Effitix

Effitix wstazany jest do zwalczania inwazji pcheł i/lub kleszczy u psów, a także odstraszania (zapobiegania żerowaniu) muchówek i/lub komarów.

Pchły:
Leczenie i zapobieganie inwazji pcheł (Ctenocephalides felis). Pchły przebywające na psie są zabijane w ciągu 24 godzin po zastosowaniu produktu. Jedno zastosowanie zapewnia trwałą ochronę przed nową inwazją dorosłymi postaciami pcheł przez cztery tygodnie. Produkt można stosować w ramach strategii zwalczania alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS), wcześniej zdiagnozowanego przez lekarza weterynarii.

Kleszcze:
Leczenie inwazji kleszczy Ixodes ricinus.
Jedno zastosowanie zapewnia stałą ochronę przed inwazją kleszczy (Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus i Rhipicephalus sanguineus) przez okres czterech tygodni. W przypadku obecności kleszczy Dermacentor reticulatus lub Rhipicephalus sanguineus podczas stosowania produktu może nie dojść do ich zabicia w ciągu pierwszych 48 godzin.

Muchówki i komary:
Jedno zastosowanie zapewnia odstraszanie (zapobieganie żerowaniu) muchówek (Phlebotomus perniciosus) oraz komarów (Culex pipiens, Aedes aegypti) przez cztery tygodnie.

Jaki jest skład Effitix, jakie substancje zawiera?

Każda pipetka zawiera:

Effitix - dawkowanie

* Inne składniki: alkohol benzylowy, glikolu dietylenowego monoetylowy eter.

Dawkowanie preparatu Effitix – jak stosować ten lek?

Tylko do użytku zewnętrznego.
Przez nakrapianie.

Dawkowanie:
Zalecana minimalna dawka wynosi 6,7 mg fipronilu/kg m.c. i 60 mg permetryny/kg m.c.

Masa ciała psa: 1,5–4 kg – 26,8 Fipronil (mg)  – 240 Permetryna (mg)
Masa ciała psa: 4–10 kg – 67 Fipronil (mg)  – 600 Permetryna (mg)
Masa ciała psa: 10–20 kg 134 Fipronil (mg)  – 1200 Permetryna (mg)
Masa ciała psa: 20–40 kg 268 Fipronil (mg)  – 2400 Permetryna (mg)
Masa ciała psa: 40–60 kg 402 Fipronil (mg)  – 3600 Permetryna (mg)
W przypadku psów o masie ciała >60 kg należy stosować odpowiednią kombinację pipetek.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Stosowanie produktu powinno wynikać ze zdiagnozowanej inwazji lub ryzyka inwazji pcheł i/lub kleszczy, jak również z konieczności odstraszania (zapobiegania żerowaniu) muchówek i/lub komarów.
W zależności od zagrożenia pasożytami lekarz weterynarii może zalecić powtórzenie leczenia. Odstęp czasu między kolejnym zastosowaniem produktu powinien wynosić co najmniej 4 tygodnie (patrz też punkt: Przedawkowanie).

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą.
Nie stosować u królików i kotów, ponieważ mogą wystąpić działania niepożądane, a nawet śmierć.
Nie stosować u zwierząt chorych (np. choroby układowe, gorączka) lub ozdrowieńców.

Działania niepożądane

Po zastosowaniu produktu obserwowano przemijające reakcje skórne w miejscu zastosowania (świąd, rumień, wyłysienia), a także bardzo rzadko uogólniony świąd. Bardzo rzadko obserwowano zmiany zachowania (nadpobudliwość/niepokój), zaburzenia neurologiczne (osowiałość, drżenia mięśni, drgawki, niezborność) lub wymioty.
W przypadku lizania sierści może wystąpić przemijające nadmierne ślinienie.

Częstość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)
– często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).

W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.
Można również zgłosić działania niepożądane poprzez krajowy system raportowania.

Okres(-y) karencji

Nie dotyczy.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Produkt leczniczy weterynaryjny zachowuje skuteczność po ekspozycji na światło słoneczne lub gdy zwierzę zmoknie podczas deszczu.
Należy unikać częstych kąpieli lub mycia szamponem psów, u których zastosowano produkt, ponieważ może to niekorzystnie wpływać na jego skuteczność.
U psa z inwazją pcheł może wystąpić reakcja alergiczna na ślinę pcheł, określana jako alergiczne pchle zapalenie skóry (APZS). Jeżeli u psa wystąpią: zapalenie skóry, świąd, ślady po ukąszeniu, nadmierne drapanie się, czy też kiedy pies jest niespokojny, należy zasięgnąć porady lekarza weterynarii aby sprawdzić, czy u psa nie występuje APZS.
Aby zapobiegać ponownej inwazji kolejnymi pchłami zaleca się zastosowanie leczenia u wszystkich psów przebywających w gospodarstwie domowym. Należy też zastosować odpowiednie produkty u innych zwierząt przebywających w tym samym gospodarstwie domowym. Pchły często zanieczyszczają kosze, legowiska zwierząt oraz inne miejsca odpoczynku zwierząt, jak dywany, meble tapicerowane, które w przypadku intensywnej inwazji na początku procesu zwalczania należy potraktować odpowiednimi produktami owadobójczymi oraz należy je regularnie odkurzać.
Mogą pojawić się pojedyncze kleszcze lub wystąpić pojedyncze ukąszenia muchówek bądź komarów.
Dlatego w niekorzystnych warunkach nie można wykluczyć przeniesienia chorób zakaźnych przez te pasożyty.
Badania wykazały, że produkt zapobiega żerowaniu muchówek i komarów przez cztery tygodnie. Dlatego w przypadku krótkotrwałych podróży (trwających mniej niż 4 tygodnie) do obszarów endemicznych zaleca się zastosowanie leczenia bezpośrednio przed spodziewaną ekspozycją. W przypadku dłuższej ekspozycji (tj. u zwierząt żyjących na obszarach endemicznych lub w przypadku podróży trwających dłużej niż 4 tygodnie) schemat leczenia powinien być prowadzony na podstawie lokalnych danych epidemiologicznych.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Zwierzęta należy dokładnie zważyć przed zastosowaniem produktu.
Nie określono bezpieczeństwa produktu u psów poniżej 12. tygodnia życia czy też u psów o masie ciała poniżej 1,5 kg.
Należy zachować ostrożność, aby uniknąć przedostania się zawartości pipetki do oka lub do jamy ustnej leczonych psów. W szczególności należy zapobiegać lizaniu miejsca zastosowania produktu przez leczone zwierzę lub przez inne zwierzęta.
Produkt ten jest bardzo trujący dla kotów i może spowodować ich śmierć. W razie przypadkowego kontaktu produktu ze skórą kota należy umyć zwierzę szamponem lub mydłem i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza weterynarii. Aby zapobiec przypadkowej ekspozycji kotów na działanie produktu, należy trzymać leczone psy w odosobnieniu od kotów do czasu, aż miejsce zastosowania produktu wyschnie. Ważnym jest 6 by upewnić się, że koty nie będą lizały miejsca zastosowania produktu u psa. W przypadku ekspozycji tego rodzaju należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza weterynarii.
Nie stosować produktu u królików i kotów.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Effitix zwierzętom

Produkt może działać neurotoksycznie. Produkt może być szkodliwy w przypadku połknięcia. Należy unikać połknięcia produktu na skutek kontaktu rąk z jamą ustną. Po przypadkowym połknięciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
Produkt ten może powodować podrażnienie oczu i błon śluzowych. Dlatego należy unikać kontaktu produktu z jamą ustną i oczami, tj. kontaktu rąk z jamą ustną i rąk z oczami. W razie przypadkowego kontaktu produktu z oczami należy natychmiast dokładnie przemyć oczy wodą. Jeśli podrażnienie oka utrzymuje się, należy zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
Unikać kontaktu produktu ze skórą. W przypadku gdy wystąpi kontakt ze skórą należy natychmiast przemyć zanieczyszczone miejsce wodą z mydłem.
Po użyciu produktu należy dokładnie umyć ręce.
Nie należy jeść, pić ani palić podczas stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego.
Osoby o znanej nadwrażliwości (alergii) na fipronil, permetrynę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym, ponieważ w bardzo rzadkich przypadkach może on powodować u niektórych osób podrażnienie dróg oddechowych i reakcje skórne.
W przypadku wystąpienia objawów należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
Leczone zwierzęta nie powinny być dotykane do czasu wyschnięcia miejsca aplikacji produktu i przez około 12 godzin po jego zastosowaniu; w tym czasie dzieci także nie powinny bawić się ze zwierzętami. Dlatego zaleca się, aby produkt stosować o wczesnej porze wieczornej lub w późnych godzinach popołudniowych, aby zminimalizować kontakt z leczonym zwierzęciem. W dniu zastosowania produktu leczone zwierzęta nie powinny spać z właścicielami, a szczególnie z dziećmi.
Pipetki należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Aby uniemożliwić dzieciom uzyskanie dostępu do zużytych pipetek, należy je niezwłocznie usunąć w odpowiedni sposób.
Wyłącznie dla zwierząt.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Badania laboratoryjne u psów z użyciem fipronilu i permetryny nie wykazały działania toksycznego dla płodu ani embriotoksycznego. Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i laktacji u suk nie zostało określone. Produkt można stosować w czasie ciąży i laktacji jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka.

Interakcje Effitix z innymi produktami

Nieznane.

Przedawkowanie

Wykazano bezpieczeństwo stosowania produktu przy zastosowaniu dawek 5-krotnie wyższych od maksymalnej zalecanej dawki u zdrowych 12-tygodniowych szczeniąt, leczonych 3 razy w odstępach co 3 tygodnie.
W razie przedawkowania może jednak wzrastać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, a zatem u zwierząt należy zawsze stosować produkt przy użyciu pipetki odpowiedniej do masy ciała zwierzęcia.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

Ulotka Effitix – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Effitix u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz