Biometrigen

Produkt Biometrigen wskazany jest do leczenia zapalenia macicy (metritis), zapalenia szyjki macicy (cervicitis), ropne zapalenie macicy (pyometra), zatrzymanie łożyska i ogólnie w infekcjach macicy wywołanych przez bakterie wrażliwe na gentamycynę u bydła i koni.

Jaki jest skład Biometrigen, jakie substancje zawiera?

Substancja czynna:
Gentamycyna 8 mg/ml (co odpowiada gentamycyny siarczanu 12,864 mg/ml).

Substancje pomocnicze:
Metylu parahydroksybenzoesan sodowy (E219) 1,8 mg/ml.
Propylu parahydroksybenzoesan sodowy (E217) 0,2 mg/ml.
Sodu pirosiarczyn (E223) 3,2 mg/ml.
Barwnik: błękit brylantowy FCF (E133) 0,034 mg/ml.

Dawkowanie preparatu Biometrigen – jak stosować ten lek?

Droga podania: podanie domaciczne.
Krowy i klacze: 200 mg gentamycyny na zwierzę (co odpowiada 25 ml produktu/zwierzę) w dawce jednorazowej. Podawać jednokrotnie.
Zdezynfekować zewnętrzne narządy rodne. Wprowadzić kateter (wlewnik) do macicy, przyłączyć pojemnik z lekiem, podać do macicy naciskając główkę zaworu, aż do całkowitego opróżnienia pojemnika.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Brak.

Przeciwwskazania

Nie stosować u zwierząt z nadwrażliwością na aminoglikozydy i/lub którąkolwiek substancję pomocniczą wchodzącą w skład produktu.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, neurotoksyczności i ototoksyczności.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów niewymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Okres(-y) karencji

Bydło: tkanki jadalne – zero dni, mleko – zero dni.
Konie poddane leczeniu produktem muszą zostać oznaczone jako nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi w książce leczenia zwierząt oraz w dokumencie identyfikacyjnym (paszporcie) towarzyszącym zarejestrowanym zwierzętom z rodziny koniowatych.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Zastosowanie produktu powinno się opierać na badaniach antybiotykowrażliwości.
Stosowanie produktu niezgodnie z zaleceniami podanymi w CHPL może prowadzić do zwiększenia występowania bakterii opornych na gentamycynę i zmniejszyć skuteczność leczenia innymi aminoglikozydami z powodu powstawania oporności krzyżowej.

W przypadku obecności w macicy dużych ilości ropy i tkanek martwiczych przed podaniem leku należy je usunąć.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Biometrigen zwierzętom

Osoby o znanej nadwrażliwości na aminoglikozydy powinny unikać bezpośredniego kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.
Jeżeli wystąpią objawy nadwrażliwości należy udać się do lekarza.
Podczas stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego należy używać odzieży ochronnej, na która składają się okulary, rękawice, fartuch.
Po przypadkowym kontakcie ze skórą lub oczami natychmiast przemyć czystą wodą.
Umyć ręce po zastosowaniu produktu.
Nie palić, nie jeść, nie pić w trakcie przygotowania i podawania produktu.
W przypadku pojawienia się objawów podrażnienia takich jak zaczerwienienie skóry należy udać się do lekarza i pokazać mu ulotkę informacyjną dołączoną do opakowania.
Obrzęk twarzy, warg i oczu wskazują na poważne objawy i wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w okresie ciąży nie zostało określone. Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.
Nie zaleca się stosowania w okresie laktacji.

Interakcje Biometrigen z innymi produktami

Nie stosować produktu z kwasem etakrynowym, furosemidem, penicylinami i cefalosporynami.

Przedawkowanie

Nieznane.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

Ulotka Biometrigen – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Biometrigen u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz