Denagard

Wskazania do stosowania Denagard to:

Świnia
Do leczenia i zapobiegania dyzenterii świń, wywoływanej przez Brachyspira hyodysenteriae.
Do leczenia zapalenia okrężnicy wywoływanego przez Brachyspira pilosicoli.
Do leczenia zapalenia jelita cienkiego wywoływanego przez Lawsonia intracellularis.
Do leczenia i zapobiegania enzootycznemu zapaleniu płuc świń, wywoływanemu przez Mycoplasma hyopneumoniae.

Kura
Do leczenia i zapobiegania zespołowi CRD i zapaleniu worków powietrznych wywoływanym przez Mycoplasma gallisepticum i Mycoplasma synoviae.

Indyk
Do leczenia i zapobiegania zakaźnemu zapaleniu zatok i zapaleniu worków powietrznych wywoływanym przez Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma meleagridis i Mycoplasma synoviae.

Królik
Do leczenia i zapobiegania epizootycznemu zapaleniu jelita i okrężnicy królików (ERE).

Jaki jest skład Denagard, jakie substancje zawiera?

1 g produktu Denagard zawiera:
Substancja czynna:
Tiamuliny wodorofumaran 100 mg.

Substancje pomocnicze:
Żelatyna.
Węglan wapnia.

Olej sojowy, oczyszczony.

Dawkowanie preparatu Denagard – jak stosować ten lek?

Obliczenia prawidłowej wielkości dawki i zawartości produktu w paszy powinny opierać się na wzorze: Ilość dodanego produktu (ppm) = wielkość dawki (mg/kg m.c.) x masa ciała (kg) / dobowe spożycie paszy (kg)

Aby wyznaczyć prawidłową dawkę i uniknąć przedawkowania należy jak najdokładniej określić masę ciała.

Ilość pobieranej przez zwierzęta paszy leczniczej zależy od stanu ich zdrowia. W celu uzyskania prawidłowej dawki należy odpowiednio dostosować stężenie tiamuliny wodorofumaranu.

Świnie
Leczenie dyzenterii świń powodowanej przez B. hyodysenteriae, leczenie spirochetozy jelit świń (zapalenie okrężnicy) powodowanej przez B. pilosicoli
Dawkowanie: 5–10 mg tiamuliny wodorofumaranu/kg masy ciała dziennie, podawane przez 7–10 kolejnych dni. Taka wielkość dawki zwykle jest uzyskiwana przy zawartości tiamuliny wodorofumaranu 100–200 ppm w gotowej paszy, przy założeniu, że pobór paszy jest niezmieniony.
Zawartość tiamuliny wodorofumaranu (mg/g) w premiksie – 100.
Ilość premiksu w tonie paszy – 1,0 – 2,0 kg.

Zapobieganie dyzenterii świń, wywoływanej przez B. hyodysenteriae
Dawkowanie: 2,0 mg tiamuliny wodorofumaranu/kg masy ciała dziennie. Taka wielkość dawki zwykle jest uzyskiwana przy zawartości tiamuliny wodorofumaranu 40 ppm w gotowej paszy, przy założeniu, że pobór paszy jest niezmieniony. Zapobiegawczo tiamulina powinna być podawana przez 2–4 tygodni.
Podawanie zapobiegawczej dawki tiamuliny powinno rozpocząć się po potwierdzeniu zakażenia B. hyodysentariae, jako element działań, mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie zakażenia stada.
Zawartość tiamuliny wodorofumaranu (mg/g) w premiksie – 100.
Ilość premiksu w tonie paszy – 0,4 kg.

Leczenie rozrostowej enteropatii świń (zapalenie jelita cienkiego) wywoływanej przez L. intracellularis
Dawkowanie: 7,5 mg tiamuliny wodorofumaranu/kg masy ciała dziennie, podawane przez 10–14 kolejnych dni. Taka wielkość dawki zwykle jest uzyskiwana przy zawartości tiamuliny wodorofumaranu 150 ppm w gotowej paszy, przy założeniu, że pobór paszy jest niezmieniony.
Zawartość tiamuliny wodorofumaranu (mg/g) w premiksie – 100.
Ilość premiksu w tonie paszy – 1,5 kg.

Leczenie enzootycznego zapalenia płuc wywoływanego przez M. hyopneumoniae
Dawkowanie: 5,0-10,0 mg tiamuliny wodorofumaranu/kg masy ciała dziennie, podawane przez 7–10 kolejnych dni. Taka wielkość dawki zwykle jest uzyskiwana przy zawartości tiamuliny wodorofumaranu 100–200 ppm w gotowej paszy, przy założeniu, że pobór paszy jest niezmieniony.

Enzootyczne zapalenie płuc może być wikłane zakażeniami wtórnymi wywołanymi przez takie drobnoustroje jak Pasteurella multocida i Actinobacillus pleuropneumoniae. W takich przypadkach wymagane jest właściwe leczenie.
Zawartość tiamuliny wodorofumaranu (mg/g) w premiksie – 100.
Ilość premiksu w tonie paszy – 1,0-2,0 kg.

Kury (brojlery, kury młode, nioski/ptaki hodowlane)
Do leczenia i zapobiegania zespołowi CRD wywoływanemu przez M. gallisepticum i zapaleniu worków powietrznych powodowanemu przez M. synoviae
Dawkowanie – Leczenie i zapobieganie: 25 mg tiamuliny wodorofumaranu/kg masy ciała dziennie, podawane przez 3–5 kolejnych dni. Taka wielkość dawki zwykle jest uzyskiwana przy zawartości tiamuliny wodorofumaranu 250–500 ppm w gotowej paszy, przy założeniu, że pobór paszy jest niezmieniony.
W większości przypadków, w celu uniknięcia podania zbyt niskiej dawki, konieczne może być podanie produktu w górnej granicy dawki. U ptaków szybkorosnących, takich jak brojlery kurze, wystarczające może być podanie produktu w niższej granicy dawki przez pierwsze 2–4 tygodnie życia.
Zawartość tiamuliny wodorofumaranu (mg/g) w premiksie – 100.
Ilość premiksu w tonie paszy – 2,5 – 5,0 kg.

Indyki (młode indyki, ptaki hodowlane)
Do leczenia i zapobiegania zakaźnemu zapaleniu zatok i zapaleniu worków powietrznych wywoływanym przez M. gallisepticum, M. meleagridis i M. synoviae
Dawkowanie – Leczenie i zapobieganie: 40 mg tiamuliny wodorofumaranu/kg masy ciała dziennie, podawane przez 3–5 kolejnych dni. Taka wielkość dawki zwykle jest uzyskiwana przy zawartości tiamuliny wodorofumaranu 250–500 ppm w gotowej paszy, przy założeniu, że pobór paszy jest niezmieniony.
W większości przypadków, w celu uniknięcia podania zbyt niskiej dawki, konieczne może być podanie produktu w górnej granicy dawki. U ptaków szybkorosnących, takich jak młode indyki, wystarczające może być podanie produktu w niższej granicy dawki przez pierwsze 2–4 tygodnie życia.
Zawartość tiamuliny wodorofumaranu (mg/g) w premiksie – 100.
Ilość premiksu w tonie paszy – 2,5 – 5,0 kg.

Podawanie zapobiegawczej dawki tiamuliny powinno rozpocząć się po potwierdzeniu zakażenia M. gallisepticum, M. synoviae lub M. meleagridis, jako element działań, mających na celu ograniczenie występowania objawów klinicznych i upadków śmiertelnych spowodowanych chorobami układu oddechowego w stadzie. Dotyczy to stad, gdzie możliwe jest występowanie zakażenia wewnątrzjajowego, ze względu na potwierdzone występowanie choroby w pokoleniu rodzicielskim. Program zapobiegawczy powinien uwzględniać działania mające na celu wyeliminowanie zakażenia w pokoleniu rodzicielskim.

Króliki
Leczenie i zapobieganie epizootycznemu zapaleniu jelit i okrężnicy (ERE) oraz zapobieganie ERE w gospodarstwach gdzie objawy kliniczne ERE występowały w poprzednich cyklach tuczu, jako element działań, mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie zakażenia stada
Dawkowanie: 3 mg tiamuliny wodorofumaranu/kg masy ciała dziennie. Taka wielkość dawki zwykle jest uzyskiwana przy zawartości tiamuliny wodorofumaranu 40 ppm w gotowej paszy, przy założeniu, że pobór paszy jest niezmieniony. W celach leczniczych produkt należy podawać do 2–3 dni po ustąpieniu objawów klinicznych. Zapobiegawczo – przez 3–4 tygodnie od pierwszego tygodnia po odstawieniu od mleka matki.
Zawartość tiamuliny wodorofumaranu (mg/g) w premiksie – 100.
Ilość premiksu w tonie paszy – 0,4 kg.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Brak.

Przeciwwskazania

Zwierzętom nie należy podawać produktów zawierających jonofory (monenzyna, narazyna lub salinomycyna) w czasie leczenia tiamuliną oraz przez co najmniej 7 dni przed i 7 dni po zakończeniu leczenia tiamuliną. Równoczesne stosowanie jonoforów i tiamuliny może spowodować poważne spowolnienie wzrostu lub śmierć zwierzęcia.
Informacje dotyczące interakcji zachodzących między tiamuliną a jonoforami – patrz pkt. „Interakcje z innymi produktami”.

Działania niepożądane

W rzadkich przypadkach po podaniu tiamuliny u świń może wystąpić rumień lub niewielki obrzęk.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów niewymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Okres(-y) karencji

Świnie
Tkanki jadalne:
Zapobieganie (przy dawce 2,0 mg/kg m.c.): 1 dzień.
Leczenie (przy dawce 5–10 mg/kg m.c.): 6 dni.

Kury
Tkanki jadalne: 1 dzień.
Jaja: 0 dni.

Indyki
Tkanki jadalne: 4 dni.

Króliki
Tkanki jadalne: 0 dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

W przypadku zmniejszonego poboru paszy, może zajść konieczność zwiększenia zawartości leku w paszy, aby uzyskać docelową wielkość dawki. W przypadku ostrych stanów i poważnie chorych zwierząt pobierających mniejszą ilość paszy, należy zastosować produkt w odpowiedniej postaci, na przykład podawać go w formie iniekcji lub roztworu wodnego.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Podstawą praktyki klinicznej jest uzależnianie leczenia od wyników badań wrażliwości drobnoustrojów wyizolowanych od zwierzęcia. W przypadku gdy nie jest to możliwe, leczenie należy prowadzić zgodnie z miejscowymi (regionalnymi czy pochodzącymi z danego gospodarstwa) danymi epidemiologicznymi dotyczącymi wrażliwości bakterii patogennych.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Denagard zwierzętom

Przy mieszaniu produktu leczniczego weterynaryjnego i podczas przygotowywania paszy leczniczej należy unikać bezpośredniego kontaktu produktu z oczami, skórą i błonami śluzowymi. Podczas stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego, należy używać osobistej odzieży i sprzętu ochronnego, na które składa się: kombinezon roboczy, nieprzemakalne rękawice oraz jednorazowa półmaska gazowa zgodna z Europejską Normą EN 149 lub maska gazowa wielorazowego użytku zgodna z Europejską Normą EN 140, z filtrem zgodnym z Europejską Normą EN 143. Zabrudzoną skórę przemyć wodą.

Po przypadkowym połknięciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Osoby o znanej nadwrażliwości na tiamulinę powinny stosować produkt z zachowaniem ostrożności.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Ciąża:
Może być stosowany u świń w okresie ciąży.
Może być stosowany u królików w okresie ciąży.

Laktacja:

Może być stosowany u świń w okresie laktacji.
Może być stosowany u królików w okresie laktacji.

Nieśność:
Może być stosowany u niosek i ptaków zarodowych kur i indyków.

Interakcje Denagard z innymi produktami

Wykazano, że tiamulina wykazuje interakcje z jonoforami takimi jak monenzyna, salinomycyna i narazyna i może powodować powstanie objawów identycznych z zatruciem jonoforami. Zwierzętom nie należy podawać produktów zawierających monenzynę, salinomycynę lub narazynę podczas, na co najmniej 7 dni przed lub po zakończeniu leczenia tiamuliną. Mogłoby wtedy dojść do znacznego spowolnienia wzrostu, ataksji, paraliżu, a nawet śmierci zwierząt.
W przypadku wystąpienia objawów interakcji niezwłocznie przerwać podawanie paszy zawierającej produkt. Paszę należy usunąć i zastąpić świeżą paszą nie zawierającą kokcydiostatyków monenzyny, salinomycyny lub narazyny.

Przedawkowanie

Świnie: Pojedyncze doustne dawki 100 mg/kg powodowały u świń hiperwentylację i zaburzenia ze strony układu pokarmowego. W przypadku dawki 150 mg/kg nie stwierdzono objawów ze strony centralnego układu nerwowego z wyjątkiem uspokojenia. Przy dawce 55 mg/kg podawanej przez 14 dni wystąpiło przejściowe ślinienie się i lekkie podrażnienie żołądka. U świń nie ustalono minimalnej dawki letalnej.

Drób: LD50 w przypadku kur wynosi 1290 mg/kg a u indyków 840 mg/kg masy ciała.
Klinicznymi oznakami ostrego zatrucia u kur są wokalizacja, skurcze kloniczne i pozycja leżąca boczna. U indyków objawami ostrego zatrucia są skurcze kloniczne, pozycja leżąca boczna lub grzbietowa, ślinienie się i opadanie powiek.
Jeśli wystąpią oznaki zatrucia, bezzwłocznie usunąć paszę leczniczą, zastąpić ją świeżą paszą bez środka leczniczego i zastosować podtrzymujące leczenie objawowe.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Denagard – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Denagard u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz