Biowar

Preparat Biowarprzeznaczony jest do zwalczania warrozy pszczół.

Jaki jest skład Biowar, jakie substancje zawiera?

Substancja czynna:
Amitraz 500 mg.

Dawkowanie preparatu Biowar – jak stosować ten lek?

Produkt przeznaczony do zawieszania w ulu w dawce: 2 paski/1 ul.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Paski umieścić w uliczkach międzyramkowych o największej ruchliwości pszczół.

Paski zawiesić w taki sposób, aby pszczoły miały swobodny dostęp do ich obu stron, co uzyskuje się poprzez zachowanie odpowiedniego odstępu miedzy ramkami.

Paski pozostawić w ulu na okres 6 tygodni a następnie je usunąć. W razie gdyby ruch wewnątrz ula odbywał się z dala od pasków, należy zmienić miejsce ich zawieszenia tak aby znajdowały się one w roju pszczelim i przed ich usunięciem pozostawić przez kolejne 2 tygodnie. Maksymalny okres po jakim należy usunąć paski wynosi 8 tygodni. Pasków nie należy używać ponownie.

Zaleca się prowadzić leczenie we wszystkich ulach jednocześnie.

Zalecany okres leczenia: po ostatnim miodobraniu (koniec lata/jesień) i na wiosnę przed pierwszym pożytkiem towarowym.

Przestrzegać zalecanych okresów leczenia i dawek.

Przeciwwskazania

Brak.

Działania niepożądane

Nieznane.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Okres(-y) karencji

Miód – zero dni.
Nie należy stosować w okresie produkcji miodu konsumpcyjnego.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Leczyć wszystkie rodziny w pasiece jednocześnie.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Manipulację z paskami wykonywać w rękawicach ochronnych.
Podczas aplikacji nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu.
Podczas stosowania nie dopuszczać do kontaktu ze skórą i oczami.
Po wykonaniu zabiegu umyć ręce ciepłą wodą z mydłem.
Nie dopuszczać do kontaktu produktu z żywnością.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Biowar zwierzętom

Ciąża, laktacja lub nieśność

Interakcje Biowar z innymi produktami

Toksyczność amitrazu wzrasta w obecności soli miedzi, a skuteczność spada w obecności butylotienku piperonylu. Należy unikać stosowania tych substancji jednocześnie z amitrazem.

Przedawkowanie

Podczas stosowania dawek 5-krotnie wyższych od zalecanych przez 6 tygodni nie zaobserwowano wystąpienia objawów niepożądanych.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

Ulotka Biowar – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Biowar u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz