CattleMarker IBR Inactivated

CattleMarker IBR Inactivated stosowany jest do czynnego uodparniania bydła od 2 tygodnia życia:
· w celu ograniczenia objawów klinicznych (gorączka i osowiałość) zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy (IBR) oraz okresu siewstwa wirusa w zakażeniach BoHV-1

Czas powstania odporności: 2 tygodnie po zakończeniu szczepienia podstawowego.
Czas trwania odporności: 6 miesięcy po zakończeniu szczepienia podstawowego.

Do czynnego uodparniania samic od 6 miesiąca życia:
· w celu ograniczenia objawów klinicznych (gorączka i czas trwania duszności), zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy (IBR) oraz siewstwa wirusa w zakażeniach BoHV-1

Czas powstania odporności: 2 tygodnie po zakończeniu szczepienia podstawowego.
Czas trwania odporności: 12 miesięcy po zakończeniu szczepienia podstawowego.

· do ograniczania przypadków poronień związanych z zakażeniem BoHV-1, co wykazano podczas zakażeń doświadczalnych w drugim trymestrze ciąży
Czas powstania odporności: zakończenie szczepienia podstawowego co najmniej 19 dni przed zapłodnieniem lub inseminacją zapewnia ochronę podczas okresu ryzyka przezłożyskowego zakażenia BoHV-1. Okres ryzyka przezłożyskowego zakażenia BoHV-1 prowadzący do poronienia rozpoczyna się około 5 miesiąca ciąży.

Czas trwania odporności: 12 miesięcy ochronny po szczepieniu podstawowym, co wykazano w zakażeniu doświadczalnym.

Jaki jest skład CattleMarker IBR Inactivated, jakie substancje zawiera?

Każda 2 ml dawka zawiera:
Substancja czynna:
Inaktywowany gE negatywny herpeswirus bydła typu I (BoHV-1), szczep Difivac, indukujący średnią geometryczną miana seroneutralizującego ≥ 5,5 log2

Adiuwant:
Procision ATM: 0,164 mg/dawka

Skład adiuwantu (na ml):
Quil A: 3,05 mg.
Cholesterol: 3,05 mg.
Podłoże Amphigen (ciekła parafina i lecytyna sojowa): 0,076 ml.
Drakeol 5 (ciekła parafina): 0,228 ml.

Substancja pomocnicza:
Tiomersal nie więcej niż 0,2 mg.

Dawkowanie preparatu CattleMarker IBR Inactivated – jak stosować ten lek?

Podanie podskórne.

Szczepienie podstawowe:
Podawać dwie 2 ml dawki w odstępie 3 tygodni.

Dla bydła od 2 tygodnia życia:
Zakończenie szczepienia podstawowego co najmniej 2 tygodnie przed narażeniem na zakażenie BoHV-1 zapewnia ochronę przed wystąpieniem objawów klinicznych IBR oraz ogranicza czas siewstwa.

Szczepienie przypominające:
Podawać jedną 2 ml dawkę co 6 miesięcy lub, jeżeli zwierzęta są starsze niż 6 miesięcy i otrzymały pojedynczą przypominającą dawkę szczepionki, podawać dwie 2 ml dawki w odstępach 3 tygodniowych co 12 miesięcy.

Dla samic od 6 miesiąca życia:
Zakończenie szczepienia podstawowego co najmniej 2 tygodnie przed narażeniem na zakażenie BoHV-1 zapewnia ochronę przed wystąpieniem objawów klinicznych IBR oraz zabezpiecza przed siewstwem wirusa.
Zakończenie szczepienia podstawowego na co najmniej 19 dni przed zapłodnieniem lub inseminacją zapewnia ochronę podczas okresu ryzyka przezłożyskowego zakażenia BoHV-1.

Szczepienie przypominające:
Podawać jedną 2 ml dawkę co 12 miesięcy. Szczepienie przypominające może być przeprowadzone przed lub podczas ciąży. W celu zabezpieczenia przed poronieniem w okresie największego ryzyka, zaleca się podanie pojedynczej dawki przypominającej nie później niż na początku drugiego trymestru ciąży.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Zawartość fiolki wstrząsnąć przed użyciem.

Przeciwwskazania

Nie mieszać z innym produktem leczniczym weterynaryjnym.

Działania niepożądane

Cielęta od 2 tygodnia życia:
Po podaniu szczepionki bardzo często może wystąpić łagodna, przejściowa gorączka utrzymująca się nie dłużej niż 4 dni, której może towarzyszyć lekka, dwudniowa osowiałość.
U większości zwierząt bardzo często może być stwierdzany wyczuwalny obrzęk o średnicy do 12,8 cm, który może być ciepły, twardy i tkliwy przy omacywaniu. Obrzęki zazwyczaj zanikają w ciągu 14 dni, w wyjątkowych przypadkach mogą utrzymywać się do 27 dni.
W badaniach powtórnego podania, w których podawano trzecią dawkę wkrótce po zalecanej drugiej dawce szczepienia podstawowego, obserwowano nasilenie reakcji w miejscu podania. W wyniku odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu, może wystąpić naciek komórek zapalnych i/lub zwłóknienie w tkankach skóry w miejscu iniekcji.

Zwierzęta od 6 miesiąca życia:
Po podaniu szczepionki bardzo często może wystąpić łagodna, przejściowa gorączka utrzymująca się nie dłużej niż 4 dni, której nie towarzyszą żadne objawy choroby ani istotny spadek produkcji mleka.
U większości zwierząt bardzo często może być stwierdzany wyczuwalny obrzęk o średnicy do 40 cm, który może być ciepły, twardy i tkliwy przy omacywaniu. Obrzęki zazwyczaj ustępują w ciągu 14 dni, w wyjątkowych przypadkach mogą utrzymywać się do 43 dni.
W badaniach powtórnego podania, w których podawano trzecią dawkę wkrótce po zalecanej drugiej dawce szczepienia podstawowego, obserwowano nasilenie reakcji w miejscu podania, oraz rzadziej obserwowany wzrost temperatury o 3°C trwający 1 dzień. W wyniku odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu, może wystąpić naciek komórek zapalnych i/lub zwłóknienie w tkankach skóry w miejscu iniekcji trwające co najmniej 14 dni.

Podanie szczepionki podczas ciąży bardzo często prowadzi do pojawienia się obrzęku o średnicy 23 cm, utrzymującego się 3 tygodnie lub dłużej. Nieznaczny, przejściowy spadek wydajności mlecznej bardzo często może wystąpić do dwóch dni po szczepieniu.

Niezbyt często może pojawić się reakcja typu anafilaktycznego prowadząca do wystąpienia przejściowych objawów klinicznych takich jak tachykardia lub hiperwentylacja. Te objawy kliniczne ustępują bez konieczności leczenia. W przypadku reakcji o cięższym przebiegu zaleca się zastosowania odpowiedniego leczenia.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane w jednym cyklu leczenia)
– często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 100 zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 1000 zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 10000 zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 zwierząt włączając pojedyncze raporty).

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Zero dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Nie szczepić chorych zwierząt.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających CattleMarker IBR Inactivated zwierzętom

Dla użytkownika:
Ten produkt leczniczy weterynaryjny zawiera olej mineralny. Przypadkowe wstrzyknięcie może powodować znaczną bolesność oraz obrzęk, szczególnie w przypadku wstrzyknięcia do stawu lub palca, a w rzadkich przypadkach może doprowadzić do utraty palca, jeśli nie zostanie udzielona natychmiastowa pomoc lekarska.
W przypadku omyłkowego wstrzyknięcia niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy zwrócić się o pomoc lekarską nawet, jeśli wstrzyknięta została niewielka ilość produktu, należy zabrać ze sobą ulotkę informacyjną.
Jeśli bolesność utrzymuje się dłużej niż 12 godzin po udzieleniu pomocy lekarskiej, należy ponownie udać się do lekarza.

Dla lekarza:
Ten produkt leczniczy weterynaryjny zawiera olej mineralny. Nawet jeśli wstrzyknięta została bardzo niewielka ilość produktu, może to spowodować znaczną bolesność oraz obrzęk, a w konsekwencji martwicę niedokrwienną a nawet utratę palca. Konieczna jest fachowa i SZYBKA pomoc chirurgiczna, mogąca obejmować wczesne nacięcie i irygację miejsca iniekcji, szczególnie, jeśli dotyczy to opuszki palca lub ścięgna.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.
Może być stosowany jednocześnie z produktem Spirovac w pierwszym i drugim trymestrze ciąży oraz w okresie laktacji.
Wykazano, że obecność przeciwciał matczynych w czasie szczepienia może negatywnie wpływać na wytworzenie odporności przeciw IBR. U młodych cieląt mogą być stwierdzane przeciwciała matczyne przeciw BoHV- które mogą mieć wpływ na odpowiedź immunologiczną na szczepienie.
W przypadku obecności przeciwciał matczynych, należy odpowiednio zaplanować czas pierwszego szczepienia cieląt.

Interakcje CattleMarker IBR Inactivated z innymi produktami

Dostępne są dane na temat bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki podawanej zwierzętom od 6 miesiąca życia i starszym, stosowanej tego samego dnia, ale nie zmieszanej, razem z produktem Spirovac; nie stwierdzono zmian w odpowiedzi serologicznej dla bakterii Leptospira i BoHV-1, ale skuteczność nie została określona w zakażeniu doświadczalnym dla tych dwóch komponentów oraz nie zbadano odporności komórkowej dla bakterii Leptospira.

Jednoczesne podanie produktów CattleMarker IBR Inactivated i Spirovac może nasilać i przedłużać reakcje miejscowe powstałe po podaniu szczepionki Spirovac (największy obserwowany odczyn miejscowy miał średnicę 24 cm, w niektórych przypadkach reakcja może utrzymywać się do 70 dni po szczepieniu lub dłużej).

Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym, z wyjątkiem wymienionego powyżej. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

Przedawkowanie

Podanie podwójnej dawki szczepionki na krótko przed zapłodnieniem lub w czasie ciąży często może powodować nieznaczną osowiałość, a bardzo często pojawienie się obrzęku o średnicy do 23 cm, utrzymującego się do 3 tygodni lub dłużej. Podczas trzeciego trymestru ciąży obrzęk może utrzymywać się nawet do 63 dni.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać z innym produktem leczniczym weterynaryjnym.

Ulotka CattleMarker IBR Inactivated – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz CattleMarker IBR Inactivated u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz