Ceffect

Ceffect stosuje się w przypadku leczenia zakażeń bakteryjnych u bydła i świń powodowanych przez bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne wrażliwe na cefquinom.

Bydło:
Schorzenia układu oddechowego wywołane przez Pasteurella multocida i Mannheimia haemolytica.
Zapalenie skóry palców, zakaźna martwica puszki racicowej, ostra nekrobacilloza szpary międzyracicznej (zanokcica).
Ostre stany zapalne wymienia wywołane przez E. coli z oznakami infekcji ogólnoustrojowej.

Cielęta:
Posocznica cieląt wywołana przez E. coli.

Świnie:
Leczenie zakażeń bakteryjnych płuc i dróg oddechowych wywołane przez Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis, Actinobacillus pleuropneumoniae, Streptococcus suis i inne drobnoustroje wrażliwe na cefquinom.
Zespół MMA (ang. Mastitis-Metritis-Agalactia) przebiegający z udziałem E. coli, Staphylococcus spp., Streptococcus spp. oraz innych drobnoustrojów wrażliwych na cefquinom.

Prosięta:
Ograniczenie śmiertelności w przebiegu zapalenia opon mózgowych wywołanego przez Streptococcus suis.

Leczenie:
Zapalenia stawów wywołanego przez Streptococcus spp., E. coli i inne drobnoustroje wrażliwe na cefquinom.
Powierzchowne zapalenia skóry (zmiany o średnim lub umiarkowanym nasileniu) wywoływane przez Staphylococcus hyicus.

Jaki jest skład Ceffect, jakie substancje zawiera?

Produkt leczniczy Ceffect jest zawiesiną do wstrzykiwań w kolorze białym do lekko żółtawego, zawierającą 25 mg cefquinomu (w postaci siarczanu) na mililitr.

Dawkowanie preparatu Ceffect – jak stosować ten lek?

Gatunek Wskazanie Dawkowanie Częstość podawania
Bydło

 

Schorzenia układu oddechowego wywołane przez Pasteurella multocida i Mannheimia

haemolytica

Zapalenie skóry palców, zakaźna martwica puszki racicowej, ostra nekrobacilloza szpary międzyracicowej (zanokcica)

1 mg cefquinomu/kg m.c. (2 ml/50 kg m.c.) Raz dziennie przez 3 lub 5 kolejnych dni

 

Ostre stany zapalne wymienia wywołane przez E. coli z oznakami infekcji ogólnoustrojowej 1 mg cefquinomu/kg m.c.

(2 ml/50 kg m.c.)

Raz dziennie przez 2 kolejne dni

 

Cielęta Posocznica cieląt wywołana przez E. coli 2 mg cefquinomu/kg m.c.

(4 ml/50 kg m.c.)

Raz dziennie przez 3 lub 5 kolejnych dni
Świnie

 

Choroby układu oddechowego

 

2 mg cefquinomu/kg m.c.

(2 ml/25 kg m.c.)

Raz dziennie przez 3 kolejne dni

 

Zespół MMA

 

2 mg cefquinomu/kg m.c.

(2 ml/25 kg m.c.)

Raz dziennie przez 2 kolejne dni

 

Prosięta

 

Zapalenie opon mózgowych

Zapalenie stawów

Powierzchowne zapalenie skóry

2 mg cefquinomu/kg m.c.

(2 ml/25 kg m.c.)

Raz dziennie przez 5 kolejnych dni

 

Wszystkie rodzaje terapii należy prowadzić podając produkt domięśniowo. Na podstawie dostępnych danych można stwierdzić, że drugą oraz kolejne dawki należy podawać w różne miejsca. Zaleca się podanie produktu przez wstrzyknięcie w mięśnie szyi w jej środkowym odcinku.

W celu zapewnienia właściwego dawkowania należy określić jak najdokładniej masę ciała zwierzęcia. Pozwoli to uniknąć podania zbyt niskiej dawki.
Przed użyciem wstrząsać butelkę przez minutę lub do momentu, kiedy produkt tworzy jednorodną zawiesinę.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Produkt nie zawiera środków konserwujących o działaniu przeciwbakteryjnym. Przed pobraniem każdej dawki należy zdezynfekować korek.
Stosować suche i sterylne igły oraz strzykawki.
Należy stosować odpowiednio wyskalowane strzykawki umożliwiające właściwe podanie dawki o wymaganej objętości. Jest to szczególnie ważne przy podawaniu niewielkich objętości produktu, np. podczas leczenia prosiąt. Podczas leczenia grupy zwierząt, należy posługiwać się igłą wkłutą do opakowania w celu pobierania kolejnych dawek. Gumowy korek znajdujący się na fiolce o pojemności 100 ml może być przekłuwany do 25 razy, natomiast gumowy korek znajdujący się na fiolce o pojemności 250 ml może być przekłuwany do 50 razy. Użytkownik musi wybrać odpowiedni rozmiar fiolki, w oparciu o dane dotyczące gatunku docelowego zwierząt oraz kategorii masy ciała leczonych zwierząt.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na antybiotyki β-laktamowe lub na dowolną substancję pomocniczą.
Nie stosować u zwierząt o masie ciała poniżej 1,25 kg.
Nie stosować u drobiu (dotyczy również jaj), w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się szczepów lekoopornych do populacji ludzkiej.

Działania niepożądane

Stosowanie produktu może prowadzić do wystąpienia miejscowych reakcji tkankowych. Uszkodzenia tkanki zanikają w ciągu 15 dni od ostatniego podania produktu leczniczego weterynaryjnego.
Reakcje nadwrażliwości na cefalosporyny występują rzadko.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działania niepożądane)
– często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt włączając pojedyncze raporty).

W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Bydło:
Tkanki jadalne: 5 dni.
Mleko: 24 godziny.

Świnie:
Tkanki jadalne: 3 dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, należy przerwać leczenie.
Należy ograniczyć stosowanie cefquinomu do przypadków, kiedy jego zastosowanie jest właściwe, zgodnie ze wskazaniami dla docelowych gatunków zwierząt.
Nieprawidłowe stosowanie produktu może zwiększać rozpowszechnienie bakterii opornych na cefquinom i może zmniejszać skuteczność leczenia innymi antybiotykami beta-laktamowymi, w związku z potencjalną opornością krzyżową.

Stosowanie niniejszego produktu może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, w związku z rozpowszechnieniem lekooporności.
Stosowanie produktu powinno być ograniczone do leczenia schorzeń, przy których odpowiedź na leczenie pierwszego rzutu jest słaba, lub w przypadku których przewiduje się wystąpienie słabej odpowiedzi na leczenie pierwszego rzutu (odnosi się to do przypadków bardzo ostrych, w przypadku których leczenie musi zostać podjęte bez wcześniejszej diagnostyki bakteriologicznej).
Podczas stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego należy uwzględnić obowiązujące wytyczne dotyczące zwalczania drobnoustrojów.
Zwiększone stosowanie, w tym stosowanie niezgodne z zaleceniami zawartymi w niniejszej ulotce, może prowadzić do zwiększenia rozprzestrzenienia szczepów lekoopornych. Jeśli tylko możliwe, stosowanie produktu powinno opierać się na badaniach antybiotykowrażliwości.

Niniejszy produkt jest przeznaczony do leczenia pojedynczych zwierząt. Nie stosować w celu zapobiegania chorobom lub w programach mających na celu utrzymanie zdrowia stada. Należy ograniczyć leczenie grup zwierząt do przypadków ognisk epidemicznych, zgodnie z zatwierdzonymi zaleceniami do stosowania.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Ceffect zwierzętom

Cefalosporyny mogą powodować reakcje nadwrażliwości (reakcje alergiczne) po wstrzyknięciu, inhalacji, połknięciu lub kontakcie ze skórą. Nadwrażliwość na penicyliny może prowadzić do wrażliwości krzyżowej na cefalosporyny i odwrotnie. W pojedynczych przypadkach reakcje alergiczne na te substancje mogą mieć poważny charakter.
1. Produktu nie powinny podawać osoby o znanej nadwrażliwości lub osoby, którym zalecono unikanie kontaktu z takimi produktami.
2. Podczas podawania tego produktu należy zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia ekspozycji, zachowując wszelkie zalecone środki ostrożności.
3. Jeżeli po ekspozycji na produkt wystąpią objawy takie jak wysypka skórna, należy zwrócić się o pomoc medyczną i przedstawić lekarzowi niniejsze ostrzeżenia. Obrzęk twarzy, warg, oczu lub trudności z oddychaniem są jednymi z poważniejszych objawów i wymagają natychmiastowej pomocy medycznej.
4. Należy zachować ostrożność w celu uniknięcia przypadkowego wstrzyknięcia oraz kontaktu ze skórą. Po użyciu należy umyć ręce.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Badania laboratoryjne u szczurów i królików nie wykazały dowodów działania teratogennego, embriotoksycznego ani szkodliwego dla samicy. Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży u krów i macior nie zostało określone.
Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

Interakcje Ceffect z innymi produktami

W związku z niepożądanymi interakcjami farmakodynamicznymi, nie stosować cefquinomu równocześnie z produktami leczniczymi o działaniu bakteriostatycznym.

Przedawkowanie

Podanie produktu w dawce 20 mg/kg/dobę u bydła oraz 10 mg/kg/dobę u świń i prosiąt było dobrze tolerowane.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Ceffect – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Ceffect u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz