Pneumospectin

Pneumospectin to produkt stosowany udo leczenia zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na linkomycynę i/lub spektynomycynę.


Cielęta: Leczenie infekcji układu oddechowego, zapalenia stawów i zapalenia pępka.
Owce i kozy: Leczenie infekcji układu oddechowego i mykoplazmozy.
Świnie: Leczenie adenomatozy jelitowej (ileitis) spowodowanej przez Lawsonia intracellularis.
Leczenie krwotocznej enteropatii/zapalenia jelit i kolibakteriozy. Leczenie mykoplazmozy.
Leczenie infekcyjnego zapalenia stawów.
Kury i indyki: Leczenie mykoplazmozy powiązanej lub nie z Escherichia coli. Leczenie zapalenia worków powietrznych spowodowanego przez Escherichia coli. Leczenie cholery drobiu spowodowanej przez Pasteurella multocida.
Koty i psy: Leczenie infekcji układu oddechowego, jelitowych, dróg moczowych, infekcji skóry (w tym ran i ropni) oraz zapalenia stawów spowodowanego przez drobnoustroje wrażliwe na działanie linkomycyny i/lub spektynomycyny, łącznie z drobnoustrojami takimi jak:
Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bacteroides spp., Clostridium spp., Fusobacterium spp., Actinomyces spp, Mycoplasma spp.

Jaki jest skład Pneumospectin, jakie substancje zawiera?

Pneumospectin zawiera:

Linkomycyna 50 mg/ml (co odpowiada 54.47 mg chlorowodorku linkomycyny).
Spektynomycyna 100 mg/ml (co odpowiada 129,45 mg siarczanu spektynomycyny).
Alkohol benzylowy (E1519) – 9 mg/ml.

Dawkowanie preparatu Pneumospectin – jak stosować ten lek?

Podawać w drodze iniekcji domięśniowej lub podskórnej.

Cielęta:
5 mg linkomycyny i 10 mg spektynomycyny na kg masy ciała (co odpowiada 1 ml produktu leczniczego weterynaryjnego na 10 kg masy ciała) domięśniowo, dwa razy w ciągu pierwszej doby leczenia, a następnie raz na dobę przez 3 do 5 dni.

Owce i kozy:
5 mg linkomycyny i 10 mg spektynomycyny na kg masy ciała (co odpowiada 1 ml produktu leczniczego weterynaryjnego na 10 kg masy ciała) domięśniowo, raz na dobę przez 3 do 5 dni.

Świnie:
5 mg linkomycyny i 10 mg spektynomycyny na kg masy ciała (co odpowiada 1 ml produktu leczniczego weterynaryjnego na 10 kg masy ciała) domięśniowo, co można powtórzyć w razie konieczności po upływie 24 godzin i maksymalnie przez 5 dni.

Kury i indyki:
10 mg linkomycyny i 20 mg spektynomycyny na kg masy ciała (co odpowiada 1 ml produktu leczniczego weterynaryjnego na 5 kg masy ciała) w drodze zastrzyku podskórnego, raz na dobę przez 3 dni.

Koty i psy:
10 mg linkomycyny i 20 mg spektynomycyny na kg masy ciała (co odpowiada 1 ml produktu leczniczego weterynaryjnego na 5 kg masy ciała) domięśniowo. Leczenie można powtarzać w odstępach od 12 do 24 godzin przez 3 do 7 dni, w zależności od odpowiedzi klinicznej.

Zalecenia dla prawidłowego podania

W celu zapewnienia odpowiedniej dawki, masa ciała powinna zostać określona tak dokładnie, jak to możliwe.
Nie należy nakłuwać korka więcej niż 30 razy. Jeśli jest to konieczne, zaleca się użycie automatu do wstrzykiwań lub igły do aspiracji, aby uniknąć nadmiernego uszkodzenia zamknięcia.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancje czynne lub dowolną substancję pomocniczą.
Nie stosować u królików, chomików, świnek morskich, szynszyli i koni, ponieważ może to spowodować poważne zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Działania niepożądane

Można zaobserwować rozluźnienie stolca. Zwykle ma to charakter przejściowy i ustępuje w ciągu kilku dni po przerwaniu leczenia.
Stosowanie tego produktu leczniczego weterynaryjnego może czasem powodować bolesność w miejscu podania.
W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii. Alternatywnie można zgłaszać za pośrednictwem krajowego systemu raportowania. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat systemu krajowego, należy skontaktować się z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Okres(-y) karencji

Nie stosować u ptaków produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.
Mleko: produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi. Nie stosować w okresie laktacji lub w okresie zasuszania.
Mleko: Nie stosować u zwierząt mających w przyszłości produkować mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi. Nie stosować na 2 miesiące przed wycieleniem.
kura – tkanki jadalne – 14 dni
owca – tkanki jadalne – 14 dni
świnia – tkanki jadalne – 14 dni
Indyk – tkanki jadalne – 14 dni
koza – tkanki jadalne – 14 dni
bydło – tkanki jadalne – 14 dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Stosowanie produktu leczniczego weterynaryjnego powinno być oparte na oznaczeniu lekowrażliwości bakterii wyizolowanych od zwierząt. Jeśli to niemożliwe, leczenie powinno być oparte na lokalnych (regionalnych, z poziomu gospodarstwa) danych epidemiologicznych
dotyczących lekowrażliwości bakterii docelowych.
Stosowanie weterynaryjnego produktu leczniczego niezgodnie z instrukcjami zawartymi w ChPLW może zwiększać ryzyko rozwoju i selekcji opornych bakterii oraz zmniejszać skuteczność leczenia makrolidami ze względu na możliwość występowania oporności krzyżowej.
Należy stosować ostrożnie u zwierząt, u których występowały objawy uczulenia.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Pneumospectin zwierzętom

Linkomycyna i spektynomycyna mogą powodować nadwrażliwość (alergię) na skutek wstrzyknięcią, wdychania, połknięcia lub rozlania na skórę
Reakcje uczuleniowe na te substancje mogą być poważne.
Należy zachować ostrożność, w celu uniknięcia przypadkowej samoiniekcji. W razie przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub etykietę. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Natychmiast zmyć wszelkie zanieczyszczenia dużą ilością wody. Myć ręce po użyciu. Osoby o znanej nadwrażliwości na linkomycynę i spektynomycynę powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym. Jeśli na skutek styczności z produktem pojawią się objawy, takie jak wysypka na skórze, należy zasięgnąć porady lekarza i pokazać lekarzowi to ostrzeżenie.Obrzęk twarzy, warg lub powiek, albo trudności z oddychaniem są poważniejszymi objawami, wymagającymi pilnej pomocy lekarskiej.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Bezpieczeństwo produktu nie zostało ocenione podczas ciąży i laktacji oraz u zwierząt przeznaczonych do rozrodu. Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

Interakcje Pneumospectin z innymi produktami

Nie stosować równocześnie z makrolidami.
Połączenie ze środkami znieczulającymi może prowadzić do ewentualnego zablokowania przewodnictwa nerwowo-mięśniowego.

Przedawkowanie

Nieznane.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Pneumospectin – do pobrania pełna wersja ulotki

Pneumospectin – Roztwór do wstrzykiwań

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Pneumospectin – Roztwór do wstrzykiwań

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Pneumospectin u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz