Cemay

Cemay przeznaczony jest do stosowania przy zakażeniach wywołanych przez bakterie wrażliwe na ceftiofur.

U świń:
– leczenie bakteryjnych chorób układu oddechowego wywołanych przez Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae i Streptococcus suis.

U bydła:
– leczenie bakteryjnych chorób układu oddechowego wywołanych przez Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida i Histophilus somni;
– leczenie ostrej postaci zanokcicy (zastrzał, zgnilizna racic) wywołanej przez Fusobacterium necrophorum i Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asacchalolytica);
– leczenie ostrego poporodowego zapalenia macicy, występującego w ciągu 10 dni po ocieleniu, wywołanego przez wrażliwe na ceftiofur bakterie Escherichia coli, Trueperella pyogenes (Arcanobacterium pyogenes) i Fusobacterium necrophorum.

Wskazanie jest ograniczone do przypadków, w których leczenie innym lekiem przeciwbakteryjnym nie przyniosło poprawy.

Jaki jest skład Cemay, jakie substancje zawiera?

Jeden ml Cemay zawiera:
Ceftiofur (w postaci ceftiofuru chlorowodorku) 50 mg.

Substancje pomocnicze do 1 ml.

Dawkowanie preparatu Cemay – jak stosować ten lek?

Świnie: podanie domięśniowe:
– 3 mg ceftiofuru/kg m.c./dzień, co odpowiada 1 ml/16 kg masy ciała/dzień, przez 3 dni.

Bydło: podanie podskórne
– choroba układu oddechowego: 1 mg ceftiofuru/kg m.c./dzień, co odpowiada 1 ml/50 kg masy ciała/dzień przez 3 do 5 dni,
– ostra postać zanokcicy: 1 mg/kg m.c./dzień, co odpowiada 1 ml/50 kg masy ciała/dzień przez 3 kolejne dni
– ostre poporodowe zapalenie macicy występujące w ciągu 10 dni po ocieleniu: 1 mg/kg m.c./dzień, co odpowiada 1 ml/50 kg masy ciała/dzień przez 5 kolejnych dni.

W niektórych przypadkach ostrego poporodowego zapalenia macicy konieczna może być terapia wspomagająca.
Kolejne iniekcje należy wykonywać w inne miejsca W jedno miejsce można podać maksymalnie 6 ml produktu.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Aby zapewnić prawidłową dawkę masa ciała powinna być określona najdokładniej jak to jest możliwe, celem uniknięcia podania zbyt małej dawki.
Należy odpowiednio dobrać wielkość opakowania, ponieważ butelka nie może być nakłuwana więcej niż 40 razy.
Butelkę należy energicznie wstrząsać przez 30 sekund do czasu powrotu do postaci zawiesiny.
W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać leczenie tym produktem.

Przeciwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję aktywną, inne antybiotyki beta-laktamowe lub jakąkolwiek z substancji pomocniczych.
Nie wstrzykiwać dożylnie.
Nie stosować u drobiu (również u niosek jaj konsumpcyjnych) z powodu ryzyka przeniesienia oporności na drobnoustroje występujące u ludzi.
Produktu nie należy stosować w przypadku wystąpienia oporności na ceftiofur, inne cefalosporyny lub na inne antybiotyki beta-laktamowe.

Działania niepożądane

W przypadku stwierdzenia reakcji alergicznej należy przerwać leczenie tym produktem.
W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić następujące działania niepożądane:
– reakcje nadwrażliwości niezwiązane z dawkowaniem,
– reakcje alergiczne (np. reakcje skórne, anafilaksja). W przypadku stwierdzenia reakcji alergicznej należy przerwać leczenie tym produktem.

W przypadku świń, u niektórych zwierząt do 20-22 dni po wstrzyknięciu produktu, zaobserwowano łagodne reakcje w miejscu wstrzyknięcia produktu, zmiany w tkance łącznej w postaci okrągłych, wyraźnych plam.
U bydła mogą wystąpić łagodne reakcje zapalne w okolicach wstrzyknięcia produktu, takie jak obrzęk i przebarwienie tkanki podskórnej i/lub mięśniowej. Kliniczne wyleczenie następuje u większości zwierząt do 10 dni po wstrzyknięciu produktu, choć nieznaczne przebarwienie tkanki może utrzymywać się przez 32 dni lub dłużej.
W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów nie wymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane w jednym cyklu leczenia)
– często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 100 zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 1000 zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 10000 zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 zwierząt włączając pojedyncze raporty).

Okres(-y) karencji

Świnie:
Tkanki jadalne – 5 dni.

Bydło:
Tkanki jadalne – 8 dni.
Mleko: zero godzin.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać leczenie tym produktem. Stosowanie produktu Cemay może stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi wskutek rozprzestrzenienia się oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe. Produkt Cemay powinien być zarezerwowany do leczenia przypadków słabo reagujących na leki z wyboru lub takich, w których spodziewana jest słaba reakcja. W trakcie stosowania produktu należy uwzględniać obowiązujące wytyczne dotyczące stosowania leków przeciwbakteryjnych. Zwiększone stosowanie, w tym stosowanie produktu odbiegające od ustalonych zaleceń może doprowadzić od wzrostu częstości występowania oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe. Kiedy to możliwe produkt Cemay powinien być stosowany w oparciu o wyniki badań wrażliwości bakterii na leki przeciwbakteryjne.

Produkt Cemay jest przeznaczony do leczenia pojedynczych zwierząt. Nie należy stosować w profilaktyce chorób lub w ramach programów ochrony zdrowia stada. Leczenie grup zwierząt powinno być ściśle ograniczone do toczących się ognisk choroby w stadzie zgodnie z zatwierdzonymi warunkami stosowania.
Nie należy stosować w celach profilaktycznych w przypadku zatrzymania łożyska.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Cemay zwierzętom

Penicyliny i cefalosporyny mogą powodować nadwrażliwość (alergię) po wstrzyknięciu, w wyniku inhalacji, połknięcia lub kontaktu ze skórą. Nadwrażliwość na penicyliny może prowadzić do reakcji krzyżowych na cefalosporyny i odwrotnie. Reakcje alergiczne na te substancje mogą w pewnych przypadkach być poważne.Osoby o znanej nadwrażliwości na produkt powinny unikać kontaktu z produktem.
Po pojawieniu się objawów po ekspozycji na lek, takich jak wysypka, należy niezwłocznie
zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną z niniejszym ostrzeżeniem.
Obrzęk twarzy, ust lub oczu albo trudności z oddychaniem stanowią poważne objawy i wymagają pilnej interwencji lekarskiej.
Należy zachować najwyższą ostrożność przy posługiwaniu się produktem w celu uniknięcia ekspozycji na produkt. Po kontakcie z produktem należy umyć ręce.
Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Badania gatunków laboratoryjnych nie wykazały działania teratogennego, toksycznego dla płodu lub samicy.
Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży lub laktacji u zwierząt gatunków docelowych nie zostało określone.
Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

Interakcje Cemay z innymi produktami

Właściwości bakteriobójcze cefalosporyn są antagonizowane poprzez jednoczesne stosowanie antybiotyków bakteriostatycznych (makrolidów, sulfonamidów i tetracyklin).

Przedawkowanie

Wykazano niską toksyczność ceftiofuru u świń po podaniu domięśniowym ceftiofuru sodowego w dawkach ośmiokrotnie wyższych od dawki zalecanej przez 15 kolejnych dni.
U bydła po znacznym przedawkowaniu preparatu podanego pozajelitowo nie zaobserwowano objawów ogólnoustrojowej toksyczności.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie prowadzono badań dotyczących zgodności, leku nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjny.

Ulotka Cemay – do pobrania pełna wersja ulotki

Cemay, 50 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań dla świń i bydła

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Cemay, 50 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań dla świń i bydła

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Cemay u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz