Cefur

Produkt Cefur zawiera ceftiofur, który jest opornym na działanie beta-laktamaz bakteriobójczym antybiotykiem o szerokim spektrum należącym do grupy cefalosporyn. Produkt jest wskazany do:
1) Leczenia ostrych, bakteryjnych chorób układu oddechowego bydła wywołanych przez wrażliwe na ceftiofur Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida lub Histophilus somni.
2) Leczenia ostrej nekrobacylozy międzypalcowej (zanokcicy) u bydła wywołanej przez Fusobacterium necrophorum i Bacteroides melaninogenicus.
3) Leczenia chorób bakteryjnych układu oddechowego świń wywołanych przez wrażliwe na ceftiofur Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae, Pasteurella multocida i/lub Streptococcus suis.

Jaki jest skład Cefur, jakie substancje zawiera?

Produkt jest proszkiem barwy szarawobiałej do brązowej, pakowanym w fiolki zawierające ceftiofur sodowy w ilości odpowiadającej 1 g lub 4 g ceftiofuru.
Każda fiolka z rozpuszczalnikiem zawiera 20 ml lub 80 ml wody do wstrzykiwań.

Roztwór po rekonstytucji zawiera 50 mg ceftiofuru / ml.

Dawkowanie preparatu Cefur – jak stosować ten lek?

Przygotowanie roztworu (rekonstytucja)
Fiolka 1g: zawartość rozpuścić poprzez dodanie 20 ml wody do wstrzykiwań.
Fiolka 4g: zawartość rozpuścić poprzez dodanie 80 ml wody do wstrzykiwań.
Wskazówki dotyczące przygotowania roztworu:
1. Usunąć uszczelniającą osłonkę korka z fiolek zawierających proszek i rozpuszczalnik.
2. Pobrać dokładną wymaganą objętość wody do wstrzykiwań używając sterylnej igły 18G i strzykawki.
3. Wstrzyknąć odmierzoną objętość rozpuszczalnika do fiolki z proszkiem.
4. Wstrząsać do momentu pełnego rozpuszczenia proszku.

Najlepsze rezultaty osiąga się po szybkim dodaniu rozpuszczalnika o temperaturze pokojowej. Podczas przygotowywania roztworu, w celu uniknięcia zanieczyszczeń mikrobiologicznych, należy przestrzegać zasad aseptyki.

Dawkowanie u bydła i świń

Cefur - dawkowanie
W jedno miejsce iniekcji nie należy podawać więcej niż 10 ml roztworu.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Należy podawać wyłącznie domięśniowo u bydła i świń. U świń należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć wstrzyknięcia w tkankę tłuszczową.
Podczas iniekcji należy przestrzegać normalnych zasad aseptyki.
Należy unikać powtórnego wstrzykiwania w to samo miejsce iniekcji.
U świń należy stosować odpowiednio wyskalowane strzykawki w celu podania dawki o dokładnie odmierzonej objętości. Jest to szczególnie istotne przy podawaniu prosiętom o masie ciała poniżej 16 kg.

Przeciwwskazania

Nie stosować u zwierząt wykazujących nadwrażliwość na ceftiofur i inne antybiotyki beta-laktamowe.
Nie stosować w przypadku znanej oporności na substancję czynną.
Nie stosować w przypadku gdy wystąpiła oporność na inne cefalosporyny lub antybiotyki betalaktamowe.
Stosowanie produktu może prowadzić do wystąpienia przemijających dolegliwości w miejscu iniekcji.
Nie stosować u drobiu (również u niosek jaj konsumpcyjnych) z powodu ryzyka rozprzestrzenienia oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe u ludzi.

Działania niepożądane

Sporadycznie mogą pojawić się reakcje nadwrażliwości. W przypadku reakcji alergicznej leczenie powinno być przerwane.
U świń może się pojawić miejscowe podrażnienie w miejscu iniekcji i utrzymywać przez 5 lub więcej dni.
W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Bydło: tkanki jadalne: 2 dni.
mleko: zero dni.
Świnie: tkanki jadalne: 2 dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Stosowanie produktu w sposób odmienny od zaleceń podanych w ChPLW może prowadzić do wzrostu częstotliwości występowania bakterii opornych na ceftiofur i może obniżać skuteczność leczenia innymi cefalosporynami, z powodu możliwej oporności krzyżowej.
Bakteriobójcze właściwości β-laktamów są neutralizowane przez jednoczesne użycie antybiotyków bakteriostatycznych (makrolidów, sulfonamidów i tetracyklin).
U świń należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć wstrzyknięcia w tkankę tłuszczową.
Należy unikać powtórnego wstrzykiwania w to samo miejsce iniekcji.
Produkt jest przeznaczony do leczenia pojedynczych zwierząt. Nie stosować zapobiegawczo ani w ramach programów ochrony zdrowia stad. Grupy zwierząt mogą być leczone zgodnie z warunkami określonymi w ChPL wyłącznie w przypadku stwierdzenia wybuchu choroby w stadzie.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Cefur zwierzętom

Penicyliny i cefalosporyny mogą wywoływać reakcję nadwrażliwości (alergię) po wstrzyknięciu, wdychaniu, spożyciu lub kontakcie ze skórą. Nadwrażliwość na penicyliny może prowadzić do wystąpienia reakcji krzyżowych na cefalosporyny i odwrotnie. Reakcje alergiczne na te substancje sporadycznie mogą być poważne.
1. Osoby o znanej nadwrażliwości lub osoby, którym zalecono nie pracować z takimi produktami, nie powinny mieć kontaktu z tym produktem.
2. W celu uniknięcia narażenia z tym produktem należy obchodzić się bardzo ostrożnie, stosując się do wszystkich zalecanych środków ostrożności.
3. Jeśli po kontakcie z produktem pojawią się objawy takie jak wysypka na skórze, należy zwrócić się o pomoc lekarską i okazać lekarzowi niniejsze ostrzeżenia. Obrzęk twarzy, warg, powiek lub trudności z oddychaniem są poważniejszymi objawami i wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej.
Po użyciu należy umyć ręce.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Badania laboratoryjne u szczurów nie wykazały działania teratogennego, fetotoksycznego ani szkodliwego dla samicy.
Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego nie zostało ocenione u bydła i świń w okresie ciąży i laktacji.
Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

Interakcje Cefur z innymi produktami

Przedawkowanie

U bydła nie zaobserwowano objawów toksyczności ogólnej po przedawkowaniu.
U świń nie były obserwowane objawy toksyczności ogólnej po domięśniowym podawaniu dawki do 8-krotnie przekraczającej zalecaną, codziennie przez okres 15 dni.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Cefur – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Cefur u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz