Amoxid

Amoxid wskazany jest w przypadku leczenia miejscowych i uogólnionych infekcji wywoływanych przez drobnoustroje Gram-dodatnie
i Gram-ujemne wrażliwe na amoksycylinę, a w szczególności:
Cielęta: salmonelloza, zapalenie płuc, pastereloza.
Świnie: zapalenie płuc wywołane przez Actinobacillus pleuropneumoniae, pastereloza, salmonelloza i kolibakterioza.
Kury (brojlery): pastereloza, kolibakterioza.
Indyki: pastereloza.

Jaki jest skład Amoxid, jakie substancje zawiera?

1 g proszku zawiera:
Substancja czynna:
Amoksycylina trójwodna 800 mg/g (co odpowiada 696,8 mg/g amoksycyliny).

Substancja pomocnicza:
Disodu edetynian 4 mg/g.

Proszek do sporządzania roztworu doustnego.
Proszek barwy białej do kremowej.

Dawkowanie preparatu Amoxid – jak stosować ten lek?

Cielęta i świnie: 20-30 mg amoksycyliny trójwodnej /kg m.c.dziennie co odpowiada 25-37,5 mg produktu /kg m.c. Dawkę dzienną należy podzielić na dwie równe porcje. Jednorazowa dawka wynosi 10-15 mg amoksycyliny trójwodnej /kg m.c., co odpowiada 12,5-18,75 mg produktu /kg m.c.

Kury (brojlery) i indyki: 20–30 mg amoksycyliny trójwodnej /kg mc. dziennie, co odpowiada 25–37,5 mg na kg m.c. Dawkę dzienną należy podzielić na dwie równe porcje. Jednorazowa dawka wynosi 10-15 mg amoksycyliny trójwodnej /kg m.c., co odpowiada 12,5-18,75 mg produktu /kg m.c.
Produkt leczniczy należy podawać przez 3–5 dni.
Roztwór leczniczy nie wypity w ciągu 6 godzin należy usunąć.
Produkt leczniczy weterynaryjny rozpuścić w wodzie przestrzegając zalecanej dawki zgodnie z następującym wzorem:

Amoxid - dawkowanie

Zalecenia dla prawidłowego podania

Przygotowanie roztworu:
Produkt rozpuścić w wodzie w proporcji ok. 2 g/litr. Następnie uzupełnić wodą do uzyskania odpowiedniego stężenia. Roztwór leczniczy należy przygotowywać bezpośrednio przed każdym podaniem.
W celu uniknięcia nieprawidłowego dawkowania masa ciała leczonych zwierząt powinna być oszacowana jak najdokładniej.
Spożycie wody jest uzależnione od wielu czynników, m. in. stanu klinicznego zwierząt, warunków otoczenia. W celu zapewnienia prawidłowego dawkowania należy monitorować spożycie wody i odpowiednio dostosować stężenie roztworu leczniczego. Jeżeli nie jest to możliwe, należy zastosować inny produkt leczniczy weterynaryjny.

Przeciwwskazania

Nie stosować u świnek morskich, królików i przeżuwaczy z rozwiniętą funkcją przedżołądków.
Nie stosować, jeśli u zwierząt występuje ciężka niewydolność nerek, objawiająca się oligurią lub anurią.
Nie stosować, jeśli występują zakażenia drobnoustrojami wytwarzającymi β-laktamazy.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na antybiotyki β-laktamowe lub dowolną substancję pomocniczą.

Działania niepożądane

U osobników uczulonych na penicylinę może wystąpić reakcja alergiczna. W takich przypadkach należy zastosować terapię przeciwwstrząsową.
Zaburzenia żołądkowo-jelitowe oraz reakcje nadwrażliwości, począwszy od lekkiej pokrzywki do śmiertelnego wstrząsu anafilaktycznego. Mogą wystąpić alergie krzyżowe ze wszystkimi innymi penicylinami. Długotrwałe stosowanie produktu może spowodować wyjałowienie jelit i prowadzić do rozwoju niewrażliwych drobnoustrojów.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działania niepożądane)
– często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Tkanki jadalne:
Bydło (cielęta) – 48 godzin.
Świnie – 24 godziny.
Kury, indyki – 24 godziny.

Nie stosować u krów produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.
Nie stosować u kur niosek produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Stosowanie produktu powinno się opierać na badaniach wrażliwości oraz brać pod uwagę oficjalne i lokalne zasady antybiotykoterapii.
Nieodpowiednie stosowanie produktu może być przyczyną rozpowszechniania bakterii opornych na amoksycylinę i zmniejszania skuteczności leczenia innymi antybiotykami β-laktamowymi na skutek oporności krzyżowej.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Amoxid zwierzętom

Penicyliny i cefalosporyny mogą wywoływać reakcje nadwrażliwości (alergię) po ich podaniu parenteralnym, po przypadkowym dostaniu się do dróg oddechowych, spożyciu oraz kontakcie ze skórą.
Nadwrażliwość na penicyliny może prowadzić do krzyżowej nadwrażliwości na cefalosporyny i odwrotnie. Reakcja alergiczna na te substancje może w niektórych przypadkach być poważna.

Osoby o znanej nadwrażliwości na antybiotyki β-laktamowe powinny unikać kontaktu z produktem leczniczymi weterynaryjnymi.
Podczas stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego należy używać osobistej odzieży i sprzętu ochronnego, na które składa się ubranie ochronne, maski, rękawice ochronne i okulary.

Jeśli w wyniku przypadkowego kontaktu z produktem rozwinęły się objawy takie jak wysypka na skórze, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Obrzęk twarzy, ust, okolic oczu lub trudności w oddychaniu są znacznie poważniejszymi objawami i mogą wymagać natychmiastowej interwencji medycznej.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Może być stosowany w okresie ciąży.
Nie stosować w okresie laktacji ze względu na przenikanie amoksycyliny do mleka.

Interakcje Amoxid z innymi produktami

Nie zaleca się jednoczesnego podawania produktów o działaniu bakteriostatycznym.

Przedawkowanie

Amoxid podawany świniom, cielętom, i kurom w dawce 50 mg/kg mc. (dwukrotnie wyższej od zalecanej) przez 5 dni nie wywołał reakcji niepożądanych.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane..

Ulotka Amoxid – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Amoxid u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz