Cefquinor DC

Cefquinor DC jest stosowany do leczenia subklinicznego zapalenia wymienia na początku okresu zasuszenia oraz profilaktyka nowych zakażeń bakteryjnych wymienia u krów mlecznych w okresie zasuszenia spowodowanych przez następujące mikroorganizmy wrażliwe na cefkwinom: Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus, gronkowce koagulazoujemne.

Jaki jest skład Cefquinor DC, jakie substancje zawiera?

Każda 3g tubostrzykawka dowymieniowa zawiera:
Substancja czynna:
Cefkwinom: 150 mg (w postaci cefkwinomu siarczanu).

Tłusta, biaława maść.

Dawkowanie preparatu Cefquinor DC – jak stosować ten lek?

Podanie dowymieniowe.
Jednorazowe podanie do wymienia.
150 mg cefkwinomu, tzn. zawartość jednej tubostrzykawki dowymieniowej należy podać delikatnie do strzyku każdej ćwiartki wymienia bezpośrednio po ostatnim dojeniu.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Przed podaniem należy całkowicie opróżnić wymię z mleka, a strzyk i otwór w strzyku powinny być dokładnie oczyszczone i zdezynfekowane załączoną chusteczką do higieny strzyków. Zachować ostrożność, aby nie dopuścić do skażenia końcówki tubostrzykawki.
Delikatnie wprowadzić około 5 mm lub całą długość końcówki tubostrzykawki dowymieniowej i wstrzyknąć zawartość jednej tubostrzykawki dowymieniowej do każdej ćwiartki wymienia. Rozprowadzić produkt przez delikatny masaż strzyku i wymienia.
Tubostrzykawkę dowymieniową wolno użyć tylko jeden raz.

Przeciwwskazania

Nie stosować u krów z klinicznym zapaleniem wymienia.
Nie stosować w przypadkach znanej nadwrażliwości na antybiotyki cefalosporynowe, inne antybiotyki beta-laktamowe lub na dowolną substancję pomocniczą.

Działania niepożądane

Nieznane.
W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Tkanki jadalne: 2 dni.
Mleko: 1 dzień po wycieleniu, jeśli okres zasuszenia przekracza 5 tygodni.
36 dni po podaniu produktu, jeśli okres zasuszenia wynosi 5 tygodni lub mniej.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Stosowanie tego produktu powinno być oparte na testach wrażliwości bakterii wyizolowanych od danego zwierzęcia. Jeżeli nie jest to możliwe, leczenie powinno być oparte na lokalnych danych epidemiologicznych (z poziomu regionalnego, poziomu gospodarstwa) dotyczących wrażliwości
bakterii. Stosowanie tego produktu powinno być ograniczone do przypadków klinicznych, które słabo reagują lub oczekuje się, że będą słabo reagować na inne klasy leków przeciwdrobnoustrojowych lub antybiotyki beta-laktamowe o wąskim spektrum.
Stosowanie tego produktu w sposób odbiegający od instrukcji podanych w ChPLW może zwiększyć częstość występowania bakterii opornych na cefkwinom i może zmniejszyć skuteczność leczenia cefalosporynami, ze względu na możliwość wystąpienia oporności krzyżowej. Nie stosować chusteczek do higieny strzyków w przypadku strzyków ze zmianami chorobowymi.
W razie przypadkowego użycia w okresie laktacji, należy usuwać mleko przez 35 dni.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Cefquinor DC zwierzętom

Penicyliny i cefalosporyny mogą spowodować reakcję nadwrażliwości (alergiczną) w następstwie wstrzyknięcia, inhalacji, spożycia lub kontaktu ze skórą. Nadwrażliwość na penicyliny może prowadzić do krzyżowej wrażliwości na cefalosporyny i vice versa. Reakcje alergiczne na te substancje mogą być niekiedy poważne.
Osoby o znanej nadwrażliwości na penicyliny lub cefalosporyny i osoby, którym zalecono unikanie kontaktu z takimi produktami nie powinny stykać się z tym produktem.
Aby uniknąć narażenia należy pracować z produktem z dużą ostrożnością. Podczas podawania i pracy z produktem stosować nieprzepuszczalne rękawice. Po użyciu zmyć skórę narażoną na kontakt z produktem.
Jeśli w wyniku kontaktu z produktem wystąpią objawy, takie jak wysypka, należy zwrócić się o pomoc lekarską oraz pokazać lekarzowi ulotkę informacyjną lub etykietę. Obrzęk twarzy, warg i oczu lub trudności w oddychaniu są bardziej poważnymi objawami i wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej. Osoby, u których dojdzie do reakcji powinny unikać kontaktu z tym produktem (i innymi produktami zawierającymi cefalosporyny lub penicyliny) w przyszłości.
Chusteczka do higieny strzyków dostarczana wraz z tym produktem dowymieniowym zawiera alkohol izopropylowy. Po użyciu chusteczki umyć ręce; w razie znanego lub podejrzewanego drażniącego działania alkoholu izopropylowego na skórę należy stosować rękawiczki. Unikać kontaktu z oczami, bowiem alkohol izopropylowy może spowodować podrażnienie oczu.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Nie wykazano szkodliwego wpływu na rozród i rozwój potomstwa (włącznie z działaniem teratogennym) u bydła.
Badania laboratoryjne u szczurów i królików nie wykazały działania teratogennego, toksycznego dla płodu ani szkodliwego dla samicy.
Produkt może być stosowany w okresie ciąży.
Nie stosować w czasie laktacji.

Interakcje Cefquinor DC z innymi produktami

Neutralizujący wpływ środków bakteriostatycznych (makrolidów, sulfonamidów i tetracyklin) na bakteriobójcze działanie cefkwinomu nie został jeszcze oceniony. Dlatego nie ma informacji na temat bezpieczeństwa i skuteczności tego rodzaju powiązań.

Przedawkowanie

Nie przewiduje się wystąpienia żadnych objawów ani konieczności udzielania natychmiastowej pomocy.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

Ulotka Cefquinor DC – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Cefquinor DC u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz