CEFSHOT DC

CEFSHOT DC jest stosowany do leczenia subklinicznych stanów zapalnych wymienia w okresie zasuszania oraz ochrona przed nowymi infekcjami bakteryjnymi, które pojawiają się w okresie zasuszenia, powodowanymi przez Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Trueperella pyogenes, Escherichia coli i Klebsiella spp.

Jaki jest skład CEFSHOT DC, jakie substancje zawiera?

1 tubostrzykawka (3g) zawiera:
Substancja czynna:
Cefalonium (w postaci cefalonium dwuwodnego) 250 mg.

Zawiesina biaława do brązowawej.

Dawkowanie preparatu CEFSHOT DC – jak stosować ten lek?

Podanie dowymieniowe.

Zawartość jednej tubostrzykawki (250 mg cefalonium) powinna zostać podana do kanału strzykowego każdej ćwiartki natychmiast po ostatnim udoju w laktacji.
Po zakończeniu doju strzyk powinien być dokładnie wyczyszczony i zdezynfekowany dołączoną do opakowania chusteczką. Zdjąć osłonkę końcówki tubostrzykawki trzymając mocno strzykawkę jedną ręką popychać kciukiem wzdłuż osłonki aż do jej odkliknięcia. Należy zachować ostrożność by nie zanieczyścić końcówki tubostrzykawki. Nie wyginać końcówki tubostrzkawki.

Wprowadzić końcówkę tubostrzykawki do kanału strzykowego i naciskając równomiernie na tłok tubostrzykawki wprowadzić całą jej zawartość. Trzymając koniec strzyku w jednej ręce, delikatnie masować drugą ręką do góry żeby zapewnić rozprowadzenie antybiotyku w ćwiartce.
Po podaniu produktu zaleca się zanurzenie strzyków w preparacie dezynfekcyjnym przeznaczonym do tego celu.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na cefalosporyny, inne antybiotyki beta-laktamowe lub dowolną substancję pomocniczą.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko obserwowano natychmiastowe wystąpienie u zwierząt reakcji nadwrażliwości (niepokój, drgawki, obrzęk gruczołu mlekowego, warg i powiek). Reakcje te mogą prowadzić do śmierci.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane w jednym cyklu leczenia)
– często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 100 zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 1000 zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 10000 zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 zwierząt włączając pojedyncze raporty).

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Tkanki jadalne: 21 dni.
Mleko:
– 96 godzin po wycieleniu, jeżeli okres zasuszenia trwał dłużej niż 54 dni.
– 58 dni po podaniu produktu, jeżeli okres zasuszenia był równy lub krótszy niż 54 dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Stosowanie tego produktu powinno być oparte o wyniki antybiotykowrażliwości bakterii wyizolowanych od zwierząt. Jeżeli nie jest to możliwe, leczenie powinno być oparte o miejscowe (regionalne, dotyczące fermy) dane epidemiologiczne na temat wrażliwości zwalczanych bakterii.

Stosowanie produktu niezgodnie z zaleceniami podanymi w ChPLW może zwiększać prewelencję bakterii opornych na cefalonium i może obniżać skuteczność leczenia zakażeń wywołanych innymi bakteriami beta-laktamowymi.

Skuteczność tego produktu została określona tylko wobec patogenów wymienionych w opisie. Zatem ciężkie, ostre mastitis (potencjalnie śmiertelne) wywołane przez inne gatunki drobnoustrojów, głównie przez Pseudomonas aeruginosa, może wystąpić po okresie zasuszenia. W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia należy przestrzegać zasad higieny, krowy powinny być utrzymywane na czystych wybiegach, stanowiskach oddalonych od miejsc udoju oraz regularnie kontrolowane co kilka dni po okresie zasuszenia.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających CEFSHOT DC zwierzętom

Umyć ręce po zastosowaniu.
Penicyliny i cefalosporyny mogą wywołać reakcję uczuleniową (alergię) po wstrzyknięciu, inhalacji, połknięciu lub kontakcie ze skórą. Nadwrażliwość na penicyliny może powodować krzyżową reakcję wrażliwości na cefalosporyny i na odwrót. Reakcja alergiczna na te substancje może być czasem poważna.
– Osoby o znanej nadwrażliwości, powinny unikać kontaktu z tym produktem leczniczym weterynaryjnym.
– Obchodzić się z tym produktem leczniczym weterynaryjnym z dużą ostrożnością by uniknąć ekspozycji, stosować wszystkie rekomendowane środki ostrożności.
– W przypadku wystąpienia po kontakcie z produktem objawów takich jak wysypka na skórze, należy zgłosić się do lekarza i pokazać mu to ostrzeżenie. Obrzęki twarzy, ust lub oczu czy trudności w oddychaniu są poważniejszymi objawami i wymagają natychmiastowej pomocy lekarza.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Nie stosować w czasie laktacji.

Interakcje CEFSHOT DC z innymi produktami

Cefalosporyny nie należy podawać jednocześnie z antybiotykami bakteriostatycznymi. Jednoczesne stosowanie cefalosporyn i produktów neurotoksycznych może zwiększać toksyczność dla nerek.

Przedawkowanie

Nie dotyczy.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

Ulotka CEFSHOT DC – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz CEFSHOT DC u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz