Farmatyl

Farmatyl to produkt stosowany u następujących gatunków zwierząt:

  • kura
  • świnia
  • indyk.

Wskazaniem lecznicze:

Kury i indyki – leczenie schorzeń układu oddechowego (CRD) i zapalenia zatok wywołanych przez Mycoplasma gallisepticum i M. synoviae wrażliwe na tylozynę.
Świnie – leczenie enzootycznego zapalenia płuc powodowanego przez Pasteurella multocida i Mycoplasma hyopneumoniae.
Leczenie i metafilaktyka rozrostowego zapalenia jelit (adenomatozy) powodowanego przez Lawsonia intracellularis.

Jaki jest skład Farmatyl, jakie substancje zawiera?

Farmatyl zawiera substancję czynną: tylozyna (w postaci winianu).

Moc: 1000 g/1 kg.

Dawkowanie preparatu Farmatyl – jak stosować ten lek?

Przed podaniem zwierzętom produkt należy rozpuścić w wodzie do picia.

Kurczęta i indyki
80-100 mg winianu tylozyny/kg mc./dzień, co odpowiada 8,8-11,0 g Farmatylu/100 kg mc.

Czas leczenia mykoplazmozy/ Czas stosowania
Brojlery 1–3 dni
Nioski jaj produkcyjnych i kury odchowywane
na nioski 2–3 dni
Indyki 2–3 dni

Świnie
W leczeniu enzootycznego zapalenia płuc: Farmatyl powinien być rozpuszczony w wodzie do picia, tak by zapewnić 25 mg winianu tylozyny/kg mc./dzień.
W leczeniu i metafilaktyce adenomatozy: Farmatyl powinien być rozpuszczony w wodzie do picia, tak by zapewnić 5-10 mg winianu tylozyny/kg mc./dzień.
Należy stosować przez 3-10 dni (do 24 godzin po ustąpieniu objawów).
Woda do picia powinna być przygotowana co 24 godz.

W celu uniknięcia nieprawidłowego dawkowania, masa ciała leczonych zwierząt powinna być oszacowana jak najdokładniej.
Spożycie płynów jest uzależnione od wielu czynników, m.in. wieku, stanu klinicznego zwierząt, warunków otoczenia. W celu zapewnienia prawidłowego dawkowania należy monitorować spożycie płynów i odpowiednio dostosować stężenie roztworu leczniczego. Jeśli nie jest to możliwe, należy zastosować inny produkt leczniczy weterynaryjny.
Ilość produktu potrzebną do leczenia stada można wyliczyć za pomocą następującego wzoru:

Farmatyl-dawkowanie

Zalecenia dla prawidłowego podania

Brak.

Przeciwwskazania

Nie stosować u koni z uwagi na możliwość wystąpienia zapalenia jelita ślepego.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub inne antybiotyki makrolidowe.

Działania niepożądane

Stosowanie leku u świń może powodować podrażnienie okolicy odbytu, objawiające się częstym i szybkim potrząsaniem ogona, rumieniem, obrzękiem błony śluzowej odbytu, wypadaniem odbytu.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Okres(-y) karencji

Farmatyl ni jeste dopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.
Kura – tkanki jadalne – 1 dzień.
Indyk – tkanki jadalne – 1 dzień.
Świnia – tkanki jadalne – 2 dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Produkt leczniczy powinien być dokładnie rozpuszczony w wodzie przed podaniem zwierzętom.
Produkt powinien być stosowany w oparciu o testy wrażliwości, jak również lokalne zasady stosowania antybiotyków.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Farmatyl zwierzętom

Może powodować podrażnienia skóry. Unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą. W czasie pracy z produktem nosić ubranie ochronne oraz nieprzepuszczalne rękawice. W przypadku kontaktu ze skórą należy zmyć zanieczyszczone miejsce wodą. W przypadku zaprószenia oczu natychmiast przemyć dokładnie wodą.
Osoby o znanej nadwrażliwości na antybiotyki makrolidowe powinny unikać kontaktu z produktem.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Badania laboratoryjne na gryzoniach nie wykazały działania teratogennego, szkodliwego dla płodu oraz szkodliwego dla matki. Stosowanie produktu Farmatyl podczas ciąży i laktacji u świń a także u kur niosek jaj wylęgowych jest możliwe wyłącznie po ocenie stosunku korzyści do ryzyka, dokonanej przez lekarza weterynarii.

Interakcje Farmatyl z innymi produktami

Występuje oporność krzyżowa pomiędzy innymi makrolidami i linkomycyną.

Przedawkowanie

D50 u drobiu przedstawia się następująco:
Kurczęta 5400 mg/kg mc. (33 razy więcej od zalecanej dawki).
Indyki 6400 mg/kg mc. (27 razy więcej od zalecanej dawki).
U świń dzienna dawka 800 mg/kg mc. (32 razy więcej od zalecanej dawki) nie powoduje objawów toksycznych, może wystąpić przejściowa biegunka.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać z innymi roztworami, gdyż może to powodować wytrącanie się substancji czynnej.

Ulotka Farmatyl – do pobrania pełna wersja ulotki

Farmatyl – Proszek do sporządzania roztworu doustnego

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Farmatyl – Proszek do sporządzania roztworu doustnego

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Farmatyl u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz