Buscopan compositum VET

Produkt Buscopan compositum VET posiada działanie rozkurczowe i przeciwbólowe. Produkt stosuje się w leczeniu bolesnych stanów spastycznych przewodu pokarmowego u koni takich jak kolka spastyczna i zatkanie przełyku.
W leczeniu wzdęcia czynnościowego, zatkania przełyku u cieląt oraz jako leczenie wspomagające przy leczeniu ostrych biegunek u cieląt w celu normalizacji perystaltyki jelit.

Jaki jest skład Buscopan compositum VET, jakie substancje zawiera?

Każdy mililitr zawiera:
Substancje czynne:
Hioscyny butylobromek (skopolaminy butylobromek) 4 mg co odpowiada 3,2743 mg butyloskopolaminy.
Metamizol sodowy 500 mg co odpowiada 443,10 mg metamizolu.

Substancja pomocnicza:
Fenol 5 mg.

Dawkowanie preparatu Buscopan compositum VET – jak stosować ten lek?

Konie: Buscopan compositum VET podaje się w pojedynczej iniekcji dożylnej w dawce 0,2 mg hioscyny butylobromku/kg m.c. i 25 mg metamizolu sodowego/kg m.c. (odpowiada to 5 ml produktu/100 kg m.c).

Cielęta: Buscopan compositum VET podaje się w iniekcji dożylnej lub domięśniowej w dawce 0,4 mg hioscyny butylobromku/kg m.c. i 50 mg metamizolu sodowego/kg m.c. (odpowiada to 1 ml produktu/10 kg m.c). Po wstrzyknięciu dożylnym produktu Buscopan compositum VET, działanie spazmolityczne następuje w ciągu 2-5 minut od podania leku, a po wstrzyknięciu domięśniowym w ciągu 20-30 minut. W zależności od stanu klinicznego pacjenta oraz drogi podania produktu działanie spazmolityczne utrzymuje się przez 4-6 godzin od podania leku.
Jednokrotne podanie leku wystarcza z reguły do osiągnięcia zamierzonego efektu terapeutycznego. W razie potrzeby lek można podać powtórnie po 4-6 godzinach.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Brak.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą.

Działania niepożądane

W rzadkich przypadkach u koni obserwowano nieznaczne i przejściowe podwyższenie częstotliwości skurczów serca po podaniu produktu, mające związek z parasympatykolitycznym działaniem hioscyny butylobromku.
W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje anafilaktyczne i wstrząs sercowonaczyniowy.

Częstość występowania działań niepożądanych zdefiniowano zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane w jednym cyklu leczenia)
– często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 100 zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 1 000 zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 10 000 zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10 000 zwierząt w tym pojedyncze raporty).

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Okres(-y) karencji

Tkanki jadalne:
Konie: 9 dni po jednorazowym podaniu dożylnym.

Cielęta: 9 dni po jednorazowym podaniu dożylnym.
15 dni po jednorazowym podaniu domięśniowym.
18 dni po dwukrotnym podaniu domięśniowym.

Produkt nie dopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Brak.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Buscopan compositum VET zwierzętom

W rzadkich przypadkach metamizol może powodować odwracalną, lecz potencjalnie zagrażającą życiu agranulocytozę lub inne reakcje, takie jak alergie skórne. Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
Osoby o znanej nadwrażliwości na substancje czynne powinny unikać kontaktu z produktem.

Ciąża, laktacja lub nieśność

W badaniach na zwierzętach laboratoryjnych (myszy i króliki) nie stwierdzono żadnego wpływu na procesy rozrodcze i rozwój płodów. Efekt teratogenny był obserwowany dopiero przy dawkach toksycznych dla ciężarnych samic.
Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie laktacji nie zostało określone.
Nie stosować w okresie ciąży i laktacji.

Interakcje Buscopan compositum VET z innymi produktami

Równoczesne stosowanie produktów o działaniu antycholinergicznym lub przeciwbólowym może nasilić działanie produktu Buscopan compositum VET. Inne specyficzne interakcje z w.w. grupą produktów oraz z innymi produktami nie były obserwowane.

Przedawkowanie

Składniki produktu Buscopan compositum VET charakteryzują się niską toksycznością.
W badaniach na zwierzętach laboratoryjnych po podaniu LD50 (4 g/kg m.c. p.o.; 2 g/kg m.c. i.m.; 0,75 g/kg m.c. i.v.) hioscyny butylobromku i metamizolu sodowego obserwowano niespecyficzne objawy kliniczne takie jak: niezborność, mydriasis, tachykardia, drgawki, duszność i śpiączka.
W przypadku przedawkowania produktu należy podjąć leczenie objawowe. Jako swoistą odtrutkę w stosunku do hioscyny butylobromku można stosować fizostygminę. W stosunku do metamizolu sodowego brak jest specyficznego antidotum.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Buscopan compositum VET – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Buscopan compositum VET u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz