Amatib

Świnie
Leczenie infekcji dróg oddechowych, infekcji układu pokarmowego, zapalenia opon mózgowych, zapalenia stawów i wtórnych infekcji wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę.

Kury
Leczenie infekcji dróg oddechowych oraz infekcji przewodu pokarmowego (innych niż infekcje salmonellą) wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę.

Jaki jest skład Amatib, jakie substancje zawiera?

Każdy gram zawiera:
Substancja czynna: Amoksycylina trójwodna 800 mg/g (co odpowiada 697 mg amoksycyliny).

Proszek biały do jasnożółtego.
Wygląd produktu po rozcieńczeniu: roztwór bezbarwny do jasno żółtawego.

Dawkowanie preparatu Amatib – jak stosować ten lek?

Podanie doustne.
Podanie w wodzie do picia i paszy u świń.
Podanie w wodzie do picia u kur.

Kury:
Zalecana dawka wynosi 16 mg amoksycyliny trójwodnej na kilogram masy ciała zwierzęcia na dzień (co odpowiada 14 mg amoksycyliny na kg masy ciała lub 20 mg produktu na kg masy ciała) podawane w wodzie do picia przez okres 3-5 kolejnych dni.

Świnie:
Zalecana dawka wynosi 16 mg amoksycyliny trójwodnej na kilogram masy ciała zwierzęcia na dzień (co odpowiada 14 mg amoksycyliny na kg masy ciała lub 20 mg produktu na kg masy ciała) przez 3-5 kolejnych dni.

W celu przygotowania wody zawierającej produkt leczniczy należy wziąć pod uwagę masę ciała leczonych zwierząt oraz ich faktyczne dzienne spożycie wody. Zużycie może się różnić w zależności od czynników takich jak gatunek, wiek, stan systemu ochrony zdrowia, rasa i system hodowli (np. różne temperatury, różne systemy świetlne). W celu uzyskania prawidłowej dawki stężenie amoksycyliny musi zostać odpowiednio dostosowane.

Poniższy wzór można zastosować do obliczenia wymaganej ilości weterynaryjnego produktu leczniczego w mg na litr wody do picia:

(x mg produktu na kg masy ciała na dzień * średnia masa ciała (kg) leczonych zwierząt)/średnie dzienne spożycie wody (l) na zwierzę = x mg produktu na litr wody do picia

W celu zapewnienia prawidłowego dawkowania, masa ciała powinna być określona jak najdokładniej, aby uniknąć przedawkowania.

Zaleca się użycie odpowiednio skalibrowanej wagi w celu odmierzenia i obliczanie odpowiedniej ilości produktu.

Podawanie pulsacyjne: Zaleca się podawanie produktu jeden raz dziennie w wodzie do picia przez ograniczony okres czasu. Przed rozpoczęciem podawania zaleca się wstrzymać dostęp zwierząt do wody na okres około 2 godz.(w przypadku wysokiej temperatury otoczenia na krócej). Rozprowadzić wyliczoną ilość produktu na powierzchni 5-10 litrów wody, mieszać do całkowitego rozpuszczenia
proszku. Roztwór należy dodać do takiej objętości wody, która zostanie wypita w ciągu 2 godzin. Maksymalna rozpuszczalność produktu w wodzie wynosi około 8 g/l, w temperaturze pokojowej (około 20°C). Maksymalna rozpuszczalność może być znacznie zmniejszona w niższych temperaturach. Należy upewnić się, że doszło do całkowitego rozpuszczenia proszku.

Podawanie ciągłe: Przygotowana ilość wody zawierającej produkt leczniczy weterynaryjny powinna stanowić ilość wody przeznaczonej do spożycia w ciągu najbliższych 12 godzin. Pozostałą wodę zawierającą antybiotyk, która nie została spożyta w ciągu 12 godzin należy usunąć i przygotować świeżą ilość wody na następne 12 godzin. Maksymalne stężenie wstępnie rozcieńczonej wody zawierającej produkt leczniczy weterynaryjny wynosi w przybliżeniu 8 g/l, w temperaturze pokojowej (około 20°C).
Maksymalna rozpuszczalność może być znacznie zmniejszona w niższych temperaturach. Należy upewnić się, że doszło do całkowitego rozpuszczenia proszku. Ustawienia dozownika powinno zostać odpowiednio zmienione. U gatunków docelowych zwierząt, pobieranie wody może różnić się w zależności od różnych czynników, w tym temperatury otoczenia, wieku i rodzaju paszy.

Stosowanie w paszy u świń: Produkt może być również dostarczany w zalecanej dziennej dawce w paszy. Ten sposób podawania jest przeznaczony wyłącznie do leczenie pojedynczych świń na farmach, gdzie liczba zwierząt otrzymujących produkt leczniczy jest niewielka. Do stosowania w paszy zalecane jest tylko opakowanie zawierające 100 g produktu.
Większe grupy zwierząt należy leczyć podając produkt w wodzie do picia.
Przed każdym podaniem proszek powinien być starannie wymieszany z małą ilością paszy i powinien zostać podany zwierzęciu bezpośrednio przed główną porcją paszy. Należy zwrócić uwagę na całkowite spożycie zalecanej dawki paszy leczniczej i dostarczyć odpowiednią dzienną rację paszy.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Należy upewnić się, że zwierzęta nie mają jednocześnie dostępu do wody nie zawierającej produktu. Po spożyciu wody zawierającej antybiotyk należy zapewnić dostęp do wody do picia. Po zakończeniu okresu leczenia system dostarczania wody zwierzętom należy odpowiednio oczyścić, aby uniknąć podawania subterapeutycznych ilości substancji czynnej.
Zużycie wody z lekiem zależy od stanu klinicznego zwierząt. W celu uzyskania prawidłowej dawki należy odpowiednio skorygować stężenie amoksycyliny.
Przy zastosowaniu jako dodatek do paszy w ramach indywidualnego leczenia, ilość pokarmu, do którego dodawany jest produkt, powinny być odpowiednia dla zalecanej dawki do spożycia w całości.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadkach rozpoznanej nadwrażliwości na penicylinę ani inne substancje z grupy antybiotyków beta-laktamowych lub na dowolną substancję pomocniczą.
Nie stosować u zwierząt z ciężką chorobą nerek, której towarzyszy skąpomocz lub bezmocz.
Nie stosować u królików, kawii domowych, chomików, myszoskoczków i innych małych zwierząt roślinożernych.
Nie stosować u przeżuwaczy lub koni.
Nie stosować w przypadku podejrzenia obecności bakterii wytwarzających β-laktamazy.

Działania niepożądane

Stosowanie penicylin i cefalosporyn może prowadzić do wystąpienia reakcji nadwrażliwości. Reakcje uczuleniowe na te substancje mogą sporadycznie mieć poważny przebieg.
W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.
Można również zgłosić działania niepożądane poprzez krajowy system raportowania (www.urpl.gov.pl).

Okres(-y) karencji

Świnie (tkanki jadalne): 2 dni.
Kury (tkanki jadalne): 1 dzień.
Nie stosować u kur niosek produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.
Nie stosować na 3 tygodnie przed rozpoczęciem okresu nieśności.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

U chorych zwierząt spożycie wody i/lub paszy może się zmniejszyć i w rezultacie wymagane może być zastosowanie leczenia parenteralnego.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Podczas stosowania produktu należy uwzględnić oficjalne i regionalne wytyczne dotyczące leków przeciwbakteryjnych.
Stosowanie produktu powinno być oparte na badaniach oporności bakterii wyizolowanych od zwierząt. Jeśli nie jest to możliwe, leczenie powinno być oparte o lokalne (regionalne, pochodzące z farmy) dane epidemiologiczne, dotyczące oporności bakterii docelowych.
Stosowanie produktu niezgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce informacyjnej może prowadzić do zwiększenia występowania bakterii opornych na amoksycylinę i zmniejszać skuteczność leczenia.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Amatib zwierzętom

Penicyliny mogą powodować nadwrażliwość (alergię) po wstrzyknięciu, wdychaniu, połknięciu lub w kontakcie ze skórą. Nadwrażliwość na penicyliny może powodować reakcje krzyżowe z cefalosporynami i na odwrót. W rzadkich przypadkach reakcje alergiczne na te substancje mogą być ciężkie.
Osoby, u których stwierdzono nadwrażliwość na antybiotyki beta-laktamowe, powinny unikać kontaktu z produktem.
Z produktem należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć ekspozycji i stosować wszystkie zalecane środki ostrożności.
Należy unikać kontaktu ze skórą lub oczami, ponieważ produkt może być drażniący.
Nie jeść, nie pić i nie palić w trakcie stosowania produktu.
Podczas przygotowywania i podawania wody zawierającej produkt leczniczy do picia, należy unikać kontaktu produktu ze skórą i wdychania pyłów. Podczas mieszania produktu należy nosić rękawice ochronne i odpowiednią maskę przeciwpyłową (np. jednorazową półmaskę spełniającą wymogi Normy Europejskiej EN 149 lub maskę wielokrotnego użytku spełniającą normę EN 140 z filtrem spełniającym normę EN 143). Umyć ręce po zastosowaniu.
W przypadku kontaktu produktu z oczami lub skórą należy niezwłocznie przepłukać je dużą ilością czystej wody.
Jeśli po ekspozycji na produkt wystąpią objawy, takie jak wysypka skórna, należy zwrócić się o pomoc medyczną i pokazać lekarzowi to ostrzeżenie. Opuchlizna twarzy, warg lub oczu bądź trudności z oddychaniem są poważniejszymi objawami i wymagają udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Bezpieczeństwo tego produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży, laktacji i w okresie nieśności nie zostało określone. Badania laboratoryjne na szczurach i królikach nie wykazały działania teratogennego, toksycznego dla płodu, szkodliwego dla samicy.
Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

Interakcje Amatib z innymi produktami

Działanie bakteriobójcze amoksycyliny polega na hamowaniu syntezy ścian komórek bakterii w trakcie namnażania. Dlatego z zasady jest ona niekompatybilna z antybiotykami bakteriostatycznymi(np. z grupy tetracyklin), które hamują namnażanie drobnoustrojów. Wykazuje natomiast synergię z antybiotykami z grupy ß-laktamów i aminoglikozydami.

Przedawkowanie

Nieznane.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Amatib – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Amatib u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz