APSASOL HIDOX

APSASOL HIDOX stosowany jest w następujących przypadkach.

Kury (brojlery): Zakażenie pałeczkami okrężnicy oraz przewlekłe choroby układu oddechowego wywołane przez bakterie wrażliwe na doksycyklinę.
Świnie (świnie przeznaczone do tuczu): Zespół oddechowy świń wywołany przez wrażliwe na doksycyklinę bakterie Pasteurella multocida i Mycoplasma hyopneumoniae.
Króliki: leczenie i metafilaktyka zakażeń wywołanych przez wrażliwą na doksycyklinę bakterię Pasteurella multocida.

Przed rozpoczęciem leczenia metafilaktycznego należy potwierdzić występowanie choroby w stadzie.

Jaki jest skład APSASOL HIDOX, jakie substancje zawiera?

Każdy gram zawiera:
Substancja czynna:
Doksycyklina 500 mg (co odpowiada 580 mg doksycykliny hyklanu).

Żółty proszek bez widocznych grudek i zanieczyszczeń.

Dawkowanie preparatu APSASOL HIDOX – jak stosować ten lek?

Podawać doustnie z wodą do picia.
Kury (brojlery): 7,5 – 15 mg doksycykliny/kg m.c./dzień (co odpowiada 15 – 30 mg produktu/kg m.c./dzień) przez 3 – 5 kolejnych dni.
Świnie (świnie przeznaczone do tuczu): 10 mg doksycykliny/kg m.c./dzień (co odpowiada 20 mg produktu/kg m.c./dzień) przez 5 kolejnych dni.
Króliki: 60 mg doksycykliny/kg m.c./dzień (co odpowiada 120 mg produktu/kg m.c./dzień) przez 5 kolejnych dni.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Przyjmowanie wody zawierającej lek zależy od stanu klinicznego zwierząt. W celu uzyskania odpowiedniej dawki, konieczne może być dostosowanie stężenia leku w wodzie do picia.

Uwzględniając zalecaną dawkę, liczbę oraz masę zwierząt, które wymagają leczenia, dokładną dawkę można wyliczyć zgodnie z następującym wzorem:
mg produktu/litr wody do picia/dzień = (mg produktu/kg m.c./dzień × średnia masa ciała zwierząt/Średnie dzienne spożycie wody na zwierzę (litry))

W celu zapewnienia odpowiedniej dawki, masę ciała należy określić z jak największą dokładnością, żeby zapobiec podawaniu zbyt niskiej dawki.

Zwierzęta podlegające leczeniu powinny mieć odpowiedni dostęp do systemu zaopatrzenia w wodę w celu zapewnienia odpowiedniego spożycia wody. W czasie leczenia, zwierzęta nie powinny mieć dostępu do innych źródeł wody oprócz wody zawierającej lek. Woda zawierająca lek powinna być świeżo przygotowana każdego dnia. Nie wolno jej przygotowywać ani przechowywać w metalowych pojemnikach. Pod koniec okresu leczenia, system zaopatrzenia w wodę powinien być poddany odpowiedniemu czyszczeniu, żeby zapobiec przyjmowaniu subterapeutycznych ilości substancji czynnej.

Zaleca się przygotowanie stężonego roztworu wyjściowego oraz, w razie konieczności, dalsze jego rozcieńczenie do uzyskania stężeń terapeutycznych. Maksymalna rozpuszczalność produktu w wodzie wynosi około 200 g/l w temperaturze pokojowej (około 20 °C). Maksymalna rozpuszczalność może ulec znacznemu ograniczeniu w niskiej temperaturze (maksymalna rozpuszczalność wynosi 7,5 g/l w 5 °C).

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na tetracykliny i/lub dowolną substancję pomocniczą.
Nie stosować u zwierząt z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Działania niepożądane

W trakcie badań dotyczących produktu nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych.
Tak jak w przypadku wszystkich tetracyklin, mogą wystąpić działania niepożądane takie jak zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego i rzadziej reakcje alergiczne oraz nadwrażliwość na światło.
W przypadkach przedłużonego leczenia, może dochodzić do zaburzeń trawiennych na skutek dysbiozy jelitowej.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)
– często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).

W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

Można również zgłosić działania niepożądane poprzez krajowy system raportowania (www.urpl.gov.pl).

Okres(-y) karencji

Świnie (świnie przeznaczone do tuczu): Tkanki jadalne: 2 dni.

Kury (brojlery):
Tkanki jadalne: 7 dni.
Jaja: Produkt niedopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja lub odchowywanych z zamiarem pozyskiwania jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Króliki: Tkanki jadalne: 4 dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

W wyniku choroby zwierząt może dojść do zmiany objętości przyjmowanej przez nie wody z lekiem. W przypadku przyjmowania nieodpowiedniej ilości wody przez świnie i króliki, zwierzęta należy leczyć parenteralnie.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Należy unikać podawania leku za pomocą oksydowanego sprzętu do pojenia. Wodę zawierającą lek należy przygotować bezpośrednio przed podaniem.

Stosowanie produktu powinno się opierać na wynikach testu wrażliwości bakterii wyizolowanych od zwierzęcia. W przypadku braku takiej możliwości, leczenie powinno być oparte na lokalnych (regionalnych, odnoszących się do konkretnego gospodarstwa) informacjach epidemiologicznych na temat wrażliwości docelowych gatunków bakterii.
Ze względu na różnice (czas, położenie geograficzne) we wrażliwości bakterii na doksycyklinę, zdecydowanie wskazane jest wykonanie testów wrażliwości drobnoustrojów wyizolowanych od chorych zwierząt w gospodarstwie.

Udokumentowano wysoką oporność bakterii E. coli wyizolowanej od kurcząt na tetracyklinę. Dlatego produkt należy używać do leczenia zakażeń wywoływanych przez E. coli dopiero po przeprowadzeniu testu wrażliwości.

W związku z ryzykiem braku wyeliminowania docelowych patogenów podawanie leku należy połączyć z dobrymi praktykami zarządzania utrzymaniem zwierząt, np. prawidłową higieną, odpowiednią wentylacją, unikaniem zbyt gęstej obsady.

Podczas stosowania produktu, uwzględniać oficjalną, krajową i regionalną politykę dotyczącą korzystania z leków przeciwdrobnoustrojowych.

Stosowanie produktu niezgodnie z instrukcjami przedstawionymi w ulotce może doprowadzić do wzrostu częstotliwości występowania bakterii opornych na doksycyklinę oraz zmniejszyć skuteczność leczenia innymi tetracyklinami ze względu na możliwość rozwinięcia się oporności krzyżowej.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających APSASOL HIDOX zwierzętom

Osoby o znanej nadwrażliwości na tetracykliny powinny obchodzić się lub podawać produkt leczniczy weterynaryjny lub roztwór leku z zachowaniem ostrożności.

Podczas wprowadzania leku do wody do picia, należy unikać wdychania cząsteczek pyłu oraz podjąć odpowiednie środki, żeby zapobiec ich rozprzestrzenianiu.

Podczas obchodzenia się z produktem, należy unikać kontaktu produktu ze skórą i oczami, żeby zapobiec ryzyku uczulenia i kontaktowemu zapaleniu skóry.

Podczas stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego należy używać pełnego zestawu środków ochrony indywidualnej w tym maski przeciwpyłowej (zgodnej z normą europejską EN 149), rękawiczek oraz okularów ochronnych.

W przypadku kontaktu produktu z oczami lub skórą, należy przepłukać dany obszar dużą ilością czystej wody, a w przypadku wystąpienia podrażnienia, zwrócić się o pomoc lekarską. Bezpośrednio po obchodzeniu się z produktem, należy umyć ręce oraz zanieczyszczony obszar skóry.

W przypadku rozwoju objawów związanych z ekspozycją na produkt takich jak wysypka skórna, należy zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Obrzęk twarzy, warg lub oczu bądź trudności w oddychaniu to bardziej nasilone objawy i wymagają one natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Podczas obchodzenia się z produktem, nie należy palić, jeść ani pić.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Nie stosować u zwierząt zarodowych.
Nie stosować u ptaków w okresie nieśności.

Interakcje APSASOL HIDOX z innymi produktami

Wchłanianie doksycykliny może ulegać zmniejszeniu w obecności dużej ilości jonów Ca2+, Fe3+, Mg2+ lub Al3+ w diecie.
Tetracyklin nie należy podawać razem ze środkami zobojętniającymi kwas, żelami na bazie aluminium, preparatami zawierającymi witaminy lub związki mineralne, ze względu na powstawanie nierozpuszczalnych kompleksów, które ograniczają wchłanianie antybiotyku.

Nie stosować w połączeniu z antybiotykami o działaniu bakteriobójczym, takimi jak penicyliny lub cefalosporyny.
Doksycyklina nasila działanie leków przeciwzakrzepowych.

Przedawkowanie

U świń, podczas badań w trakcie których podawano trzykrotność dawki terapeutycznej lub stosowano produkt leczniczy weterynaryjny przez 10 dni nie wykryto żadnych objawów nietolerancji produktu.

U królików nie wykryto żadnych działań niepożądanych ani w przypadku podawania dawki terapeutycznej przez czas stanowiący trzykrotność zalecanego okresu ani przy podawaniu trzykrotności dawki terapeutycznej przez wskazany czas.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka APSASOL HIDOX – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz APSASOL HIDOX u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz