Ceftiocyl

Ceftiocyl jest stosowany:

U świń:
Do leczenia bakteryjnych chorób układu oddechowego wywołanych przez Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae i Streptococcus suis.

U bydła:
Do leczenia bakteryjnych chorób układu oddechowego wywołanych przez Pasteurella haemolytica (Mannheimia spp.), Pasteurella multocida i Haemophilus somnus.
Do leczenia ostrego martwiczego zapalenia przestrzeni międzypalcowej (zanokcicy) i zastrzału wywołanych przez Fusobacterium necrophorum i Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica).
Do leczenia ostrych stanów zapalnych macicy w okresie poporodowym w przeciągu 10 dni po wycieleniu wywołanych przez Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes i Fusobacterium necrophorum, wrażliwe na ceftiofur. Wskazanie jest ograniczone do przypadków, w których leczenie innym lekiem przeciwbakteryjnym nie przyniosło poprawy.

Jaki jest skład Ceftiocyl, jakie substancje zawiera?

Każdy ml Ceftiocyl zawiera:
Substancja czynna: Ceftiofur (w postaci chlorowodorku) 50,0 mg/ml.

Mleczna zawiesina o kolorze żółtawym do różowawego.

Dawkowanie preparatu Ceftiocyl – jak stosować ten lek?

Świnie:
3 mg ceftiofuru /kg m.c./dzień przez 3 dni domięśniowo, tj. 1 ml/16 kg m.c. na każde wstrzyknięcie.

Bydło:
Choroby układu oddechowego: 1 mg ceftiofuru /kg m.c./dzień przez 3 do 5 dni podskórnie, tj. 1 ml/50 kg m.c. na każde wstrzyknięcie.
Ostre martwicze zapalenie przestrzeni międzypalcowej: 1 mg/kg m.c./dzień przez 3 dni podskórnie, tj. 1 ml/50 kg m.c. na każde wstrzyknięcie.
Ostre poporodowe zapalenie macicy w ciągu 10 dni od wycielenia: 1 mg/kg m.c./dzień przez 5 kolejnych dni podskórnie, tj. 1 ml/50 kg m.c. na każde wstrzyknięcie.
Kolejne wstrzyknięcia powinny być podawane w różne miejsca. U bydła zaleca się podawanie leku pod skórę w okolicy szyi.
W przypadku ostrego poporodowego zapalenia macicy może czasami być konieczne leczenie wspomagające.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Brak.

Przeciwwskazania

Nie stosować Ceftiocyl u zwierząt o znanej nadwrażliwości na ceftiofur lub inne antybiotyki β-laktamowe.
Ceftiocyl nie stosować w przypadku znanej oporności na substancję czynną.
Nie stosować u drobiu (również u niosek jaj konsumpcyjnych) z powodu ryzyka rozprzestrzenienia oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe u ludzi.

Działania niepożądane

U niektórych zwierząt, niezależnie od dawki, mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości niezależnie od dawki Ceftiocyl. Czasami mogą wystąpić reakcje alergiczne (np. reakcje skórne, anafilaksja).
U świń, obserwowano u niektórych osobników w miejscu wstrzyknięcia łagodne reakcje, takie jak przebarwienie powięzi lub tkanki tłuszczowej do 20 dni po wstrzyknięciu.
Można u bydła zaobserwować łagodne reakcje zapalne w miejscu wstrzyknięcia takie jak obrzęk tkanek i przebarwienie tkanek podskórnych i/lub powięzi mięśnia. U większości zwierząt kliniczna poprawa następuje do 10 dni po wstrzyknięciu, chociaż nieznaczne przebarwienie tkanek może utrzymywać się przez 28 dni i dłużej.
W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce, poinformuj o nich swojego lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Świnie:
Tkanki jadalne: 6 dni.

Bydło:
Tkanki jadalne: 8 dni.
Mleko: zero godzin.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Przypadkowe wstrzyknięcie Ceftiocyl jest niebezpieczne.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Przed podaniem Ceftiocyl dokładnie wstrząsnąć butelką w celu uzyskania jednorodnej zawiesiny. W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości leczenie należy przerwać.
Stosowanie produktu Ceftiocyl może stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi wskutek rozprzestrzenienia się oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe.
Ceftiocyl powinien być zarezerwowany do leczenia przypadków słabo reagujących na leki z wyboru lub takich, w których spodziewana jest słaba reakcja. W trakcie stosowania produktu należy uwzględniać obowiązujące wytyczne dotyczące stosowania leków przeciwbakteryjnych.
Zwiększone stosowanie, w tym stosowanie produktu odbiegające od ustalonych zaleceń może doprowadzić do wzrostu częstości występowania oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe. Kiedy to możliwe Ceftiocyl powinien być stosowany w oparciu o wyniki badań wrażliwości bakterii na leki przeciwbakteryjne.
Ceftiocyl jest przeznaczony do leczenia pojedynczych zwierząt. Nie stosować zapobiegawczo ani w ramach programów ochrony zdrowia stad. Grupy zwierząt mogą być leczone zgodnie z warunkami określonymi w ChPL wyłącznie w przypadku stwierdzenia wybuchu choroby w stadzie.
Nie stosować profilaktycznie w przypadku zatrzymania łożyska.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Ceftiocyl zwierzętom

Penicyliny i cefalosporyny mogą powodować nadwrażliwość (alergię) po wstrzyknięciu, wchłonięciu drogą inhalacyjną, połknięciu lub kontakcie ze skórą. Nadwrażliwość na penicyliny może prowadzić do krzyżowych reakcji na cefalosporyny i na odwrót. Reakcje alergiczne na te substancje mogą być czasami poważne.

1. Osoby o znanej nadwrażliwości lub którym zalecano unikania takich preparatów nie mogą pracować z tym produktem.
2. Produkt należy podawać bardzo ostrożnie w celu uniknięcia ryzyka w związku z wszystkimi zaleceniami dotyczącymi środków ostrożności.
3. Po przypadkowej samoiniekcji lub gdy po kontakcie z produktem pojawią się objawy takie jak wysypka skórna, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską i przedstawić lekarzowi niniejsze ostrzeżenia. Obrzęk twarzy, ust i powiek lub trudności oddechowe są poważniejszymi objawami i wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Po użyciu produktu umyć ręce.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Chociaż badania na zwierzętach laboratoryjnych nie wykazały działania teratogennego, poronień czy wpływu na rozród, to nie zbadano bezpieczeństwa ceftiofuru odnośnie układu rozrodczego u ciężarnych macior i krów.
Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka.

Interakcje Ceftiocyl z innymi produktami

Erytromycyny i tetracykliny mogą antagonizować działanie cefalosporyn, podczas gdy aminoglikozydy mogą zwiększać działanie.

Przedawkowanie

U świń wykazano niską toksyczność ceftiofuru po podawaniu domięśniowym przez 15 dni soli sodowej ceftiofuru w dawkach ośmiokrotnie przekraczających dzienne, zalecane dawki.

U bydła nie obserwowano objawów toksyczności ogólnej po znacznym przedawkowaniu drogą parenteralną.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Ceftiocyl – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Ceftiocyl u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz