Bovalto Respi Intranasal

Bovalto Respi Intranasal stosowany jest do czynnego uodparniania cieląt od 10-tego dnia życia przeciw syncytialnemu wirusowi oddechowemu bydła (BRSV) i wirusowi parainfluenzy bydła, typu 3 (PI3V), w celu zmniejszenia ilości i czasu trwania wydalania obu wirusów.

Czas powstania odporności: 10 dni po szczepieniu.
Czas trwania odporności: 12 tygodni po szczepieniu.

Jaki jest skład Bovalto Respi Intranasal, jakie substancje zawiera?

Jedna dawka (2 ml) zawiera:
Liofilizat:
Substancje czynne:
Wirus parainfluenzy bydła, typ 3 (PI3V), żywy, atenuowany wirus, szczep Bio 23/A 105,0 – 107,5 TCID50.
Syncytialny wirus oddechowy bydła (BRSV), żywy, atenuowany wirus, szczep Bio 24/A 104,0 – 106,0 TCID50.

TCID50 – 50% dawka infekcyjna dla hodowli tkankowych

Rozpuszczalnik:
Buforowany roztwór soli fizjologicznej 2 ml

Wygląd przed rekonstytucją:
Liofilizat o porowatej strukturze i zabarwieniu białawym lub żółtawym.
Klarowny, bezbarwny rozpuszczalnik.

Dawkowanie preparatu Bovalto Respi Intranasal – jak stosować ten lek?

Dawka:
2 ml rozpuszczonej szczepionki na zwierzę.

Droga podania:
Podanie donosowe.

Schemat szczepień:
Podawać jedną dawkę (2 ml) zrekonstytuowanej szczepionki donosowo (1 ml szczepionki do każdego nozdrza) u cieląt od 10-tego dnia życia, przy użyciu aplikatora donosowego. Zalecane jest użycie dla każdego zwierzęcia nowego aplikatora w celu zapobiegania przenoszenia infekcji.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Podanie donosowe.
Wygląd po rekonstytucji: opalizujący płyn, żółtawy do różowego.
Rekonstytuować szczepionkę przenosząc aseptycznie rozpuszczalnik do fiolki zawierającej liofilizat. Dokładnie wymieszać.
Odpowiednią ilość rozpuszczonej szczepionki naciągnąć strzykawką iniekcyjną z igłą z butelki, igłę zamienić na aplikator donosowy i podać szczepionkę lub pozostawić szczepionkę w butelce i zastosować wielodawkowy aplikator przeznaczony do dozowania donosowego. Aplikator donosowy jest używany w celu podania w postaci aerozolu wymaganej objętości szczepionki do nozdrzy zwierzęcia. Aplikator powinien generować krople o wielkości od 30 μm do 100 μm.

Przeciwwskazania

Brak.

Działania niepożądane

Bardzo często przez pierwsze trzy dni po szczepieniu może występować niewielkie i zanikające wydalanie przez nos nie mające negatywnego wpływu na zwierzęta pozostające w kontakcie ze zwierzętami szczepionymi.
Reakcje miejscowe i ich częstotliwość obserwowano w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych po przedawkowaniu.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)
– często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).

W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Zero dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Laboratoryjne badania skuteczności udowodniły, że obecność przeciwciał matczynych w czasie szczepienia nie wpływa na skuteczność szczepienia u młodych zwierząt. Należy szczepić tylko zdrowe zwierzęta.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Zaszczepione cielęta mogą wydalać szczepy szczepionkowe BRSV i PI3V do 6 dni po
szczepieniu. Dlatego też nie można wykluczyć szerzenia się wirusów szczepionkowych z zaszczepionych cieląt na niezaszczepione. Zwierzęta powinno się szczepić przynajmniej 10 dni przed krytycznym okresem stresowym lub przed wysokim ryzykiem infekcji, jakim jest przegrupowanie albo transport zwierząt, albo na początku jesieni. W celu osiągnięcia optymalnych wyników zaleca się szczepienie wszystkich cieląt w stadzie.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Bovalto Respi Intranasal zwierzętom

Nie dotyczy.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Nie stosować w czasie trwania ciąży i laktacji.

Interakcje Bovalto Respi Intranasal z innymi produktami

Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

Przedawkowanie

Brak działań niepożądanych poza wymienionymi w punkcie „Działania niepożądane”.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać z innym produktem leczniczym weterynaryjnym z wyjątkiem rozpuszczalnika zalecanego do stosowania z tym produktem leczniczym weterynaryjnym.

Ulotka Bovalto Respi Intranasal – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Bovalto Respi Intranasal u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz