie wymyć, aby zapobiec pozostawaniu w nich subterapeutycznych ilości enrofloksacyny.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Brak

Przeciwwskazania

Nie stosować w profilaktyce.
Nie stosować w przypadku potwierdzenia wystąpienia oporności/oporności krzyżowej na (fluoro)chinolony w stadzie przeznaczonym do leczenia.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na fluorochinolony.

Działania niepożądane

Opisywano przypadki nadwrażliwości oraz występowanie odczynów dermatologicznych po podaniu pochodnych chinolonów.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Okres(-y) karencji

Kury: Tkanki jadalne: 7 dni.
Indyki: Tkanki jadalne: 13 dni.
Produkt nie dopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi. Nie należy stosować u młodych ptaków odchowywanych na nioski w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem okresu nieśności.
Gołębie: Nie stosować u gołębi, których tkanki są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Od czasu pierwszego dopuszczenia enrofloksacyny do stosowania u drobiu zaobserwowano szerzące się zmniejszenie wrażliwości bakterii E. coli na fluorochinolony oraz pojawianie się organizmów opornych. W UE zgłaszano również przypadki oporności Mycoplasma synoviae.
Nie przekraczać zalecanego okresu stosowania leku.
Podczas podawania produktu należy uwzględnić oficjalne i regionalne wytyczne dotyczące leków przeciwbakteryjnych.
Stosowanie fluorochinolonów należy ograniczyć do leczenia chorób, w których występuje słaba odpowiedź lub przypuszcza się, że wystąpi słaba odpowiedź na leki przeciwbakteryjne innych klas.
Jeżeli tylko jest to możliwe, stosowanie fluorochinolonów powinno opierać się na badaniach antybiotykowrażliwości.
Stosowanie produktu niezgodnie z zaleceniami podanymi w CHPL może prowadzić do zwiększenia występowania bakterii opornych na fluorochinolony i zmniejszyć skuteczność leczenia innymi chinolonami z powodu potencjalnej oporności krzyżowej.
Produkt należy stosować zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EC) 1177/2006 i odpowiednimi przepisami krajowymi.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Scanoflox 10% Oral zwierzętom

Produkt ma odczyn zasadowy. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z produktem ze względu na możliwość uczulenia, wystąpienia kontaktowego zapalenia skóry lub uogólnionej reakcji alergicznej. Podczas stosowania należy używać rękawic ochronnych.
W razie zanieczyszczenia produktem/roztworem leczniczym skóry lub dostania się go do oka należy natychmiast spłukać wodą miejsce kontaktu. Jeśli pojawi się odczyn zapalny należy zwrócić się o pomoc lekarską.
Osoby o znanej nadwrażliwości na (fluoro)chinolony powinny unikać kontaktu z produktem.
W trakcie stosowania produktu nie jeść, nie pić ani nie palić.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Kura, indyk – nie dotyczy.
Gołąb – Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie nieśności nie zostało określone. Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

Interakcje Scanoflox 10% Oral z innymi produktami

Ze względu na działania toksyczne nie należy podawać enrofloksacyny łącznie z tetracyklinami, sulfonamidami, trimetoprimem (i pochodnymi). Podawanie łącznie z produktami zawierającymi jony metali dwu- (magnez) i trój-wartościowych (glin, żelazo) istotnie upośledza wchłanianie chinolonów z przewodu pokarmowego. Zastosowanie leków mających wysokie powinowactwo do białek osocza krwi (jak np. sulfonamidy), może znacznie zwiększyć stężenie wolnej frakcji chinolonów we krwi obwodowej.

Przedawkowanie

U brojlerów kurzych podawanie dawki 3 razy wyższej niż zalecana przez 10 dni nie wywołało objawów toksycznych.
Wyższe dawki mogą spowodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty i/lub biegunkę oraz zaburzenia funkcji ośrodkowego układu nerwowego objawiające się nadmiernym pobudzeniem. Uważa się, że chinolony mogą wywołać zaćmę, krystalurię i wystąpienie zaburzeń tkanki chrzęstnej. Przy przedawkowaniu zaleca się postępowanie objawowe.

Główne niezgodności farmaceutyczne

W roztworach kwaśnych enrofloksacyna ulega wytrąceniu.

Ulotka Scanoflox 10% Oral – do pobrania pełna wersja ulotki

Scanoflox 10% Oral – Roztwór doustny

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Scanoflox 10% Oral – Roztwór doustny

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Scanoflox 10% Oral u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz