Avishield ND B1

Avishield ND B1 wskazany jest do stosowania przy czynnym uodparnianiu kur (brojlerów i przyszłych niosek/ptaków stad zarodowych) w celu obniżenia śmiertelności i redukcji objawów klinicznych wywołanych zakażeniem wirusem choroby Newcastle (rzekomego pomoru drobiu).
Czas powstania odporności: 3 tygodnie po zaszczepieniu.
Czas trwania odporności: 5 tygodni po zaszczepieniu.

Jaki jest skład Avishield ND B1, jakie substancje zawiera?

Każda dawka zawiera:
żywy, lentogeniczny wirus rzekomego pomoru drobiu (choroby Newcastle), szczep Hitchner B1, nie mniej niż 106,0 i nie więcej niż 107,0 TCID50.

TCID50 = dawka zakaźna dla 50% hodowli tkanek.

Liofilizat do sporządzania zawiesiny na oczy i nozdrza/do podania w wodzie do picia
Liofilizat koloru kremowego.

Dawkowanie preparatu Avishield ND B1 – jak stosować ten lek?

Szczepienie:
Aerozol metodą grubej kropli do oka i donosowo: od 1. dnia życia.
Podanie w wodzie do picia: od 7. dnia życia Metoda podania zależy od sytuacji epizootiologicznej, kategorii, wieku i liczby zwierząt.

1.Podanie do oka i donosowe
Rozpuścić 1000 dawek szczepionki w 100 ml wody destylowanej.

Dawka przygotowanej szczepionki to 0,1 ml, tj. dwie krople, niezależnie od wieku, masy i typu drobiu. Wkropić jedną kroplę do oka i jedną do otworu nosowego.

W przypadku kur w wieku od 1 do 14 dni mniejszych ras należy stosować 4 krople po 25 μl. Podać po jednej kropli do każdego oka (łącznie 0,05 ml) a następnie po jednej kropli do każdego otworu nosowego (łącznie 0,05 ml).

2.Podanie w wodzie do picia
Rozpuścić szczepionkę w chłodnej, czystej wodzie bez śladów chloru, innych środków dezynfekcyjnych lub zanieczyszczeń w liczbie dawek odpowiadających liczbie ptaków do zaszczepienia. W przypadku, gdy liczba ptaków mieści się między standardowymi dawkami należy zastosować następną, wyższą dawkę.

Szczepionkę należy rozpuścić bezpośrednio przed użyciem.

Należy odmierzyć właściwą objętość wody dla liczby szczepionych ptaków. Objętość wody do przygotowania zależy od wieku ptaków, rasy, praktyki podawania szczepionki i warunków pogodowych. W celu określenia ilości wody, w której zostanie rozpuszczona szczepionka, zmierzyć objętość wody spożytej w ciągu dwóch godzin w dniu przed szczepieniem.
Szczepionkę należy rozpuścić w ilości wody, która zostanie wypita w ciągu 1,5–2,0 godzin(uwzględniając różne typy systemów pojenia dla drobiu).

Orientacyjne wytyczne dla młodych kurcząt ( do 3.tygodnia życia): dodać przygotowaną szczepionkę do świeżej, zimnej wody w stosunku 1000 dawek szczepionki do 1 litra wody na każdy dzień dla 1000kurcząt. Oznacza to, że np. dla 1000 kurcząt w wieku 7 dni będzie potrzebne 7 litrów wody.

W celu wywołania pragnienia u ptaków przerwać podawanie wody do picia na czas do 2 godzin przed szczepieniem (przyjmowanie wody przez ptaki zmienia się w zależności od temperatury powietrza,typu ptaków, ras, sposobu podawania i warunków pogodowych).
Poidła powinny działać prawidłowo, a także powinny być czyste, bez śladów chloru bądź innych środków dezynfekcyjnych lub zanieczyszczeń.
W razie potrzeby zmniejszyć natężenie oświetlenia przy wyłączeniu wody. Po wprowadzeniu wody do systemu pojenia zwiększyć natężenie światła. Zwiększone naświetlenie stymuluje u ptaków poszukiwanie pożywienia i wody.
Po spożyciu szczepionki wznowić standardowe procedury pojenia. Takie podejście do szczepienia zapewni bardziej równomierne zaszczepienie stada i będzie mniej stresujące dla ptaków. W związku z tym, powinno to w mniejszym stopniu wpłynąć na wydajność.

3. Podanie w postaci aerozolu
Zaleca się ponowne rozpuszczenie 1000 dawek szczepionki w 150–300 ml wody destylowanej. Liczba rozcieńczonych dawek odpowiada liczbie ptaków w stadzie.

Objętość wody do przygotowania powinna być wystarczająca do zapewnienia równego rozkładu przy rozpylaniu na ptaki i będzie się zmieniać w zależności od wieku szczepionych ptaków oraz systemu podawania. Przygotowaną zawiesinę szczepionki należy rozprowadzić równo nad właściwą liczbą kurcząt z wysokości 30–40 cm z użyciem dużych kropli (docelowa wielkość kropli 150–170 mikronów), najlepiej, gdy kurczęta są razem zgromadzone w słabym oświetleniu.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Wszystkie ptaki w stadzie powinny zostać zaszczepione równocześnie.

Przeciwwskazania

Brak.

Działania niepożądane

Zaburzenia układu oddechowego, takie jak szmery tchawiczne występują bardzo często po podaniu do oka i donosowo. Objawy te mogą utrzymywać się co najmniej dwa tygodnie.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
-bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)
-często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
-niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)
-rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)
-bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10 000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).

W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

Można również zgłosić działania niepożądane poprzez krajowy system raportowania (www.urpl.gov.pl).

Okres(-y) karencji

Zero dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Należy szczepić tylko zdrowe zwierzęta.
Przeciwciała matczyne mogą wpływać na rozwój czynnej odporności. W stadach, w których spodziewa się wysokich poziomów przeciwciał matczynych należy odpowiednio zaplanować program szczepień.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Szczep szczepionkowy może przenosić się na podatne, niezaszczepione ptaki przez co najmniej 10 dni po szczepieniu. Przenoszenie nie wywołuje objawów klinicznych. Szczep szczepionkowy może przenosić się na niedocelowe, podatne gatunki. Należy przeprowadzić odpowiednie zabiegi weterynaryjne oraz hodowlane w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się szczepu szczepionkowego na podatne gatunki.
Wirus szczepionkowy może rozprzestrzeniać się do tchawicy, śledziony, nerek, płuc, migdałków jelit ślepych, dwunastnicy i mózgu kur bez wywoływania zmian patologicznych tych narządów.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Avishield ND B1 zwierzętom

Należy zachować ostrożność podczas pracy i podawania szczepionki.

Wirus choroby Newcastle (rzekomego pomoru drobiu) może wywołać łagodne, przejściowe zapalenie spojówek u osoby podającej szczepionkę.

Podczas stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego należy używać środków ochrony osobistej, na które składają się dobrze dopasowane maski i ochrona oczu zgodne z zaleceniami norm europejskich. Personel opiekujący się zaszczepionymi kurami powinien przestrzegać ogólnych zasad higieny (mycie/dezynfekcja rąk, zmiana odzieży, zakładanie rękawic, czyszczenie i dezynfekcja butów) oraz ze szczególną ostrożnością usuwać odchody lub odchody ze ściółką niedawno zaszczepionych kur.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Nie stosować u ptaków w okresie nieśności i na 4 tygodnie przed rozpoczęciem okresu nieśności.

Interakcje Avishield ND B1 z innymi produktami

Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

Przedawkowanie

Po zaszczepieniu dziesięciokrotnie wyższą dawką metodą aerozolu w badaniu laboratoryjnym obserwowano występujące bardzo często oddychanie z lekko otwartym dziobem 8–12 dni po szczepieniu. Objawy ustępowały w ciągu 12 dni.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać z innymi weterynaryjnymi produktami leczniczymi.

Ulotka Avishield ND B1 – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Avishield ND B1 u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz