AviPro SALMONELLA VAC E

AviPro SALMONELLA VAC E ma za zadanie czynnie uodpornić kurczęta w celu zmniejszenia liczby ptaków wydalających Salmonella Enteritidis z kałem.
Odporność rozwija się w ciągu 14 dni od daty podania pierwszej szczepionki: po upływie 15 dni wydalanie bakterii z kałem zmniejsza się maksymalnie nawet o 70%.
Odporność utrzymuje się do 52 tygodnia życia.

Jaki jest skład AviPro SALMONELLA VAC E, jakie substancje zawiera?

1 dawka zawiera:
atenuowany szczep Sm24/Rif12/Ssq Salmonella Enteritidis, od 1 x 108 CFU do 6 x 108 CFU.

Liofilizat do podania w wodzie do picia.
Liofilizat o barwie białej do szarawo-brązowawej.

Dawkowanie preparatu AviPro SALMONELLA VAC E – jak stosować ten lek?

Dawkowanie i stosowanie:
Podaje się jedną dawkę produktu na każdego osobnika.
Szczepionkę można stosować od pierwszego dnia życia ptaków.

Zalecany plan szczepień:
Nioski i ptaki hodowlane: pojedyncza dawka w pierwszym dniu życia, drugie szczepienie w wieku 6-8 tygodni i trzecie – w wieku 16-18 tygodni, nie później niż 3 tygodnie przed początkiem nieśności.

Woda do picia:
Należy upewnić się, czy wszystkie rury doprowadzające, przewody, miski, poidła itp. są starannie wymyte i wolne od jakichkolwiek pozostałości środków dezynfekcyjnych, detergentów, mydła itp.

Stosować wyłącznie zimną, czystą i świeżą wodę, najlepiej wolną od chloru i jonów metali.

Butelkę należy otworzyć pod wodą i starannie rozpuścić jej zawartość. Z uwagi na pewien stopień lepkości stężonej postaci szczepionki należy przepłukać wodą obie części butelki w celu ich całkowitego opróżnienia.

Produkt całkowicie rozpuścić w wodzie w ilości 1 litra i dobrze wymieszać przed połączeniem z większą ilością wody w wiadrze o pojemności 10 litrów przed podaniem. Na każdym etapie szczepionkę należy starannie mieszać przez kilka minut. Nie należy dzielić zawartości dużych fiolek, by zaszczepić ptaki w innym kurniku lub korzystające z innego systemu poideł, gdyż prowadzi to do błędów w mieszaniu składników.

Rozcieńczoną szczepionkę łączy się ze świeżą zimną wodą w proporcji 1 litr wody na 1000 kurcząt jednodniowych, a zatem dla 1000 kurcząt dziesięciodniowych potrzeba 10 litrów. W celu określenia właściwej ilości wody należy w każdym przypadku skorzystać ze wskazań wodomierza za poprzedni dzień. W celu zwiększenia stabilności szczepionki do wody dodaje się chude mleko w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu (< 1%) w ilości 2-4 g na litr lub mleko chude (20-40 ml/litr wody). Wszystkie przewody należy opróżnić ze zwykłej wody, by poidła zawierały wyłącznie wodę z domieszką szczepionki.

Przed podaniem szczepionki odczekać, aż ptaki wypiją wodę znajdującą się w poidłach, tak by jej poziom był minimalny. Wodę pozostałą w systemie należy odprowadzić przed podaniem szczepionki. Wodę z dodatkiem szczepionki należy zużyć w ciągu 4 godzin. Należy zapewnić spożycie wody przez wszystkie ptaki w tym okresie. Ptaki wykazują różne zachowania w zakresie picia. Niekiedy konieczne jest wstrzymanie podawania wody do picia przed szczepieniem, by upewnić się, że wszystkie ptaki pobrały wodę w okresie podawania szczepionki. Każdy ptak powinien otrzymać jedną dawkę szczepionki. By to osiągnąć, trzeba niekiedy wstrzymać podawanie wody na 2-3 godziny przed szczepieniem.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Brak.

Przeciwwskazania

Nie podawać ptakom chorym.
Nie stosować w okresie nieśności i na 3 tygodnie przed rozpoczęciem okresu nieśności.

Działania niepożądane

Nie stwierdzono.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Okres(-y) karencji

Tkanki jadalne: 21 dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Nie prowadzono badań u ptaków ozdobnych i rasowych.
Szczep szczepionkowy może się rozprzestrzeniać na wrażliwe osobniki, stykające się z ptakami zaszczepionymi. Ptaki zaszczepione mogą wydalać szczep szczepionkowy przez okres do 14 dni po szczepieniu.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Szczep zawarty w produkcie jest bardzo wrażliwy na antybiotyki z grupy flurochinolonów i wykazuje zwiększoną wrażliwość na erytromycynę, chloramfenikol, doksycyklinę, środki myjące oraz szkodliwe czynniki środowiskowe.

Szczep zawarty w produkcie odróżnia się od szczepów występujących w naturze, wykonując antybiogram. W przeciwieństwie do szczepów występujących w naturze, szczepy zawarte w produkcie wykazują wrażliwość na erytromycynę (zalecane stężenie 15-30 μg/ml) oraz odporność na streptomycynę i rifampicynę (zalecane stężenie 200 μg/ml).

Szczepionkę podaje się wyłącznie ptakom zdrowym.

Zależnie od stosowanego systemu testowania szczepionka doustna może spowodować niski poziom reakcji surowiczododatniej u poszczególnych ptaków w stadzie. Z uwagi na fakt, że serologiczny monitoring poziomu Salmonelli jest testem obejmującym wyłącznie całe stado, wyniki dodatnie wymagają potwierdzenia, np. drogą badań bakteriologicznych.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających AviPro SALMONELLA VAC E zwierzętom

Odtwarzanie szczepionki należy przeprowadzić w rękawicach ochronnych. Butelki otwierać pod wodą w celu uniknięcia uwolnienia ich zawartości w postaci aerozolu. Po pracy ze szczepionką należy odkazić i umyć ręce. Nie spożywać. Po przypadkowym połknięciu, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Szczep szczepionkowy jest wrażliwy na wiele antybiotyków, w tym chinolony (ciprofloksacyna).

Należy pamiętać o umyciu i odkażeniu rąk po kontakcie z odchodami drobiu, zwłaszcza w ciągu pierwszych 7 dni od daty zaszczepienia ptaków.

Osoby ze stwierdzoną chorobą przebiegającą z obniżeniem odporności nie powinny pracować ze szczepionką.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Nie stosować u kur w okresie nieśności i na 3 tygodnie przed rozpoczęciem okresu nieśności.

Interakcje AviPro SALMONELLA VAC E z innymi produktami

Z uwagi na fakt, że szczep zawarty w produkcie jest żywym szczepem bakterii, w ciągu 3 dni przed i po podaniu szczepionki należy unikać jednoczesnego stosowania chemioterapeutyków zwalczających salmonellę. Jeśli jest to nieuniknione, stado należy ponownie uodpornić. Decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po zastosowaniu antybiotykoterapii powinna być podejmowana indywidualnie, biorąc pod uwagę, że odporność u zwierząt rozwija się po 14 dniach od pierwszego szczepienia.

Brak danych co do bezpieczeństwa i skuteczności w przypadku równoległego stosowania szczepionki omawianej i jakiejkolwiek innej z wyjątkiem wstrzykiwanych szczepionek LAH-Marek* (przeciw wirusowi opryszczki indyczej i Rispens).
Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym oprócz produktów wymienionych powyżej. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

*(Dopuszczona do obrotu w niektórych krajach).

Przedawkowanie

Po podaniu dawki dziesięciokrotnie przewyższającej zalecaną nie wystąpiły skutki niepożądane.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.
Ponadto należy sprawdzić, czy woda wodociągowa nie zawiera środków myjących lub odkażających.

Ulotka AviPro SALMONELLA VAC E – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz AviPro SALMONELLA VAC E u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz