Apsaliq colistin

Wskazaniem do stosowania Apsaliq colistin jest leczenie i metafilaktyka zakażeń jelitowych wywoływanych przez nieinwazyjne bakterie E. coli wrażliwe na kolistynę u bydła, owiec, świń, kur i indyków.
Przed rozpoczęciem leczenia w ramach metafilaktyki należy stwierdzić obecność tej choroby w stadzie.

Jaki jest skład Apsaliq colistin, jakie substancje zawiera?

Każdy ml przejrzystego żółtego roztworu zawiera:
Substancja czynna:
kolistyna (w postaci siarczanu) 3,000,000 IU.

Substancje pomocnicze:
Alkohol benzylowy (E-1519) 10 mg.

Dawkowanie preparatu Apsaliq colistin – jak stosować ten lek?

Do podawania doustnego.
Stosowanie w wodzie do picia/mleku.
Cielęta, owce, świnie: 100 000 IU kolistyny na kg masy ciała na dobę przez 3-5 kolejnych dni, stosowanej w wodzie do picia lub mleku (zamiennik) u cieląt, równoważnik 0,33 ml roztworu koncentratu na 10 kg masy ciała na dobę przez 3-5 dni.

Kury i indyki: 75 000 IU kolistyny na kg masy ciała na dobę przez 3-5 kolejnych dni, stosowanej w wodzie do picia, równoważnik 25 ml roztworu koncentratu na 1000 kg żywej masy na dobę przez 3-5 dni.

Czas trwania leczenia należy ograniczyć do minimalnego czasu niezbędnego do wyleczenia choroby.
Wodę/mleko zawierające lek, które nie zostaną spożyte w ciągu 24 godzin, należy wylać.

Bezpośrednie podawanie doustne pojedynczym zwierzętom
Zalecaną dawkę dobową należy podzielić na dwie części, jeśli produkt ma być podawany zwierzętom bezpośrednio doustnie.
Przed bezpośrednim podaniem doustnym produkt należy rozcieńczyć w odpowiedniej ilości wody do picia, równoważnej 1,5 x objętość koncentratu produktu, który ma być podany.

Podawanie z wodą do picia
Podaż wody z lekiem zależy od stanu klinicznego zwierząt. W celu uzyskania właściwego dawkowania, należy odpowiednio dostosować stężenie kolistyny. Przed każdym leczeniem starannie należy obliczyć przeciętną masę ciała zwierzęcia, które ma być leczone, oraz jego dobowe spożycie wody.

Wodę z lekiem należy przygotowywać codziennie, bezpośrednio przed podaniem.
Woda z lekiem powinna być jedynym źródłem wody do picia dla zwierząt przez cały czas trwania leczenia.
Apsaliq colistin  dawkowanie

Zalecenia dla prawidłowego podania

Nie dotyczy.

Przeciwwskazania

Nie stosować u koni, w szczególności u źrebiąt, gdyż kolistyna może prowadzić do zmian w równowadze mikroflory przewodu pokarmowego, co może spowodować wystąpienie potencjalnie śmiertelnego zapalenia okrężnicy związanego z podawaniem antybiotyków (ang. antimicrobial associated colitis, Colitis X), wywołanego zwykle przez bakterie Clostridium difficile.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na kolistynę lub na dowolną substancję pomocniczą.
Nie stosować w przypadku oporności na działanie polimyksyn.

Działania niepożądane

Brak danych.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Bydło (cielęta) i owce (jagnięta)
Tkanki jadalne: 1 dzień.
Mleko: Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt wytwarzających mleko do spożycia przez ludzi.

Świnie
Tkanki jadalne: 1 dzień.

Kury i indyki
Tkanki jadalne: 1 dzień.
Jaja: zero dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Jako uzupełnienie do prowadzonej terapii w celu zmniejszenia ryzyka infekcji oraz kontroli potencjalnego rozwoju oporności należy wprowadzić dobre praktyki higieny i zarządzania.
Kolistyna wykazuje zależne od stężenia działanie przeciwko bakteriom Gram-ujemnym. Z uwagi na słabe wchłanianie po podaniu doustnym osiąga ona wysokie stężenia w przewodzie pokarmowym, tj. miejscu docelowym. W związku z powyższymi czynnikami, aby nie prowadzić do niepotrzebnego narażenia, zaleca się aby czas trwania leczenia nie był dłuższy niż wskazany w punkcie „Dawkowanie preparatu”.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Stosowanie produktu powinno opierać się na badaniu wrażliwości, przy uwzględnieniu centralnych i regionalnych zasad ochrony przed drobnoustrojami.
W przypadku nowonarodzonych zwierząt oraz zwierząt z ciężkimi zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi i zaburzeniamii pracy nerek, może wzrosnąć narażenie systemowe na kolistynę. Mogą wystąpić zmiany neuro- i nefrotoksyczne.
Nie stosować kolistyny jako substytutu dobrej praktyki zarządzania.
Kolistyna jest lekiem ostatniej szansy stosowanym w medycynie ludzkiej w leczeniu zakażeń wywołanych przez pewne wielolekooporne bakterie. W celu zminimalizowania wszelkiego potencjalnego ryzyka związanego z powszechnym stosowaniem kolistyny stosowanie tej substancji należy ograniczyć do leczenia lub leczenia i metafilaktyki chorób, natomiast nie należy jej stosować w profilaktyce.
Jeśli to tylko możliwe, stosowanie kolistyny należy oprzeć wyłącznie na wynikach badania wrażliwości bakterii.

Stosowanie produktu niezgodne z instrukcją zawartą w Charakterystyce Produktu Leczniczego Weterynaryjnego może doprowadzić do niepowodzenia leczenia oraz zwiększyć częstość występowania bakterii opornych na kolistynę.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Apsaliq colistin zwierzętom

Osoby o znanej nadwrażliwości na polimyksiny, takie jak kolistyna, powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.
Unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami podczas kontaktu z produktem.
Podczas stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego należy używać osobistej odzieży i sprzętu ochronnego, na które składa się kombinezon, rękawice i okulary ochronne.
Jeśli rozwiną się u Pana/Pani takie objawy po narażeniu jak wysypka skórna, należy zasięgnąć opieki lekarskiej i pokazać lekarzowi to ostrzeżenie. Obrzęk twarzy, ust lub oczu lub trudności z oddychaniem są bardziej poważnymi objawami i wymagają pilnej interwencji lekarza.
Umyć ręce po użyciu.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Bezpieczeństwo kolistyny w trakcie ciąży, laktacji lub nieśności nie było badane u gatunków docelowych. Jednak kolistyna jest słabo wchłaniana po podaniu doustnym; w związku z tym stosowanie kolistyny w trakcie ciąży, laktacji lub nieśności nie powinno powodować szczególnych problemów. Należy stosować lek w tych okresach tylko zgodnie z oceną stosunku korzyści do ryzyka dokonaną przez odpowiedzialnego lekarza weterynarii.

Interakcje Apsaliq colistin z innymi produktami

Po doustnym podaniu siarczanu kolistyny nie mozna wykluczyć przypadków indywidualnej interakcji ze środkami znieczulającymi i miorelaksantami. Należy unikać skojarzonego leczenia z aminoglikozydami i lewamizolem. Skutki siarczanu kolistyny mogą być antagonizowane przez kationy dwuwartościowe (żelazo, wapń, magnez) oraz nienasycone kwasy tłuszczowe i polifosforany.
Występuje oporność krzyżowa między kolistyną i polimyksyną B.

Przedawkowanie

Brak.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Apsaliq colistin – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Apsaliq colistin u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz