Chanox Multi

Wskazania do podania Chanox Multi to:

Prosięta: Zapobieganie występowaniu objawów klinicznych kokcydiozy u nowonarodzonych prosiąt.
Do stosowania w gospodarstwach, w których wcześniej zdiagnozowano kokcydiozę wywołaną przez Isospora suis.

Cielęta: Zapobieganie występowaniu objawów klinicznych kokcydiozy i ograniczenie siewstwa kokcydiów u cieląt przeznaczonych do remontu stada krów produkujących mleko do spożycia przez ludzi (krów mlecznych). Do stosowania w gospodarstwach, w których wcześniej zdiagnozowano kokcydiozę wywołaną przez Eimeria bovis i Eimeria zuernii.

Jagnięta: Zapobieganie występowaniu objawów klinicznych kokcydiozy i ograniczenie siewstwa kokcydiów u jagniąt. Do stosowania w gospodarstwach, w których wcześniej zdiagnozowano kokcydiozę wywołaną przez Eimeria crandallis i Eimeria ovinoidali

Jaki jest skład Chanox Multi, jakie substancje zawiera?

Substancja czynna:
Toltrazuryl 50,00 mg/ml.

Substancje konserwujące:
Sodu benzoesan (E211) 2,1 mg/ml.
Sodu propionan (E281) 2,1 mg/ml.

Zawiesina doustna o barwie białej do żółtawej.

Dawkowanie preparatu Chanox Multi – jak stosować ten lek?

Prosięta
Leczenie pojedynczego zwierzęcia.
Każdemu prosięciu należy podać pojedynczą dawkę doustną w ilości 20 mg toltrazurylu/kg masy ciała, co odpowiada 0,4 ml zawiesiny doustnej na kilogram masy ciała. Dawkę należy podać jednorazowo, między 3 a 5 dniem życia.
Ze względu na małą objętość dawki przeznaczonej do leczenie pojedynczego prosięcia, zaleca się stosowanie urządzenia dozującego umożliwiającego podanie dawki z dokładnością do 0,1 ml.

Cielęta
Każdemu zwierzęciu należy podać pojedynczą dawkę doustną w ilości 15 mg toltrazurylu/kg masy ciała, co odpowiada 3,0 ml zawiesiny doustnej na 10 kg masy ciała.
W przypadku leczenia grupy zwierząt tej samej rasy i w tym samym lub podobnym wieku, dawkę należy ustalić w odniesieniu do najcięższego ze zwierząt w grupie.
Dla uzyskania najlepszych rezultatów, leczenie należy rozpocząć jeszcze w tzw.okresie prepatentnym, przed spodziewanym wystąpieniem objawów klinicznych choroby.

Jagnięta
Każdemu zwierzęciu należy podać pojedynczą dawkę doustną w ilości 20 mg toltrazurylu/kg masy ciała, co odpowiada 0,4 ml zawiesiny doustnej na kilogram masy ciała. Dla uzyskania najlepszych rezultatów, leczenie należy rozpocząć jeszcze w tzw.okresie prepatentnym, przed spodziewanym wystąpieniem objawów klinicznych choroby.
Jeżeli zwierzęta mają być leczone grupowo, a nie indywidualnie, należy je podzielić na grupy z uwzględnieniem masy ciała i podać odpowiednią dawkę. W ten  sposób nie dojdzie do przedawkowania lub podania zbyt niskiej dawki.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Przed użyciem wstrząsnąć.
Należy jak najdokładniej oszacować masę ciała leczonych zwierząt, tak, aby zapewnić podanie prawidłowej dawki.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

Ze względu na ochronę środowiska:
Nie stosować u cieląt o masie ciała powyżej 80 kg.
Nie stosować u bydła mięsnego lub u cieląt hodowanych z przeznaczeniem na tucz.

Działania niepożądane

Nieznane.
W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Prosięta
Tkanki jadalne: 77 dni.

Cielęta
Tkanki jadalne: 63 dni.
Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Jagnięta
Tkanki jadalne: 42 dni.
Produkt niedopuszczony do stosowania u owiec produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Tak jak w przypadku innych leków przeciwpasożytniczych, częste i wielokrotne stosowanie leków przeciwpierwotniaczych z tej samej klasy może prowadzić do rozwoju lekooporności.
Zaleca się przeprowadzenie leczenia u wszystkich zwierząt w zagrodzie.
Stosowanie środków higieny może zmniejszyć ryzyko wystąpienia kokcydiozy. Z tego względu zaleca się jednoczesne polepszanie warunków higienicznych w danym gospodarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości i suchości otoczenia.
Dla uzyskania najlepszych rezultatów leczenie zwierząt należy rozpocząć przed oczekiwanym wystąpieniem objawów klinicznych, w tzw. okresie prepatentnym.
Aby zmienić przebieg zakażenia kokcydiami u pojedynczych zwierząt, u których pojawiła się już biegunka, może być konieczne wprowadzenie dodatkowego leczenia wspomagającego.
Leczenie podczas wybuchu choroby w stadzie może mieć ograniczoną skuteczność dla pojedynczych prosiąt ze względu na powstałe już zmiany w jelitach cienkich.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Chanox Multi zwierzętom

Osoby o znanej nadwrażliwości na toltrazuryl lub na dowolną substancję pomocniczą powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.
Ten produkt może wywołać podrażnienie skóry i oczu.
Unikać kontaktu skóry i oczu z produktem.
W razie przypadkowego kontaktu ze skórą lub oczami, należy obficie przemyć dotknięty obszar wodą.
Jeżeli podrażnienie się utrzymuje, należy zwrócić się o pomoc lekarską i pokazać lekarzowi opakowanie lub ulotkę informacyjną.
Podczas stosowania produktu nie jeść, nie pić i nie palić.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Nie dotyczy.

Interakcje Chanox Multi z innymi produktami

Nieznane.

Przedawkowanie

Trzykrotne przedawkowanie było dobrze tolerowane przez zdrowe prosięta i cielęta. Nie zaobserwowano objawów nietolerancji.
Podczas badań bezpieczeństwa prowadzonych u jagniąt nie zaobserwowano objawów przedawkowania po trzykrotnym przekroczeniu dawki produktu leczniczego weterynaryjnego przy jednorazowym leczeniu, oraz po dwukrotnym przedawkowaniu przy leczeniu trwającym przez dwa kolejne dni.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Chanox Multi – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Chanox Multi u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz