Dalmaprost

Dalmaprost jest wskazany do:
Krowy:
• Synchronizacja lub wywoływanie rui;
• Wywołanie porodu po 270 dniu ciąży;
• Leczenie dysfunkcji jajników (przetrwałe ciałko żółte, torbiele lutealne);
• Leczenie zapalenia błony śluzowej macicy w obecności czynnego ciałka żółtego i ropomacicza;
• Leczenie opóźnionej inwolucji macicy;
• Wywołanie poronienia do 150 dnia ciąży;
• Wydalenie zmumifikowanych płodów.

Lochy:
• Wywołanie porodu po 114 dniu ciąży.

Klacze:
Indukcja luteolizy u klaczy z czynnym ciałkiem żółtym.

Jaki jest skład Dalmaprost, jakie substancje zawiera?

Każdy ml Dalmaprost zawiera:
Substancja czynna:
D-kloprostenol 0,075 mg (w postaci D-kloprostenolu sodu 0,079 mg).

Substancja pomocnicza:
Chlorokrezol 1 mg.

Przejrzysty, bezbarwny roztwór, bez widocznych cząstek.

Dawkowanie preparatu Dalmaprost – jak stosować ten lek?

Podawać wyłącznie domięśniowo.

KROWY:
Podać jedną dawkę 2 ml produktu na zwierzę (co odpowiada 150 μg d-kloprostenolu na zwierzę):

− Wywołanie rui (również u krów wykazujących słabe objawy rujowe lub ciche ruje): podawać jedną dawkę produktu po stwierdzeniu obecności ciałka żółtego (6 – 18 dzień cyklu). Ruja występuje zazwyczaj w ciągu 48 – 60 godzin. Inseminować 72 – 96 godzin po wstrzyknięciu. Jeżeli nie dojdzie do wystąpienia rui, powtórzyć podanie produktu po 11 dniach od pierwszego wstrzyknięcia.

− Synchronizacja rui: dawkę leku podać dwukrotnie w odstępie 11 dni pomiędzy dawkami. Inseminować dwukrotnie po 72 i 96 godzinach od drugiego wstrzyknięcia.
D-kloprostenol w połączeniu z GnRH, jak również z progesteronem lub bez niego, może być używany w ramach programów synchronizacji owulacji (Program Ovsynch). Lekarz weterynarii dokonuje wyboru odpowiedniego programu, w oparciu o oczekiwany skutek leczenia, sytuację w stadzie oraz stan zwierząt poddawanych leczeniu. Poniżej przedstawiono typowe programy synchronizacji:

U krów przejawiających cykle:
− Dzień 0: wstrzyknięcie GnRH (lub analogu).
− Dzień 7: wstrzyknięcie d-kloprostenolu (jedna dawka produktu).
− Dzień 9: wstrzyknięcie GnRH (lub analogu).
− Inseminować po 16 – 24 godzinach.

Zamiennie, u krów i jałówek przejawiających cykle lub nieprzejawiających cykli:
− Dzień 0: włożyć system terapeutyczny dopochwowy uwalniający progesteron i podać GnRH (lub analog).
− Dzień 7: usunąć system terapeutyczny dopochwowy i podać d-kloprostenol (jedna dawka produktu).
− Dzień 9: wstrzyknięcie GnRH (lub analogu).
− Inseminować po 16 – 24 godzinach.

− Wywołanie porodu: podać jedną dawkę produktu. Poród zazwyczaj następuje w ciągu 30 – 60 godzin po podaniu leku.

− Dysfunkcja jajników (przetrwałe ciałko żółte, torbiele lutealne): po ustaleniu obecności ciałka żółtego, podać jedną dawkę produktu i inseminować po wystąpieniu pierwszej rui po wstrzyknięciu. Jeśli ruja nie jest widoczna, należy przeprowadzić dalsze badanie ginekologiczne i powtórzyć podanie produktu po 11 dniach od pierwszego wstrzyknięcia. Inseminacja musi zostać wykonana w ciągu 72 – 96 godzin po wstrzyknięciu.

− Zapalenie błony śluzowej macicy z obecnością czynnego ciałka żółtego, ropomacicze: podać jedną dawkę produktu. Jeśli konieczne powtórzyć iniekcję po 10 dniach.

− Opóźniona inwolucja macicy: podać jedną dawkę produktu, jeżeli zachodzi taka potrzeba podać jedną lub dwie kolejne dawki w odstępach 24 godzin.

− Przerywanie ciąży: podać jedną dawkę produktu w pierwszej połowie ciąży.

− Wydalenie zmumifikowanego płodu: wydalenie płodu następuje w ciągu 3-4 dni po podaniu jednej dawki produktu

KLACZE:
Wywołanie luteolizy u klaczy z czynnym ciałkiem żółtym: jednorazowe wstrzyknięcie 1 ml produktu/zwierzę (co odpowiada 75 μg d-kloprostenolu).

LOCHY:
Wywołanie porodu u loch: podać 1 ml produktu, co odpowiada 75 μg d-kloprostenolu/zwierzę, nie wcześniej niż w 114 dniu ciąży. Podanie można powtórzyć po 6 godzinach.

Korek fiolki może być bezpiecznie przekłuwany do 20 razy. W przypadku fiolek o pojemności 100 ml należy rozważyć użycie strzykawki automatycznej lub igły do pobierania, aby uniknąć nadmiernej liczby przekłuć korka.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Brak.

Przeciwwskazania

Nie stosować u samic ciężarnych, chyba że pożądane jest wywołanie porodu lub przerwanie ciąży.
Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.
Nie stosować u zwierząt z problemami sercowo-naczyniowymi, chorobami układu oddechowego lub pokarmowego.
Nie podawać w celu wywołania porodu u krów lub loch z podejrzeniem dystocji związanej z mechaniczną niedrożnością lub spodziewanym ciężkim porodem związanym z niepoprawnym ułożeniem płodu.

Działania niepożądane

Występowanie zakażeń drobnoustrojami beztlenowymi jest częste w przypadkach, gdy bakterie beztlenowe wnikną do tkanek w miejscu wstrzyknięcia. W szczególności dotyczy to wstrzyknięć domięśniowych u krów. Typowymi miejscowymi objawami zakażenia drobnoustrojami beztlenowymi są obrzęk i trzeszczenie w miejscu wstrzyknięcia. Stosowanie produktu u krów w celu wywołania porodu może zwiększać ryzyko zatrzymania łożyska, w zależności od czasu podania produktu w stosunku do terminu krycia.

Zmiany w zachowaniu loch obserwowane po podaniu produktu w celu wywołania porodu przypominają zmiany towarzyszące naturalnemu proszeniu i zwykle ustępują w ciągu 1 godziny.

Po podaniu wyjątkowo wysokich dawek produktu, u koni mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak pocenie (występujące w ciągu 20 minut po podaniu), przyspieszony oddech i podwyższone tętno, oznaki dyskomfortu w jamie brzusznej, wodnista biegunka oraz osowiałość, jednakże są one zazwyczaj łagodne i przejściowe.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)
– często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt włączając pojedyncze raporty).

W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Bydło
Tkanki jadalne: zero dni.
Mleko: zero godzin.

Świnie
Tkanki jadalne: 1 dzień.

Konie
Tkanki jadalne: 2 dni.
Mleko: zero godzin.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Odpowiedź krów na programy synchronizacji nie jest jednorodna, tak w różnych stadach, jak i w obrębie tego samego stada i może różnić się w zależności od stanu fizjologicznego zwierzęcia w czasie leczenia (wrażliwość i stan czynnościowy ciałka żółtego, wiek, kondycja fizyczna, czas po wycieleniu, itd).

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Wywoływanie porodu lub przerywanie ciąży może zwiększać ryzyko wystąpienia komplikacji okołoporodowych, zatrzymania łożyska, obumarcia płodu lub zapalenia macicy.
Aby ograniczyć ryzyko zakażeń drobnoustrojami beztlenowymi, które mogą mieć związek z właściwościami farmakologicznymi prostaglandyn, należy zachować ostrożność i unikać wstrzykiwania produktu poprzez zanieczyszczoną skórę. Miejsce podania produktu powinno być dokładnie oczyszczone i zdezynfekowane.
W przypadku wywoływania rui u krów, konieczne jest wykrywanie rui od drugiego dnia po wstrzyknięciu.
Wywołanie porodu u macior przed 114 dniem ciąży może skutkować zwiększonym ryzykiem urodzenia martwych płodów i koniecznością asysty przy wyproszeniu.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Dalmaprost zwierzętom

Prostaglandyny typu F2α mogą wchłaniać się przez skórę i powodować skurcz oskrzeli lub ronienia.
Kobiety ciężarne, kobiety w wieku rozrodczym, astmatycy i osoby z problemami oskrzelowymi lub innymi problemami ze strony układu oddechowego powinny unikać kontaktu z produktem lub stosować nieprzepuszczalne rękawice jednorazowego użytku w czasie jego podawania. Podczas obchodzenia się z produktem należy zachować ostrożność, aby uniknąć samoiniekcji lub kontaktu ze skórą.
Po przypadkowym rozlaniu na skórę, zanieczyszczony obszar należy niezwłocznie zmyć wodą z mydłem.
Jeżeli w wyniku przypadkowej samoiniekcji lub inhalacji wystąpią duszności należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Nie stosować w okresie ciąży, z wyjątkiem przypadków zamierzonego zakończenia ciąży.
Produkt może być bezpiecznie stosowany w okresie laktacji.

Interakcje Dalmaprost z innymi produktami

Tego produktu nie należy podawać łącznie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, które hamują syntezę endogennych prostaglandyn. Podanie produktu może zwiększać aktywność innych leków przyspieszających poród.

Przedawkowanie

Dziesięciokrotne przekroczenie dawki terapeutycznej nie wywołało działań niepożądanych u krów i macior.
Znaczne przedawkowanie może powodować następujące objawy: przyspieszone tętno i wzrost częstości oddechów, skurcz oskrzeli, wzrost temperatury ciała, zwiększenie ilości wydalanego kału i moczu, ślinienie i wymioty. Ze względu na brak swoistej odtrutki, w przypadku przedawkowania zaleca się leczenie objawowe. Przedawkowanie nie przyspiesza regresji ciałka żółtego.
U klaczy, po podaniu dawki 3-krotnie wyższej od zalecanej obserwowano umiarkowane pocenie i rozluźnienie kału.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Dalmaprost – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Dalmaprost u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz