Biotropina

Produkt Biotropina stosuje się profilaktycznie w schorzeniach związanych z niedostateczną odpornością organizmu zwierząt takich jak konie, bydło i świnie. Produkt stosuje się również w mieszanych  infekcjach bakteryjnych układu oddechowego, układu rozrodczego, zapaleniach gruczołu mlekowego oraz wieloczynnikowych chorobach młodych zwierząt.

Jaki jest skład Biotropina, jakie substancje zawiera?

Substancje czynne:
Inaktywowane szczepy bakteryjne:
Escherichia coli – 123 mg/ml,
Staphylococcus aureus – 74 mg/ml,
Streptococcus zooepidemicus – 24,6 mg/ml,
Streptococcus equi – 24,6 mg/ml,
Streptococcus equisimilis – 24,6 mg/ml,
Streptococcus agalactiae – 24,6 mg/ml,
Streptococcus dysgalactiae – 24,6 mg/ml,
Pasteurella multocida – 123 mg/ml,
Erysipelothrix insidiosa – 49 mg/ml,
wyciąg ze śledziony wieprzowej – 10 mg/ml.

Substancja pomocnicza:
Fenol – 4,4 mg/ml.

Dawkowanie preparatu Biotropina – jak stosować ten lek?

Produkt stosuje się domięśniowo, w dawkach: konie, bydło: 20-40 ml; źrebięta, cielęta: 5-10 ml, świnie w zależności od wieku: 3-20 ml.
Produkt podaje się jednorazowo lub dwukrotnie w odstępach 2–4 dni, każdorazowo po ustąpieniu odczynu ogólnego.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Zachowując warunki aseptyczne produkt należy podawać domięśniowo.

Przeciwwskazania

Nie stosować na 21 dni przed ubojem.

Działania niepożądane

U zwierząt wrażliwych może wystąpić odczyn ogólny polegający na 6-12 godzinnym podniesieniu ciepłoty ciała oraz przejściowym nasileniu objawów chorobowych. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów niewymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Okres(-y) karencji

Tkanki jadalne: Zero dni.
Mleko: Zero godzin.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Biotropina zwierzętom

Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego Biotropina stosowanego w czasie ciąży i laktacji nie zostało określone. Produkt stosuje się zgodnie z oceną bilansu ryzyka/korzyści dokonaną przez prowadzącego lekarza weterynarii.

Interakcje Biotropina z innymi produktami

Brak dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności jednoczesnego stosowania produktu z innymi. Dlatego nie zaleca się stosowania równocześnie innych produktów.

Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania, ze względu na charakter produktu, może wystąpić wzrost temperatury ciała zwierzęcia. Jeżeli stan taki będzie się utrzymywał należy zastosować leczenie objawowe.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Biotropina – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Biotropina u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz