Cevac MD HVT

Cevac MD HVT jest stosowany przy czynnym uodparnianiu 18-dniowych zarodków kurzych lub jednodniowych kurcząt w celu zmniejszenia śmiertelności, objawów klinicznych i zmian wywołanych przez łagodne i zjadliwe szczepy wirusa choroby Mareka.

Czas powstania odporności: 9 dni po szczepieniu.
Czas trwania odporności: jednokrotne szczepienie jest wystarczające do zapewnienia ochrony przez cały okres ryzyka zakażenia chorobą Mareka.

Jaki jest skład Cevac MD HVT, jakie substancje zawiera?

Związany z komórką, żywy herpeswirus indyków (HVT, wirus choroby Mareka), serotyp 3, szczep FC-126 2000 – 8000 PFU*

*PFU: jednostka tworząca łysinkę

Dawkowanie preparatu Cevac MD HVT – jak stosować ten lek?

Podanie do jaja lub podskórne:

Podanie do jaja:
Jednokrotne wstrzyknięcie 0,05 ml dla każdego 18-dniowego zarodka kurzego. Do podania dojajowego można używać automatycznego sprzętu do podania do jaja. Sprzęt do podania dojajowego powinien być wykalibrowany, by zapewnić podanie dawki 0,05 ml do każdego jaja.

Podanie podskórne (najlepiej pod skórę na szyi):
Jednokrotne wstrzyknięcie 0,2 ml dla kurczęcia, podane w pierwszym dniu życia.
Szczepionkę można podać za pomocą automatycznej strzykawki. Opakowanie zawierające 500 dawek zalecane jest do podawania ręcznego.
Tabela prezentująca zalecane sposoby rozcieńczania różnych wielkości opakowań:
Cevac MD HVT - dawkowanie1Szybkość automatycznych iniekcji wynosi co najmniej 2500 jaj na godzinę. Do naładowania urządzenia i wykonywania iniekcji przez czas dłuższy niż 10 minut zaleca się stosowanie opakowań z rozpuszczalnikiem o pojemności co najmniej 400 ml i więcej.

Do ręcznego szczepienia dojajowego można stosować rozpuszczalnik w opakowaniu 200 ml.

Cevac MD HVT - dawkowanie2

Zalecenia dla prawidłowego podania

Należy przestrzegać zwykłych zasad aseptyki odnośnie sposobów podawania.
Należy zapoznać się ze wszystkimi środkami bezpieczeństwa i ostrożności przy obchodzeniu się z ciekłym azotem, aby zapobiec obrażeniom ciała.

Rekonstytucja szczepionki:
1. Po dopasowaniu ampułek z daną ilością dawek i odpowiedniej ilości rozpuszczalnika, szybko wyjąć potrzebną ilość ampułek z pojemnika z ciekłym azotem.
2. Pobrać 2 ml rozpuszczalnika do 5 ml strzykawki. Używać igły o rozmiarze co najmniej 18.
3. Rozmrozić szybko zawartość ampułek poprzez łagodne mieszanie w wodzie w 27-39°C.
4. Bezpośrednio po całkowitym rozmrożeniu, otworzyć ampułki trzymając je na odległość wyciągniętej ręki, w celu minimalizacji ryzyka urazu w przypadku pęknięcia ampułki.
5. Po otwarciu ampułki, powoli pobrać zawartość do 5 ml sterylnej strzykawki, przygotowanej jak w pkt. 2.
6. Przenieść rozmrożoną zawiesinę do worka z rozpuszczalnikiem. Rozcieńczoną szczepionkę, sporządzoną zgodnie z powyższym opisem, mieszać poprzez delikatne poruszanie.
7. Z worka z rozpuszczalnikiem pobrać porcję rozcieńczonej szczepionki do strzykawki i użyć jej do przepłukania ampułki. Delikatnie wstrzyknąć ją z powrotem do worka z rozpuszczalnikiem.
Powtórzyć jedno- lub dwukrotnie.
8. Rozcieńczoną szczepionkę, sporządzoną zgodnie z powyższym opisem, mieszać poprzez delikatne poruszanie, aby była gotowa do użycia.

Czynności opisane w punktach 2-7 powtórzyć dla odpowiedniej ilości ampułek do rozmrożenia.
Rozcieńczoną szczepionkę podawać natychmiast, powoli mieszając od czasu do czasu w celu zapewnienia jednorodnej zawiesiny komórek. Zużyć w czasie nie dłuższym niż 2 godziny.

W celu zapewnienia stałej homogeniczności zawiesiny szczepionki i podania odpowiedniego miana wirusa szczepionkowego (np. w przypadku stosowania automatycznej maszyny do szczepień dojajowych lub podczas długich sesji szczepieniowych), należy zapewnić regularne, łagodne mieszanie rozcieńczonej zawiesiny szczepionki podczas sesji szczepieniowej.

Nie używać Cevac MD HVT jeśli zauważysz widoczne oznaki niedopuszczalnego odbarwiania w fiolkach.
Zniszczyć wszystkie ampułki, które uległy przypadkowemu rozmrożeniu. Nie zamrażać ich ponownie pod żadnym pozorem.
Nie wolno ponownie używać otwartych pojemników z rozcieńczoną szczepionką.

Przeciwwskazania

Brak.

Działania niepożądane

Nieznane.
W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Zero dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Wykazano, że szczep szczepionkowy jest wydalany przez kurczęta przez 46 dni. W badaniach bezpieczeństwa wydalany szczep szczepionkowy nie był groźny dla indyków, jednakże należy zachować specjalne środki ostrożności w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się szczepu szczepionkowego na indyki. Dziesięciokrotne przedawkowanie było bezpieczne dla indyków, kaczek, przepiórek, perliczek, bażantów i gołębi.
Nie wykazano przenoszenia między kurczętami.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Cevac MD HVT zwierzętom

Pojemniki z ciekłym azotem i ampułki ze szczepionką powinny być obsługiwane tylko przez odpowiednio przeszkolony personel.
Podczas stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego, przed wyjęciem z ciekłego azotu, podczas rozmrażania i otwierania ampułek, należy używać osobistej odzieży ochronnej, na którą składają się rękawice ochronne, okulary i buty.
Zamrożone szklane ampułki mogą eksplodować podczas nagłych zmian temperatury.
Ciekły azot należy przechowywać i stosować tylko w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
Wdychanie ciekłego azotu jest niebezpieczne.
Personel zaangażowany w obsługę zaszczepionych ptaków powinien stosować się do zasad higieny i zachować szczególną ostrożność podczas usuwania nieczystości zaszczepionych kurcząt.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Nie stosować u ptaków w okresie nieśności lub na 4 tygodnie przed rozpoczęciem okresu nieśności.

Interakcje Cevac MD HVT z innymi produktami

Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tego immunologicznego produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym.
Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

Przedawkowanie

Nie obserwowano żadnych objawów po podaniu szczepionki w dawce 10-krotnie większej od zalecanej.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać z innym produktem leczniczym weterynaryjnym z wyjątkiem rozpuszczalnika (Cevac Solvent Poultry) dostarczonego do stosowania z tym produktem leczniczym weterynaryjnym.

Ulotka Cevac MD HVT – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Cevac MD HVT u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz