Calmafusion

Calmafusion stosowany jest do leczenia ostrej hipokalcemii powikłanej niedoborem magnezu u bydła, owiec, świń.

Jaki jest skład Calmafusion, jakie substancje zawiera?

1 ml zawiera:
Substancje czynne:
Wapnia glukonian jednowodny 380 mg (co odpowiada 34,0 mg lub 0,85 mmol Ca2+).
Magnezu chlorek sześciowodny 60 mg (co odpowiada 7,2 mg lub 0,30 mmol Mg2+).
Kwas borowy 50 mg.

Substancja pomocnicza:
Woda do wstrzykiwań.

Roztwór klarowny, bezbarwny do żółtobrązowego.

Dawkowanie preparatu Calmafusion – jak stosować ten lek?

Zaleca się powolną infuzję dożylną trwającą 20 – 30 minut.
Mniejsze objętości (poniżej 50 ml) należy podawać za pomocą sterylnej strzykawki lub strzykawkowej pompy infuzyjnej.

Bydło:
Podawać 14 – 20 mg Ca2+ (0,34 – 0,51 mmol Ca2+) i 2,9 – 4,3 mg Mg2+ (0,12 – 0,18 mmol Mg2+) na kilogram masy ciała, co odpowiada 0,4 – 0,6 ml produktu na kg masy ciała.

Owce, cielęta, świnie
Podawać 10 – 14 mg Ca2+ (0,26 – 0,34 mmol Ca2+) i 2,2 – 2,9 mg Mg2+ (0,09 – 0,12 mmol Mg2+) na kilogram masy ciała, co odpowiada 0,3 – 0,4 ml produktu na kg masy ciała.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Zaleca się powolną infuzję dożylną trwającą 20 – 30 minut.
Przedstawiono tutaj dawkowanie standardowe. Dawkę należy każdorazowo dostosować do występującego niedoboru i stanu układu krążenia zwierzęcia.
Drugą dawkę można podać nie wcześniej niż po upływie 12 godzin od pierwszej. Podawanie można powtórzyć dwukrotnie w odstępach 24-godzinnych w przypadku utrzymywania się hipokalcemii.
Podczas infuzji należy monitorować częstość akcji serca, rytm serca oraz krążenie. W przypadku wystąpienia objawów przedawkowania (arytmia serca, spadek ciśnienia tętniczego, niepokój) należy natychmiast przerwać infuzję.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadkach hiperkalcemii i hipermagnezemii.
Nie stosować w przypadkach kalcynozy u bydła i owiec.
Nie stosować po podaniu wysokich dawek witaminy D3.
Nie stosować w przypadkach przewlekłej niewydolności nerek lub chorób serca lub układu krążenia.
Nie stosować u bydła, u którego występuje posocznica w przebiegu ostrych przypadków mastitis.
Nie podawać roztworów nieorganicznych fosforanów jednocześnie lub bezpośrednio po infuzji.

Działania niepożądane

Wapń może wywołać przejściową hiperkalcemię, której objawami są: początkowa bradykardia (wolne tętno), niepokój, drżenie mięśni, ślinienie się, przyspieszony oddech.
Przyspieszenie akcji serca po początkowym wystąpieniu bradykardii może wskazywać na przedawkowanie. W tym przypadku należy natychmiast przerwać podawanie. Opóźnione działania niepożądane, mogące się objawiać pogorszeniem stanu ogólnego oraz symptomami hiperkalcemii po upływie 6 – 10 godzin od podania, nie powinny być diagnozowane jako nawrót hipokalcemii.
W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Bydło, owce, świnie:
Tkanki jadalne: zero dni.

Bydło, owce:
Mleko: zero godzin.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

W przypadkach ostrej hipomagnezemii konieczne może być podanie roztworu o wyższym stężeniu magnezu.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Produkt leczniczy należy podawać wyłącznie w powolnym wlewie dożylnym.
Przed podaniem roztwór należy ogrzać do temperatury ciała zwierzęcia.
Podczas infuzji należy monitorować częstość akcji serca, rytm serca oraz krążenie. W przypadku wystąpienia objawów przedawkowania (arytmia serca, spadek ciśnienia tętniczego, niepokój) należy natychmiast przerwać infuzję.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Calmafusion zwierzętom

W razie przypadkowej samoiniekcji niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
Produkt leczniczy weterynaryjny zawiera kwas borowy i nie powinien być podawany przez kobiety w ciąży, użytkowników w wieku rozrodczym i starających się o dziecko.
Produkt może wywołać lekkie podrażnienie skóry i oczu ze względu na jego niskie pH.
Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
Stosować rękawice i okulary ochronne.
W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast przemyć wodą.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i laktacji nie zostało określone. Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

Interakcje Calmafusion z innymi produktami

Wapń nasila działanie glikozydów nasercowych.
Wapń zwiększa działanie β-adrenergicznych produktów leczniczych oraz metyloksantyn na serce.
Glukokortykoidy zwiększają wydalanie wapnia przez nerki ze względu na działanie antagonistyczne w stosunku do witaminy D.

Przedawkowanie

W przypadku zbyt szybkiego podania dożylnego może dojść do hiperkalcemii i/lub hipermagnezemii z objawami kardiotoksyczności, takimi jak początkowa bradykardia, a następnie tachykardia, arytmia serca, a w ostrych przypadkach migotanie komór i zatrzymanie akcji serca.
Pozostałe objawy hiperkalcemii to: osłabienie mięśni, drżenie mięśni, zwiększona pobudliwość, niepokój, pocenie się, wielomocz, spadek ciśnienia tętniczego, osowiałość i śpiączka.
Objawy hiperkalcemii mogą się utrzymywać przez 6 – 10 godzin po infuzji i nie powinny być diagnozowane jako objawy hipokalcemii.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Calmafusion – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Calmafusion u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz