Avishield IBD INT

Avishield IBD INT wskazany jest do stosowania do czynnego uodparnianie kur (brojlerów, przyszłych niosek i ptaków stad zarodowych) przeciwciałami matczynymi w celu obniżenia śmiertelności i objawów klinicznych wywołanych zakażeniem wirusami zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza.
Czas powstania odporności: 2 tygodnie po szczepieniu.
Czas trwania odporności: 4 tygodnie po szczepieniu.

Jaki jest skład Avishield IBD INT, jakie substancje zawiera?

Każda dawka zawiera:
Substancja czynna:
Atenuowany, żywy wirus zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza, szczep pośredni (IM) VMG 91 – 104,0 do 105,0 TCID50*

*TCID50 = dawka zakaźna dla 50% hodowli tkanek

Liofilizat o zabarwieniu kremowym do czerwonawego.

Dawkowanie preparatu Avishield IBD INT – jak stosować ten lek?

Jedną dawkę szczepionki należy podać każdej kurze w wodzie do picia lub na oczy i nozdrza od 8-go dnia życia, w zależności od poziomu przeciwciał matczynych stada.

Na optymalną datę szczepienia wpływa kilka czynników, takich jak status przeciwciał matczynych, typ ptaka, poziom zakażania oraz warunki lokalowe i procedury.
Przeciwciała matczyne (MDA) mogą interferować z odpornością indukowaną przez żywe szczepionki IBD, a w związku z tym optymalny wiek szczepienia zależy zarówno od poziomu pozostałych MDA przeciwko wirusowi ptasiego IBD w stadzie, jak i zdolności szczepu szczepionkowego wirusa ptasiego IBD do indukowania wymaganego poziomu odporności w obecności przeciwciał matczynych. W celu przewidzenia wieku, w którym miano MDA spadło dostatecznie, by umożliwić skuteczne szczepienie (miano przełamania), zaleca się badanie serologiczne próbek surowicy przynajmniej 18 kurcząt i zastosowanie formuły Deventer. Należy stosować miano przełamania wynoszące 125.

Formuła Deventer ma następującą postać:
Wiek szczepienia = { (log2 miano ptak% – log2 przełamania) x t _ } + wiek próbkowania + korekta 0–4

Gdzie:
Ptak% = miano ELISA ptaka reprezentujące pewien odsetek stada
przełamanie = miano przełamania (ELISA) szczepionki do zastosowania
t _ = okres półtrwania (ELISA) przeciwciał w typie kur, od których pobrano próbki
Wiek próbkowania = wiek ptaków w chwili pobrania próbki
Korekta 0–4 = dodatkowe dni oczekiwania względem pobrania próbki w wieku od 0 do 4 dni.

Wysoka homogenność poziomów przeciwciał matczynych w stadzie jest ważna do zdefiniowania właściwego czasu szczepienia i gwarantuje lepszą aktywną odpowiedź immunologiczną na szczepionkę. W przypadku niehomogennego stada o dużej zmienności poziomu przeciwciał między ptakami (tj. CV powyżej 30%) lub gdy ptaki pochodzą z różnych źródeł, zaleca się powtórzenie szczepienia. W takich przypadkach czas pierwszego i drugiego szczepienia należy określić równocześnie, na podstawie dwóch odsetków (odpowiadających odsetkowi stada, który można skutecznie zaszczepić) wszystkich próbek surowicy pobranych w dniu próbkowania na podstawie formuły Deventer.

1. Do podania w wodzie do picia.
• Rozpuścić szczepionkę w małej ilości chłodnej, czystej wody bez śladów chloru, innych środków dezynfekcyjnych lub zanieczyszczeń w liczbie dawek odpowiadających liczbie ptaków do zaszczepienia. W przypadku, gdy liczba ptaków mieści się między standardowymi dawkami należy zastosować następną, wyższą dawkę.
• Szczepionkę należy przygotować bezpośrednio przed użyciem.
• Należy odmierzyć właściwą objętość wody dla liczby szczepionych ptaków. Objętość wody do rozcieńczania zależy od wieku ptaków, rasy, warunków lokalowych i warunków pogodowych.
• Rozpuszczoną szczepionkę należy rozcieńczyć w ilości wody, która zostanie spożyta w ciągu 1,5–2,0 godzin (uwzględniając różne typy systemów pojenia dla drobiu).
• W celu określenia ilości wody, w której zostanie rozpuszczona szczepionka, zmierzyć objętość wody spożytej w ciągu dwóch godzin w dniu przed szczepieniem.
• Orientacyjne wytyczne dla młodych kurcząt ( do 3.tygodnia życia): dodać przygotowaną szczepionkę do świeżej, zimnej wody w stosunku 1000 dawek szczepionki do 1 litra wody na każdy dzień dla 1000 kurcząt. Oznacza to, że np. dla 1000 kurcząt w wieku 8 dni będzie potrzebne 8 litrów wody.
• W celu wywołania pragnienia u ptaków przerwać podawanie wody do picia na czas do 2 godzin przed szczepieniem (przyjmowanie wody przez ptaki zmienia się w zależności od temperatury powietrza, typu ptaków, ras, sposobu podawania i warunków pogodowych).
• Poidła powinny być czyste, bez śladów chloru bądź innych środków dezynfekcyjnych i zanieczyszczeń.
• W razie potrzeby zmniejszyć natężenie oświetlenia przy wyłączeniu wody. Po wprowadzeniu wody do systemu pojenia zwiększyć natężenie światła. Zwiększone naświetlenie stymuluje u ptaków poszukiwanie pożywienia i wody.
• Przy szczepieniu zawsze należy dopilnować dostępności karmy. Ptaki nie będą pić, jeśli nie mają karmy do jedzenia.

2. Na oczy i nozdrza
Rozpuścić 1000 dawek szczepionki w 100 ml wody destylowanej.
Dawka przygotowanej szczepionki to 0,1 ml, tj. dwie krople, niezależnie od wieku, masy i typu drobiu. Wkropić jedną kroplę do oka i jedną do otworu nosowego.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Patrz: powyższy punkt.

Przeciwwskazania

Brak.

Działania niepożądane

W badaniach laboratoryjnych po podaniu 10-krotności dawki maksymalnej, po 7 dniach od podania szczepionki bardzo często obserwowano łagodne do umiarkowanego zmniejszenie liczby limfocytów w torbie Fabrycjusza (stopień zmiany torby 2,4). Następnie proces zmniejszania się liczby limfocytów osłabia się i następuje po nim ponowny przyrost ich populacji.. Całkowita regeneracja torby Fabrycjusza następuje do 28 dnia po szczepieniu (stopień zmiany torby 0,2).

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)
– często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10 000 leczonych zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10 000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).

W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

Można również zgłosić działania niepożądane poprzez krajowy system raportowania. (www.urpl.gov.pl).

Okres(-y) karencji

Zero dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Szczep szczepionkowy może przenosić się na podatne, niezaszczepione ptaki przez przynajmniej 10 dni po zaszczepieniu. Wirus w szczepionce wykazał potencjał zwiększania wirulencji przy przenoszeniu między ptakami i może wywoływać immunosupresję, ale nie wywołuje objawów klinicznych. Bardzo ważne jest zastosowanie środków mających na celu dopilnowanie, by szczep szczepionki nie rozprzestrzenił się na niezaszczepione ptaki.

Istnieje możliwość przeniesienia wirusów ze szczepionki na niedocelowe, podatne gatunki.
Należy dopilnować, by wirus szczepionki nie rozprzestrzenił się na niezaszczepione ptaki. W związku z tym wszystkie ptaki w stadzie powinny zostać zaszczepione równocześnie, aby ograniczyć ryzyko przenoszenia między ptakami. Zaszczepionych ptaków nie należy mieszać z niezaszczepionymi. Należy zastosować środki higieny w celu zapobiegania rozprzestrzenieniu się na inne stada. Zaleca się zaszczepienie wszystkich kur w danej hodowli. Przed wymianą populacji konieczna jest dezynfekcja pomieszczeń.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Avishield IBD INT zwierzętom

Po podaniu szczepionki umyć i zdezynfekować dłonie i sprzęt.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Nie stosować u ptaków w okresie nieśności lub na 4 tygodnie przed rozpoczęciem okresu nieśności.

Interakcje Avishield IBD INT z innymi produktami

Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

Przedawkowanie

Po podaniu 10-krotności dawki maksymalnej nie zaobserwowano działań niepożądanych innych, niż wymienione w punkcie „Działania niepożądane”.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać z innym produktem leczniczym weterynaryjnym.

Ulotka Avishield IBD INT – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Avishield IBD INT u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz