Amoxinject

Amoxinject wskazany jest w przypadku:
Leczenia chorób cieląt, świń, psów i kotów wywoływanych przez bakterie Gram-ujemne oraz Gram-dodatnie wrażliwe na działanie amoksycyliny.

Bydło (cielęta).
1. Infekcje przewodu pokarmowego, układu oddechowego, układu moczowo – płciowego.
2. Infekcje skóry i tkanek miękkich, w tym rany, czyraki, ropowica, ogólne zakażenia oraz posocznice, infekcje stawów i pępka cieląt.

Świnia.
1. Infekcje przewodu pokarmowego, układu oddechowego, układu moczowo – płciowego.
2. Infekcje skóry i tkanek miękkich, w tym rany, czyraki, ropowica, infekcje stawów i pępka prosiąt.

Pies.
1. Infekcje przewodu pokarmowego, układu oddechowego, układu moczowo – płciowego.
2. Infekcje skóry i tkanek miękkich, w tym ran i czyraków.

Kot.
1. Infekcje przewodu pokarmowego, układu oddechowego, układu moczowo – płciowego.
2. Infekcje skóry i tkanek miękkich, w tym ran i czyraków.

Produkt powinien być stosowany po uprzednim wykonaniu antybiogramu.

Jaki jest skład Amoxinject, jakie substancje zawiera?

1 ml produktu zawiera:
Substancja czynna:
Amoksycylina 150,0 mg (w postaci amoksycyliny trójwodnej).

Substancje pomocnicze:
Alkohol benzylowy 9,0 mg.
Butylohydroksytoluen (E321) 0,2 mg.

Dawkowanie preparatu Amoxinject – jak stosować ten lek?

Wstrzykiwać domięśniowo.

Dawka: 10 mg amoksycyliny kg m.c..
1 x dziennie przez kolejne 3 dni.
Cielę, świnia, pies i kot: 1 ml produktuna 15 kg m.c. 1 x dziennie (1 ml zawiesiny odpowiada 150 mg amoksycyliny).
Okres trwania leczenia: 3 dni.

Przed użyciem produkt należy wstrząsnąć.

W przypadku gdy po 3 dniach podawania leku brak oznak poprawy stanu zdrowia zwierzęcia należy rozpatrzyć ponownie rozpoznanie oraz sposób leczenia.

Zalecenia dla prawidłowego podania

W celu prawidłowego podawania produktu należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej ulotce informacyjnej.

Przeciwwskazania

Nie stosować dożylnie.
Nie stosować u zwierząt uczulonych na penicylinę i cefalosporyny.
Nie stosować u zwierząt z ciężką niewydolnością nerek połączoną z anurią i oligurią.
Nie stosować w infekcjach wywoływanych przez drobnoustroje wytwarzające β-laktamazę.
Nie stosować u zwierząt poniżej 1,5 kg m.c..
Nie stosować u świń w infekcjach wywoływanych przez E. coli.
Nie stosować u królików, świnek morskich, chomików oraz innych małych gryzoni.
Produkt nie dopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Działania niepożądane

W rzadkich przypadkach może nastąpić odczyn zapalny w miejscu iniekcji. Reakcje nadwrażliwości (reakcje skórne, anafilaksja). W przypadku ewidentnej reakcji alergicznej przerwać podawanie produktu. Zastosować niezwłocznie procedury ratujące życie w przypadku anafilaksji: podać dożylnie adrenalinę i glikokortykosteroidy; w przypadku reakcji skórnych podać leki antyhistaminowe oraz glikokortykosteroidy.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Okres(-y) karencji

Bydło (cielęta) – tkanki jadalne: 20 dni
Świnia – tkanki jadalne: 30 dni

Produkt nie dopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Pies, kot: nie dotyczy.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Stosowanie produktu powinno być oparte na wynikach badania lekowrażliwości drobnoustrojów izolowanych z danego przypadku. Jeśli nie jest to możliwe, terapię należy prowadzić w oparciu o dostępne lokalne dane epidemiologiczne, z uwzględnieniem oficjalnych przepisów i wytycznych.

Nieprawidłowe stosowanie produktu może prowadzić do wzrostu częstotliwości występowania bakterii opornych na amoksycylinę i zmniejszenia skuteczności leczenia innymi antybiotykami beta-laktamowymi na skutek oporności krzyżowej.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Amoxinject zwierzętom

Penicyliny i cefalosporyny mogą wywoływać reakcję nadwrażliwości (alergię) po ich podaniu parenteralnym, po przypadkowym dostaniu się do dróg oddechowych, spożyciu oraz kontakcie ze skórą. Nadwrażliwość na penicyliny może prowadzić do krzyżowej nadwrażliwości na cefalosporyny i odwrotnie. Reakcja alergiczna na te substancje może w niektórych przypadkach być poważna.
Osoby o znanej nadwrażliwości lub osoby, którym zalecano unikanie kontaktu z tego rodzaju substancjami, nie powinny mieć kontaktu z tym produktem.

Należy bardzo ostrożnie postępować z produktem, podejmując wszelkie zalecane środki ostrożności, by uniknąć przypadkowego narażenia na jego działanie.

Jeśli w wyniku przypadkowego kontaktu z produktem rozwinęły się objawy takie jak wysypka na skórze, należy skonsultować się z lekarzem medycyny pokazując mu opakowanie produktu lub ulotkę informacyjną. Obrzęk twarzy, ust, okolic oczu lub trudności w oddychaniu są znacznie poważniejszymi objawami i mogą wymagać natychmiastowej interwencji medycznej.
Należy umyć ręce po zastosowaniu produktu.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i laktacji nie zostało określone. Stosować wyłącznie po przeanalizowaniu przez lekarza weterynarii ryzyka stosowania produktu leczniczego.
Badania na zwierzętach laboratoryjnych nie wykazały działania teratogennego lub fetotoksycznego.

Interakcje Amoxinject z innymi produktami

Unikać mieszania z innymi produktami leczniczymi ze względu na możliwe interakcje. Ze względu na mechanizm działania przeciwbakteryjnego możliwe jest wystąpienie antagonizmu między penicylinami a produktami o działaniu bakteriostatycznym (sulfonamidy i tetracykliny).

Przedawkowanie

Amoksycylina jest dobrze tolerowana, nawet przy pięciokrotnym przekroczeniu dawki terapeutycznej, zatrucia w praktyce się nie zdarzają. Po pięciokrotnym przedawkowaniu można zaobserwować objawy w postaci pobudzenia CUN i drgawki. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych niezwłocznie przerwać podawanie produktu i zastosować leczenie objawowe (z barbituranami).

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Amoxinject – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Amoxinject u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz