Amproline

Amproline jest wskazany do leczenia kokcydioz jelitowej powodowanej ziarniakami Eimeria spp., wrażliwymi na amprolium u kur i indyków.

Jaki jest skład Amproline, jakie substancje zawiera?

1 ml produktu zawiera:
Substancja czynna:
Amprolium (jako chlorowodorek) 400,0 mg.
(w postaci amprolium chlorowodorku) 452,0 mg.

Substancje pomocnicze:
Środek konserwujący: kwas sorbinowy (E200) 0,5 mg.

Dawkowanie preparatu Amproline – jak stosować ten lek?

Podanie w wodzie do picia. Dawkowanie dla każdego z docelowych gatunków zwierząt: 20 mg amprolium/kg masy ciała/dobę (równoważne z 0,5 ml roztworu doustnego/10 kg masy ciała/dobę) przez okres od 5 do 7 kolejnych dni.
W celu przygotowania wody do picia z dodatkiem leku należy wziąć pod uwagę masę ciała leczonych zwierząt oraz ich dzienne spożycie wody. Spożycie może różnić się w zależności od czynników takich jak wiek, stan zdrowia, rasa i system rolniczy. Aby zapewnić wymaganą ilość produktu leczniczego weterynaryjnego w ml na litr wody do picia, należy przeprowadzić następujące obliczenia:
Amproline - dawkowanie

Zalecenia dla prawidłowego podania

Leczonym zwierzętom należy zapewnić dostateczny dostęp do systemu do picia, aby zapewnić odpowiednie spożycie wody. W czasie leczenia zwierzęta nie mogą mieć dostępu do innych źródeł wody do picia. Wodę do picia z dodatkiem leku należy wymieniać co 24 godziny.

Po zakończeniu okresu leczenia system wody do picia należy dokładnie wyczyścić, aby zapobiec spożyciu subterapeutycznej dawki substancji czynnej.

Produktu leczniczego weterynaryjnego nie należy stosować w kontakcie z rurami lub pojemnikami wykonanymi z metalu.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub substancję pomocniczą.

Działania niepożądane

Nieznane.

Okres(-y) karencji

Kury i indyki:
– Tkanki jadalne: zero dni.
– Jaja: zero dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Tak jak w przypadku wszystkich środków przeciwpasożytniczych częste i powtarzające się stosowanie środków przeciwpierwotniakowych tej samej klasy może prowadzić do rozwinięcia się oporności.
W przypadku wykrycia braku skuteczności leczenia należy zgłosić ten fakt właściwym władzom krajowym.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w ramach prewencji.
Produkt należy zastrzec na wypadek wybuchu epidemii kokcydiozy z powodu braku dostępu do szczepionek i na wypadek braku skuteczności szczepionek u zaszczepionego stada, jeśli zdiagnozowano przypadki ostrej kokcydiozy przed pełnym wykształceniem układu odpornościowego.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Amproline zwierzętom

Produkt ten jest środkiem kwasowym, który może spowodować podrażnienie lub mieć działanie żrące na skórę, gardło i drogi oddechowe.
Unikać wszelkiego fizycznego kontaktu z produktem, w tym jego oparami.
Nie pić, nie jeść ani nie palić podczas pracy z produktem.
Podczas pracy z produktem należy nosić nieprzepuszczalne rękawiczki oraz okulary ochronne.
Stosowane rękawiczki ochronne muszą spełniać zasady podane w specyfikacji Dyrektywy UE 89/686/ EEC oraz być zgodne z pochodzącymi z niej standardami normy EN 374.
W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami należy natychmiast przemyć bieżącą wodą miejsca, które miały styczność ze środkiem, oraz zdjąć zanieczyszczone ubrania. Jeśli podrażnienia nie ustępują, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi opakowanie.
W razie przypadkowego połknięcia, przepłukać usta świeżą wodą, niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi opakowanie.
Osoby o stwierdzonej nadwrażliwości na amprolium lub kwas sorbinowy powinny unikać kontaktu z produktem.
Po użyciu należy umyć ręce i odkrytą skórę.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Badania laboratoryjne na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego. Nie ustalano bezpieczeństwa stosowania amprolium u kur w okresie lęgowym. Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

Interakcje Amproline z innymi produktami

Amprolium to kokcydiostatyk z grupy analogów tiaminy. Dlatego też skuteczność amprolium może być obniżona podczas jednoczesnego podawania produktów zawierających kompleks witamin z grupy B.

Przedawkowanie

Przedłużające się stosowanie w dużych dawkach może powodować niedobory tiaminy. Niedobór ten można uzupełnić przez podawanie tiaminy.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Amproline – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Amproline u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz