Bioxiton

Wskazaniami do użycia Bioxiton są u klaczy, owiec, krów, kóz, suk:

  • Indukcja porodu.
  • Stymulacja kurczliwości macicy przy porodzie.
  • Atonia macicy po porodzie (bezwład poporodowy macicy- brak kurczliwości mięśniówki gładkiej macicy), zaburzenia inwolucji macicy po porodzie.
  • Atonia i zaburzenia w kurczliwości macicy po zabiegu cesarskiego cięcia i zmniejszenie krwawienia.
  • Wydalenie łożyska i pozostałości wydzielin po porodzie oraz przy odejmowaniu łożyska.
  • Rozpoczęcie laktacji po porodzie, przy bezmleczności poporodowej.
  • Przy leczeniu (antybiotykami podawanymi dowymieniowo) u krów ostrego i przewlekłego zapalenia gruczołu mlekowego w celu jego opróżnienia z wydzieliny zapalnej i ułatwienia drenażu.

Jaki jest skład Bioxiton, jakie substancje zawiera?

Substancja czynna:
Oksytocyna 10 I.U./ml.

Dawkowanie preparatu Bioxiton – jak stosować ten lek?

Produkt przeznaczony do wstrzykiwań podskórnych, dożylnych i domięśniowych.

Zastosowanie położnicze (dożylnie, domięśniowo, lub podskórnie):
Krowy i klacze: 75 – 100 I.U. ( 7,5 – 10 ml).
Owce i kozy : 30 – 50 I.U. (3 – 5 ml).
Suki: 5 – 25 I.U. ( 0,5 – 2,5 ml).

Stymulacja laktacji (dożylnie):
Krowy i klacze: 10 – 20 I.U. (1 – 2 ml).
Owce i kozy: 5 – 20 I.U. (0,5 – 2 ml).
Suki: 2 -10 I.U. (0,2 -1 ml).

W przypadku podawania dożylnego zaleca się ograniczenie dawki do ok. ¼. Przed podaniem leku należy podgrzać go do temperatury ciała i podawać w powolnym wlewie dożylnym lub w powolnym wstrzyknięciu po uprzednim rozcieńczeniu roztworem soli fizjologicznej bądź glukozy.
Zaleca się podanie najmniejszej dawki w każdym proponowanym zakresie. Podanie leku można powtórzyć po upływie co najmniej 30 minut, jeżeli lekarz weterynarii uzna to za konieczne.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Brak.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.
Nie stosować przy nieprawidłowo przebiegającym porodzie z powodu nieprawidłowego ułożenia, położenia płodu oraz nieprawidłowej postawie płodu, a także niestosunku porodowym, zbyt dużym płodzie lub zbyt wąskim świetle kanału rodnego samicy (niedrożność typu mechanicznego).
Choroby serca i naczyń wieńcowych.
Samice z predyspozycją do pęknięcia macicy.
W sytuacji zamkniętej i nie w pełni rozwartej szyjki macicy.

Działania niepożądane

Lek może wywoływać reakcje alergiczne.
Nie przestrzeganie odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi dawkami oksytocyny (minimum 30 min) może doprowadzić do zbyt intensywnych skurczów macicy, co w konsekwencji, może spowodować pęknięcie macicy, niebezpieczne wydłużenie akcji porodowej, uszkodzenie płodu, a nawet śmierć płodu.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Okres(-y) karencji

Bydło, owca, koza, koń: tkanki jadalne – zero dni.
Mleko – zero dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Fizjologiczny poziom adrenaliny może doprowadzić do obniżenia działania oksytocyny na mięśniówkę macicy i gruczoł mlekowy. W związku z powyższym nie należy niepokoić zwierząt podczas podawania produktu. Przed podaniem w trakcie akcji porodowej należy potwierdzić pełne rozwarcie szyjki macicy.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Wstrzyknięcie dożylne powinno być bardzo powolne i najlepiej z użyciem roztworu glukozy lub soli fizjologicznej. Zachować ostrożność przy podawaniu w przypadku toksemii.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Bioxiton zwierzętom

Należy podjąć środki ostrożności, aby nie dopuścić do przypadkowej samoiniekcji.
W przypadku samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
Stosować odpowiednie nieprzepuszczalne rękawice podczas posługiwaniu się produktem, umyć ręce po użyciu produktu.
W razie przypadkowego kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast przemyć wodą.
Lek nie powinien być podawany przez kobiety w ostatnim trymestrze ciąży lub karmiące, ponieważ środek może spowodować skurcz mięśni gładkich.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Nie stosować leku w okresie ciąży.

Interakcje Bioxiton z innymi produktami

Prostaglandyny mogą nasilać działanie kurczące oksytocyny i odwrotnie, dlatego podawanie leku powinno w takich przypadkach odbywać się ostrożnie i podlegać stałemu monitoringowi. Niektóre wziewne środki znieczulające, takie jak cyklopropan lub halotan mogą nasilać działanie hipotensyjne oksytocyny i zmniejszając jej działanie. Stwierdzono, że jednoczesne podawanie środków znieczulających oraz oksytocyny może spowodować zaburzenia rytmu serca. Podanie leku przy znieczuleniu dordzeniowym w formie blokady, może nasilać działanie hamujące czynników sympatykomimetycznych zwężających naczynia. Wapń i estrogeny mogą wzmocnić działanie oksytocyny.

Przedawkowanie

Mogą wystąpić skurcze i mięśniówki macicy, nadmierna kurczliwość, przedwczesne odklejenie łożyska, bradykardia i zaburzenia rytmu serca, a nawet zgon matki i płodu. Przy podaniu dożylnym, podawanie większej dawki przez dłuższy okres czasu może doprowadzić do zatrucia z powodu zatrzymania wody, co może wywołać drgawki i konwulsje, stan śpiączki a także zgon samicy.
Mogą wystąpić krwawienia poporodowe, które należy leczyć objawowo.
Może nastąpić obumarcie płodu.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Bioxiton – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Bioxiton u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz