Reklama

Cardisure Flavoured

Cardisure Flavoured jest przeznaczony do leczenia zastoinowej niewydolności serca u psów wynikającej z niedomykalności zastawek (niedomykalność zastawki mitralnej i/lub trójdzielnej) lub kardiomiopatii rozstrzeniowej.

Jaki jest skład Cardisure Flavoured, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną jest pimobendan.
1,25 mg: 1 tabletka zawiera 1,25 mg pimobendanu.
2,5 mg: 1 tabletka zawiera 2,5 mg pimobendanu.
5 mg: 1 tabletka zawiera 5 mg pimobendanu.
10 mg: 1 tabletka zawiera 10 mg pimobendanu.

Jasnobrązowa, okrągła tabletka z linią podziału po jednej stronie i o gładkiej powierzchni po drugiej stronie.

Dawkowanie preparatu Cardisure Flavoured – jak stosować ten lek?

Tabletki powinno podawać się doustnie w zakresie dawek od 0,2 do 0,6 mg pimobendanu/kg m.c. na dobę. Preferowana dawka dobowa wynosi 0,5 mg pimobendanu/kg m.c. Dawkę dobową powinno się podawać w dwóch dawkach podzielonych (po 0,25 mg/kg m.c.), przy czym połowę dawki dobowej powinno się podać rano, a drugą połowę – około 12 godzin później. Dawkę podtrzymującą powinno się ustalać indywidualnie po uwzględnieniu nasilenia choroby.

Produkt można łączyć z lekami moczopędnymi, np. furosemidem.

W celu przepołowienia tabletki należy umieścić ją na równej powierzchni stroną z linią podziału ku górze, przytrzymać jedną połowę tabletki i nacisnąć drugą.

W celu przepołowienia tabletki z podwójną linią podziału należy umieścić ją na równej powierzchni stroną z rowkami ku górze i przycisnąć kciukiem środkową część tabletki.

Każdą dawkę należy podawać około godziny przed karmieniem.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Produkt należy stosować wyłącznie u psów z niewydolnością serca.
Nie należy przekraczać zalecanego dawkowania.
Przed rozpoczęciem stosowania leku należy dokładnie ustalić masę ciała zwierzęcia, w celu zapewnienia prawidłowego dawkowania.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku kardiomiopatii przerostowej lub schorzeń, w których zwiększenie pojemności minutowej nie jest możliwe ze względów czynnościowych lub anatomicznych (np. w stenozie aortalnej).

Działania niepożądane

W rzadkich przypadkach może ujawnić się umiarkowane działanie chronotropowe dodatnie i wymioty. Nasilenie tych działań jest jednak proporcjonalne do podanej dawki, w związku z czym można ich uniknąć poprzez obniżenie dawki. W rzadkich przypadkach obserwowano przemijającą biegunkę, jadłowstręt i ospałość.

Choć związku z podaniem pimobendanu nie wykazano w sposób jednoznaczny, w bardzo rzadkich przypadkach w trakcie stosowania omawianego leku może być obserwowany wpływ na hemostazę pierwotną (drobne wybroczyny na błonach śluzowych, krwotoki podskórne). Objawy te ustępują po odstawieniu leku.
W rzadkich przypadkach, podczas przewlekłego stosowania pimobendanu u psów z wadą zastawki mitralnej obserwowano nasilenie niedomykalności zastawki mitralnej.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane w jednym cyklu leczenia)
– często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 100 zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 1000 zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 10000 zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 zwierząt włączając pojedyncze raporty).

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Nie dotyczy.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Produkt należy podawać na czczo, co najmniej godzinę przed posiłkiem, gdyż pokarm spowalnia jego wchłanianie.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Produkt jest aromatyzowany. Aby zapobiec przypadkowemu spożyciu, tabletki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla psów. W przeprowadzonym w warunkach in vitro badaniu na tkankach szczura wykazano, że pimobendan zwiększa w sposób proporcjonalny do podanej dawki indukowane glukozą uwalnianie insuliny z komórek beta trzustki. W przypadku podawania produktu psom cierpiącym na cukrzycę powinno się uważnie monitorować glikemię. Ponieważ pimobendan jest metabolizowany w wątrobie, powinno się zachować szczególną ostrożność podczas podawania produktu psom z ciężką niewydolnością tego narządu.
U zwierząt leczonych pimobendanem zaleca się monitorowanie czynności i morfologii serca.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Cardisure Flavoured zwierzętom

Po przypadkowym połknięciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
Po zastosowaniu produktu należy umyć ręce.
Informacja dla lekarzy: przypadkowe połknięcie, szczególnie przez dziecko, może prowadzić do wystąpienia częstoskurczu, niedociśnienia ortostatycznego, napadowego zaczerwienienia twarzy i bólu głowy.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Badania laboratoryjne na szczurach i królikach nie ujawniły żadnego działania teratogennego ani fetotoksycznego. Badania te wykazały jednak działania toksyczne na organizm matczyny i działania embriotoksyczne przy wysokich dawkach oraz wykazały, że pimobendan przechodzi do mleka matczynego. Bezpieczeństwa stosowania omawianego produktu nie oceniano u ciężarnych ani karmiących suk. Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

Interakcje Cardisure Flavoured z innymi produktami

W badaniach farmakologicznych nie stwierdzono występowania interakcji między glikozydem nasercowym – strofantyną a pimobendanem. Indukowane przez pimobendan zwiększenie kurczliwości mięśnia sercowego ulega osłabieniu w obecności należącego do antagonistów wapnia werapamilu i należącego do beta-blokerów propranololu.

Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania może wystąpić działanie chronotropowe dodatnie i wymioty. W tej sytuacji powinno się zmniejszyć dawkowanie i wdrożyć odpowiednie leczenie objawowe.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

Ulotka Cardisure Flavoured – do pobrania pełna wersja ulotki

Cardisure Flavoured, 1,25 mg/2,5 mg/5 mg/10 mg, tabletki dla psów

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 89 razy

Rozmiar plku 297.07 KB

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Cardisure Flavoured, 10 mg, tabletki dla psów

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 34 razy

Rozmiar plku 121.41 KB


Cardisure Flavoured, 1,25 mg, tabletki dla psów

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 23 razy

Rozmiar plku 121.44 KB


Cardisure Flavoured, 2,5 mg, tabletki dla psów

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 21 razy

Rozmiar plku 120.50 KB


Cardisure Flavoured, 5 mg, tabletki dla psów

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 40 razy

Rozmiar plku 121.44 KB

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Cardisure Flavoured u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz