Amoxy Active

Amoxy Active wskazany jest w przypadku:
Świnie: Leczenie infekcji układu oddechowego, pokarmowego i moczowo-płciowego, a także martwicy uszu, zakażeń wtórnych do infekcji wirusowych oraz posocznicy wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę.
Kury: Leczenie infekcji układu oddechowego i pokarmowego wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę.

Jaki jest skład Amoxy Active, jakie substancje zawiera?

Amoksycylina 697 mg/g
jako amoksycylina trójwodna 800 mg/g.

Dawkowanie preparatu Amoxy Active – jak stosować ten lek?

Podanie doustne
Podanie w wodzie do picia u świń i kur.

Świnie:
Zalecana dawka wynosi 11,2 mg amoksycyliny na kg masy ciała na dobę (co odpowiada 16,1 mg produktu leczniczego weterynaryjnego na 1 kg masy ciała na dobę), podawane przez 3 do 5 kolejnych dni.

Kury:
Zalecana dawka wynosi 20 mg amoksycyliny na kg masy ciała na dobę (co odpowiada 28,7 mg produktu leczniczego weterynaryjnego na 1 kg masy ciała na dobę), podawane przez 3 do 5 kolejnych dni.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Podanie w wodzie do picia
W celu przygotowania wody zawierającej produkt leczniczy należy określić masę ciała zwierząt poddawanych leczeniu i ich rzeczywiste dobowe spożycie wody. Spożycie wody może różnić się w zależności od takich czynników jak gatunek zwierzęcia, wiek, stan zdrowotny, system hodowli (np. różne warunki świetlne i termiczne). Aby uzyskać właściwą dawkę, należy odpowiednio dostosować stężenie amoksycyliny.

Wodę zawierającą produkt leczniczy należy przygotować w ilości wystarczającej na najbliższych 12 godzin. Niewykorzystaną wodę zawierającą produkt leczniczy należy po 12 godzinach usunąć i przygotować świeży roztwór na kolejnych 12 godzin.
Do obliczenia wymaganej ilości produktu leczniczego weterynaryjnego w miligramach na litr wody do picia można zastosować następujący wzór:
Amoxy Active - podanieProdukt leczniczy weterynaryjny należy dodać do wody do picia i starannie wymieszać aż do zupełnego rozpuszczenia. Maksymalna rozpuszczalność produktu w wodzie wynosi około 6 g/litr. Zwierzętom poddawanym leczeniu należy zapewnić wystarczający dostęp do systemu dostarczania wody, żeby zagwarantować spożycie odpowiednich jej ilości. W trakcie leczenia nie powinno być udostępniane żadne
inne źródło wody do picia. W przypadku systemów hodowli na wolnym wybiegu w trakcie leczenia zwierzęta należy trzymać w pomieszczeniu.

Po zakończeniu podawania produktu leczniczego należy odpowiednio oczyścić system dostarczania wody, aby uniknąć poboru subterapeutycznych ilości substancji czynnej.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na penicyliny, inne substancje z grupy beta-laktamów lub na dowolną substancję pomocniczą.
Nie stosować w przypadku obecności bakterii wytwarzających ß-laktamazę.
Nie stosować u zajęczaków i gryzoni, takich jak kawie domowe (świnki morskie), chomiki i myszoskoczki.
Nie stosować u zwierząt z ciężką niewydolnością nerek, w tym anurią i oligurią.
Nie stosować u przeżuwaczy i koni.

Działania niepożądane

W bardzo rzadkich przypadkach (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty) mogą wystąpić następujące działania niepożądane:
– reakcje nadwrażliwości o różnym nasileniu, od wysypki na skórze do wstrząsu anafilaktycznego;
– zaburzenia żołądkowo-jelitowe (wymioty, biegunka). W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, , poinformuj o tym lekarza weterynarii.

Można również zgłosić działania niepożądane poprzez krajowy system raportowania (www.urpl.gov.pl).

Okres(-y) karencji

Świnie: tkanki jadalne: 2 dni.
Kury: tkanki jadalne: 1 dzień.

Nie stosować u ptaków produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.
Nie stosować na 4 tygodnie przed rozpoczęciem okresu nieśności.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

W związku z chorobą ilość wody wypijanej przez zwierzęta może być inna. W razie konieczności należy zastosować leczenie pozajelitowe.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Produkt należy stosować zgodnie z oficjalnymi, krajowymi i regionalnymi zasadami prowadzenia
terapii antybiotykowych.
Stosowanie produktu powinno być oparte o testy wrażliwości bakterii wyizolowanych
od zakażonego zwierzęcia. Jeżeli okaże się to niemożliwe, terapię należy oprzeć o lokalne (regionalne, na poziomie gospodarstwa) informacje epidemiologiczne dotyczące wrażliwości bakterii docelowych. Stosowanie produktu niezgodnie z zaleceniami zawartymi w ChPLW może zwiększać rozpowszechnienie bakterii opornych na amoksycylinę oraz zmniejszać skuteczność leczenia.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Amoxy Active zwierzętom

Penicyliny mogą powodować reakcje nadwrażliwości (alergię) po wstrzyknięciu, wdychaniu, połknięciu lub kontakcie ze skórą. Nadwrażliwość na penicyliny może prowadzić do reakcji krzyżowych z cefalosporynami i odwrotnie. Reakcje alergiczne wywoływane przez te substancje mogą być czasami poważne.

Osoby o znanej nadwrażliwości na antybiotyki beta-laktamowe powinny unikać kontaktu z produktem leczniczymi weterynaryjnymi.
Podczas obchodzenia się z niniejszym produktem należy zachować daleko posuniętą ostrożność w celu uniknięcia narażenia na jego działanie, stosując wszystkie zalecane środki ostrożności.

Podczas mieszania produktu i pracy z nim należy używać rękawic oraz jednorazowego respiratora z półmaską zgodnego z Europejską Normą EN149 lub respiratora wielokrotnego użytku zgodnego z Europejską Normą EN140 z filtrem wg EN 143. Po użyciu produktu należy umyć ręce.

W przypadku kontaktu z oczami lub skórą zanieczyszczone miejsce należy natychmiast przemyć wodą.

W przypadku wystąpienia objawów w wyniku kontaktu, takich jak wysypka skórna, należy skontaktować się z lekarzem i przedstawić lekarzowi treść niniejszego ostrzeżenia. Obrzęk twarzy, warg lub oczu bądź trudności z oddychaniem są poważnymi objawami i wymagają udzielenia pilnej pomocy medycznej.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i laktacji nie zostało określone.
Badania laboratoryjne u szczurów i królików nie wykazały działania teratogennego, toksycznego dla płodu lub szkodliwego dla samicy.
Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

Interakcje Amoxy Active z innymi produktami

Nie należy łączyć z antybiotykami o działaniu bakteriostatycznym. Nie należy stosować jednocześnie z neomycyną ponieważ blokuje ona absorpcję penicylin doustnych.
Antybiotyki ß-laktamowe wykazują synergizm z antybiotykami aminoglikozydowymi.

Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania nie obserwowano występowania działań niepożądanych innych niż te opisane w punkcie „Działania niepożądane”.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Amoxy Active – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Amoxy Active u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz