Dectospot

Wskazania lecznicze dla Dectospot to:

Zwalczanie i zapobieganie inwazji następujących pasożytów zewnętrznych:
U bydła: zwalczanie i zapobieganie inwazji wszy i wszołów, włączając Bovicola bovis, Solenopotes capillatus, Linognathus vituli i Haematopinus eurysternus. Także jako produkt wspomagający przy zwalczaniu i zapobieganiu inwazji gryzących i uciążliwych much, m.in. Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, gatunków z rodzaju Musca oraz Hydrotaea irritans.
U owiec: zwalczanie i zapobieganie inwazji kleszczy Ixodes ricinus, wszy Linognathus ovillus i Bovicola ovis, wpleszczy Melophagus ovinus oraz larw muchy plujki (zwykle gatunków Lucilia).
U jagniąt: zwalczanie i zapobieganie inwazji kleszczy Ixodes ricinus i wszy Bovicola ovis.

Jaki jest skład Dectospot, jakie substancje zawiera?

Każdy ml Dectospot zawiera
Substancja czynna:
Deltametryna 10,0 mg.

Przejrzysty, bladozłoty, oleisty płyn.

Dawkowanie preparatu Dectospot – jak stosować ten lek?

Przez polewanie.

Bydło: 100 mg deltametryny (co odpowiada 10 ml produktu) na zwierzę.
Owce: 50 mg deltametryny (co odpowiada 5 ml produktu) na zwierzę.
Produkt należy nanieść, bez rozcieńczania, wzdłuż linii pośrodkowej między łopatkami zwierzęcia.

W celu leczenia i zapobiegania inwazji kleszczy, wpleszczy i wszy u owiec należy rozchylić sierść i polać skórę zwierzęcia produktem. Aby uzyskać maksymalną skuteczność zaleca się:
• stosować wkrótce po strzyżeniu (u zwierząt z krótką sierścią),
• oddzielić owce leczone od nieleczonych, aby uniknąć reinwazji.

Czas trwania ochrony przed muchami wynosi 4–6 tygodni.

Wszy u bydła: Jedno podanie wyeliminuje zasadniczo wszystkie wszy. Całkowite usunięcie wszy może trwać od 4 do 5 tygodni, w którym to okresie wszy wylęgają się z jaj i giną. Na nielicznych zwierzętach wszy mogą przetrwać, ale w bardzo niewielkiej ilości.

Wpleszcze i wszy u owiec: Jedno podanie ograniczy liczbę ukąszeń przez wszy i skalę inwazji wszołów i wpleszczy przez 4–6 tygodni od podania.

Nie zbadano wpływu warunków pogodowych na czas trwania działania produktu.
Czas trwania ochrony przed Musca spp. może być różny.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Produkt należy podawać za pomocą odpowiedniego aplikatora:
– opakowania o pojemności 250 ml i 500 ml wyposażone są w komorę z miarką.
– dla opakowań o pojemności 1 litr i 2,5 litra zaleca się stosowanie odpowiedniego aplikatora.

Aplikator powinien spełniać następujące wymagania:
– powinien odmierzać dawki 5 ml i 10 ml,
– powinien być wyposażony w elastyczną rurkę o średnicy wewnętrznej od 6 do 12 mm.

Zalecane użycie aplikatorów przedstawiono poniższej.
1. Korzystanie z komory z miarką na pojemnikach 250 ml i 500 ml:
2. Podłączanie odpowiedniego aplikatora do pojemników 1 l i 2,5 l.
Dobrze wstrząsnąć przed użyciem.

Przeciwwskazania

Nie stosować u zwierząt chorych ani w okresie rekonwalescencji.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.
Stosowanie produktu poza wskazaniami rejestracyjnymi u zwierząt niebędących gatunkami docelowymi – u psów i kotów – może prowadzić do toksycznych objawów neurologicznych (ataksja, drgawki, drżenia), objawów ze strony przewodu pokarmowego (ślinotok, wymioty) oraz doprowadzić do śmierci zwierzęcia.
Nie stosować u zwierząt z rozległymi zmianami skórnymi.

Działania niepożądane

W bardzo rzadkich przypadkach w ciągu 48 godzin po podaniu obserwowano objawy neurologiczne (ogólne pobudzenie lub wyczerpanie, drżenia, nieprawidłowe ruchy) i/lub zaburzenia ze strony skóry (łuszczenie i świąd).

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Bydło
Tkanki jadalne: 18 dni.
Mleko: zero godzin.

Owce
Tkanki jadalne: 35 dni.
Mleko: 24 godziny.

Z powodu znacznego prawdopodobieństwa przedostania się tego produktu na nieleczone zwierzęta poprzez wylizywanie, zwierzęta poddane leczeniu należy oddzielić od pozostałych na czas równy maksymalnemu okresowi karencji. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować obecnością pozostałości produktu u zwierząt nieleczonych.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Produkt zmniejszy liczbę much siadających na zwierzęciu, ale nie należy oczekiwać, że wyeliminuje wszystkie muchy w gospodarstwie. Stwierdzono oporność niektórych owadów na deltametrynę, dlatego produkt należy stosować w oparciu o lokalne i regionalne informacje epidemiologiczne dotyczące wrażliwości pasożytów oraz w połączeniu z innym metodami zwalczania szkodników.

Należy dołożyć wszelkich starań, aby nie miały miejsca następujące praktyki, ponieważ zwiększają one ryzyko rozwoju oporności i mogą w ostateczności doprowadzić do nieskuteczności terapii:
• zbyt częste i wielokrotne używanie przez dłuższy okres środków do zwalczenia pasożytów zewnętrznych z tej samej grupy,
• zbyt małe dawkowanie, spowodowane na przykład niedoszacowaniem masy ciała, nieprawidłowym podaniem produktu lub brakiem kalibracji urządzenia dozującego.

Wśród gryzących i uciążliwych much u bydła i wszy u owiec odnotowano przypadki oporności na deltametrynę. Aby zapobiec rozwojowi oporności, produkt należy stosować wyłącznie po potwierdzeniu wrażliwości danej populacji much na substancję czynną.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego.
Unikać kontaktu produktu z oczami i błonami śluzowymi zwierzęcia, gdyż deltrametryna ma właściwości drażniące.

Podjąć odpowiednie działania, aby uniemożliwić zwierzętom wylizywanie produktu po jego podaniu. Unikać stosowania produktu w czasie upałów i zapewnić zwierzętom dostateczny dostęp do wody.

Produkt należy podawać wyłącznie na nieuszkodzoną skórę, ponieważ może być toksyczny, jeśli zostanie wchłonięty przez rozległe zmiany skórne. Jednakże po podaniu mogą wystąpić objawy miejscowego podrażnienia, gdyż skóra może być już objęta inwazją.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Dectospot zwierzętom

Osoby o znanej nadwrażliwości na którykolwiek składnik powinny unikać kontaktu z produktem.
Podczas podawania produktu lub kontaktu z niedawno leczonymi zwierzętami należy używać osobistej odzieży i sprzętu ochronnego, na które składa się wodoodporny fartuch i obuwie oraz nieprzemakalne rękawice.
Ubranie silnie zanieczyszczone produktem natychmiast zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
Zachlapania na skórze natychmiast zmyć dużą ilością wody z mydłem.
Po kontakcie z produktem umyć ręce i odsłoniętą skórę.
Po dostaniu się produktu do oczu natychmiast przemyć je dużą ilością czystej, bieżącej wody i zasięgnąć porady lekarza.
Po przypadkowym połknięciu natychmiast wypłukać jamę ustną dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

W trakcie stosowania produktu nie wolno palić, pić ani jeść.

Ten produkt zawiera deltametrynę, która może powodować mrowienie, swędzenie i wystąpienie czerwonych plam na skórze poddanej jej działaniu. W przypadku złego samopoczucia po kontakcie z tym produktem należy zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i laktacji nie zostało określone.
Badania laboratoryjne szczurów i królików nie wykazały działania teratogennego.
Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

Interakcje Dectospot z innymi produktami

Nie stosować z innymi środkami owadobójczymi ani roztoczobójczymi.
Toksyczność deltametryny wzrasta szczególnie w połączeniu ze związkami organofosforanowymi.

Przedawkowanie

Po przedawkowaniu obserwowano kilka działań niepożądanych, między innymi parestezje i podrażnienie u bydła oraz przerywane oddawanie moczu lub próby oddawania moczu u jagniąt. Objawy te miały łagodny i przejściowy charakter oraz ustępowały bez konieczności leczenia.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

Ulotka Dectospot – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Dectospot u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz