Apivar

Wskazaniem do stosowania Apivar jest leczenie warrozy u pszczół miodnych wywołanej przez pasożytnicze roztocze Varroa destructor
wrażliwe na amitraz.

Jaki jest skład Apivar, jakie substancje zawiera?

Każdy pasek 15 g zawiera:
Amitraz (substancja czynna) 500 mg.
Kopolimer etylenu z octanem winylu qs 15g.

Prostokątny, półprzezroczysty, jednorodny, sztywny pasek z wycięciem w kształcie litery V na jednym końcu i otworem powyżej.

Dawkowanie preparatu Apivar – jak stosować ten lek?

W ulu:
Użyć dwóch pasków na ul (tzn. 1g amitrazu na ul).

1. Rozdzielić podwójny pasek.
2. Wypchnąć wycięcie paska w kształcie litery V na zewnątrz.
3. Włożyć każdy z pasków pomiędzy górne części dwóch ramek znajdujących się w części gniazdowej lub wewnątrz kłębu zachowując minimalną odległość dwóch ramek pomiędzy paskami. Paski należy umieścić w taki sposób, aby pszczoły miały swobodny dostęp do obu ich stron.

Alternatywnie, paski można zawiesić za pomocą otworów w nacięciach w kształcie litery V za pomocą małej pinezki (lub wykałaczki albo wieszaka) przyczepionej do ramki.

W przypadku braku czerwi lub niskiej ich liczby, paski można usunąć po 6 tygodniach leczenia. W przypadku obecności czerwi paski należy pozostawić przez 10 tygodni i usunąć paski po zakończeniu leczenia. W przypadku, gdy paski są pokryte propolisem lub woskiem, w połowie okresu leczenia można delikatnie zadrapać paski za pomocą dłuta pasiecznego. Następnie paski należy umieścić w ulu ponownie oraz w razie potrzeby zmienić ich miejsce w celu uzgodnienia z powyższymi instrukcjami stosowania (w przypadku zmian dotyczących kłębu lub powierzchni czerwiu).

Leczenie zaleca się stosować w przypadku braku obecności korpusu miodowego po ostatnim zbiorze miodu (późne lato/jesień) oraz przed rozpoczęciem produkcji miodu wiosną. W celu ustalenia najlepszego czasu leczenia zaleca się kontrolowanie poziomu zakażenia pasożytami.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Brak.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku znanej oporności na amitraz.

Działania niepożądane

Przy pierwszym umieszczeniu pasków w ulu może wystąpić czasowa zmiana zachowania pszczół (np. ucieczka, agresja). Uważa się, że są to raczej zachowania obronne, a nie działanie niepożądane samego produktu.

W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionymi w ulotce informacyjnej lub w przypadku podejrzenia, braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

Można również zgłosić działania niepożądane poprzez krajowy system raportowania (www.urpl.gov.pl).

Okres(-y) karencji

Miód: zero dni.
Nie stosować w czasie miodobrania.
Nie pobierać miodu z gniazda.
Podczas leczenia nie prowadzić zbioru miodu.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Zalecane jest, aby nie używać produktu w czasie miodobrania, lecz po zakończeniu zbioru miodu.
Pasków nie należy przecinać.
Wszystkie kolonie w pasiece należy leczyć jednocześnie.
Pasków nie należy używać ponownie. Bezpieczeństwo i skuteczność produktu zostały zbadane wyłącznie w ulach z jednym gniazdem (należy dawkować 2 paski na ul/gniazdo). Nie zaleca się stosowania w ulach z liczbą gniazd większą niż jedno gniazdo.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Nie przekraczać ani nie zmniejszać zalecanej dawki oraz zalecanego czasu stosowania.
Po zakończeniu leczenia paski należy usunąć.
Produkt powinien być stosowany w ramach szerszego programu zwalczania roztocza varroa, jak również, należy stosować cykliczne zmiany metod leczenia.
Rodziny pszczele należy okresowo monitorować pod względem poziomu zakażenia roztoczami varroa w celu uzyskania informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o rodzaju i terminie stosowania odpowiednich metod zwalczania.

Nieprawidłowe zastosowanie produktu może skutkować wyższym ryzykiem rozwoju oporności oraz ostatecznie prowadzić do braku skuteczności terapii.
Skuteczność leczenia należy kontrolować w czasie leczenia, jak również w okresie późniejszym.

W przypadku podejrzenia oporności na amitraz najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie produktu w zależności od wyników testów wrażliwości.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Apivar zwierzętom

Ten produkt zawiera amitraz, który może u ludzi wywoływać neurologiczne działania niepożądane. Amitraz jest inhibitorem oksydazy monoaminowej. Dlatego szczególną ostrożność należy zachować w przypadku przyjmowania inhibitorów oksydazy monoaminowej, leczenia hipotensyjnego albo istnienia cukrzycy.
Amitraz może mieć działanie uczulające na skórę (reakcje alergiczne, szczególnie wysypki skórne).
Należy unikać kontaktu ze skórą. W razie kontaktu dokładnie przemyć mydłem i wodą.
Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu natychmiast dokładnie przepłukać dużą ilością wody.
Podczas pracy z produktem należy używać środków ochrony indywidualnej obejmujących nieprzepuszczalne rękawice oraz zwykłą pszczelarska odzież ochronną.
W razie wystąpienia podrażnienia należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas pracy z produktem.
Dzieci nie mogą znajdować się w pobliżu w czasie stosowania produktu. Umyć ręce po użyciu. Nie wdychać i nie połykać.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Nie dotyczy.

Interakcje Apivar z innymi produktami

Poziom toksyczności amitrazu wzrasta w przypadku obecności soli miedzi oraz jej działanie lecznicze ulega obniżeniu w przypadku obecności butotlenku piperonylu. Należy unikać jednoczesnego stosowania tych substancji z amitrazem.
Jednoczesne stosowanie innego środka pasożytobójczego jest zabronione.

Przedawkowanie

Przy stosowaniu pięciokrotności zalecanej dawki przez 6 tygodni, w bardzo upalne dni dochodziło do gromadzenia się rodziny w kłębie. Nie zaobserwowano żadnych innych objawów. Zastosowanie 1,5-krotności zalecanej dawki przez 10 tygodni, nie zaobserwowano żadnych widocznych działań niepożądanych.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

Ulotka Apivar – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Apivar u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz