Altidox

Wskazaniem do leczenia Altidox jest:

Świnie: leczenie klinicznych zakażeń dróg oddechowych wywołanych przez Mycoplasma hyopneumoniae i Pasteurella multocida wrażliwe na doksycyklinę.

Kury i indyki: leczenie klinicznych zakażeń dróg oddechowych związanych z Mycoplasma gallisepticum wrażliwej na doksycyklinę.

Jaki jest skład Altidox, jakie substancje zawiera?

1 g proszku zawiera:
Substancja czynna: Doksycykliny hyklan 500 mg (co odpowiada 433 mg doksycykliny).

Dawkowanie preparatu Altidox – jak stosować ten lek?

Podanie doustne, w wodzie do picia.

Dawkowanie:
Świnie i kury:
20 mg doksycykliny na kilogram masy ciała raz dziennie (co odpowiada 46 mg produktu na kilogram masy ciała), podawane w wodzie do picia przez 5 kolejnych dni.

Indyki:
25 mg doksycykliny na kilogram masy ciała raz dziennie (co odpowiada 58 mg produktu na kilogram masy ciała), podawane w wodzie do picia przez 5 kolejnych dni.

Podawanie:
Na podstawie zalecanej dawki oraz liczby i masy ciała świń do leczenia, dokładną ilość wymaganego produktu do podania należy wyliczyć za pomocą następującego wzoru:

(… mg produktu na kg masy ciała dziennie*średnia masa ciała (kg) zwierząt do leczenia)/średnie dzienne spożycie wody (litry na zwierzę) = …. mg produktu na litr wody do picia

W celu zapewnienia właściwego dawkowania należy jak najdokładniej określić masę ciała.
Przyjmowanie wody zawierającej produkt leczniczy zależy od stanu klinicznego zwierząt. W celu uzyskania właściwej dawki może być konieczne dostosowanie stężenia w wodzie do picia. Jeśli stosowane są części opakowań, zaleca się stosowanie właściwie skalibrowanej wagi. Dawkę dzienną należy dodać do wody do picia w taki sposób, by cały lek został spożyty w ciągu 24 godzin. Wodę do picia zawierającą produkt leczniczy należy przygotowywać na świeżo co 24 godziny. Zaleca się przygotowanie stężonego roztworu wyjściowego i dalsze rozcieńczanie go do stężeń leczniczych, jeśli wymagane. Alternatywnie stężony roztwór może zostać wykorzystany w proporcjonalnym dozowniku wody. Maksymalna rozpuszczalność produktu w wodzie wynosi 100 g/l.
Należy dopilnować, by wszystkie zwierzęta do leczenia miały swobodny dostęp do wodopoju. Po zakończeniu leczenia urządzenie do pojenia należy odpowiednio wyczyścić, aby uniknąć przyjmowania pozostałych ilości w dawkach niższych od leczniczych. W całym okresie leczenia woda zawierająca produkt leczniczy powinna być jedynym źródłem wody do picia. Woda zawierająca produkt leczniczy nie może być przygotowywana ani przechowywana w metalowym pojemniku lub stosowana w oksydowanym sprzęcie do pojenia. Rozpuszczalność produktu zależy od pH i w przypadku mieszania w twardej wodzie zasadowej może dojść do wytrącenia produktu.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Brak danych.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku znanej nadwrażliwości na tetracykliny lub na substancję pomocniczą.
Nie stosować w przypadku wykrycia w stadzie oporności na tetracyklinę z powodu możliwości rozwoju oporności krzyżowej.
Nie stosować u zwierząt z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek.

Działania niepożądane

Jak w przypadku wszystkich tetracyklin, w rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje alergiczne i nadwrażliwość na światło. W przypadku podejrzenia działań niepożądanych należy przerwać leczenie.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych na opakowaniu, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Tkanki jadalne: Świnie: 4 dni.
Kury: 5 dni.
Indyki: 12 dni.

Produkt niedopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego u prosiąt przed odsadzeniem nie zostało określone.
Nieprawidłowe stosowanie produktu może zwiększyć występowanie bakterii opornych na tetracyklinę ze względu na potencjalną oporność krzyżową.
Ze względu na zmienność (czasową, geograficzną) wrażliwości bakterii na doksycyklinę, stosowanie produktu należy opierać na badaniu wrażliwości, z uwzględnieniem oficjalnych i lokalnych wytycznych przeciwmikrobiologicznych.
Ponieważ istnieje możliwość, że docelowe patogeny nie zostaną wyeliminowane, stosowaniu leku powinny towarzyszyć dobre praktyki zarządzania, np. w zakresie higieny, odpowiedniej wentylacji i unikania nadmiernego zagęszczenia zwierząt.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Altidox zwierzętom

Podczas pracy z produktem nie palić, nie jeść i nie pić.
Należy podjąć działania w celu uniknięcia uwalniania pyłu podczas wprowadzania produktu do wody.
Podczas postępowania z produktem unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami, aby zapobiec uwrażliwieniu i kontaktowemu zapaleniu skóry.
Osoby o znanej nadwrażliwości na tetracykliny powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym. Podczas przygotowywania i podawania wody do picia zawierającej produkt leczniczy należy unikać kontaktu skóry z produktem oraz wdychania cząstek pyłu. Podczas stosowania produktu należy używać nieprzepuszczalnych rękawic (np. gumowych lub lateksowych) oraz odpowiedniej maski przeciwpyłowej (np. jednorazowej maski spełniającej przepisy normy europejskiej EN149 lub wielorazowego aparatu oddechowego, spełniającego przepisy normy europejskiej EN140 z filtrem zgodnym z EN143).
W przypadku kontaktu z oczami lub skórą przemyć dotknięty obszar dużą ilością czystej wody, a w przypadku wystąpienia podrażnienia uzyskać pomoc lekarską. Po kontakcie z produktem niezwłocznie umyć ręce i zanieczyszczoną skórę.
Jeśli po ekspozycji na produkt rozwiną się objawy takie jak wysypka skórna, należy zgłosić się po pomoc lekarską i pokazać lekarzowi to ostrzeżenie. Obrzęk twarzy, warg lub oczu, bądź trudności z oddychaniem są poważniejszymi objawami i wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Badania laboratoryjne na szczurach i królikach nie wykazały działania teratogennego i toksycznego dla płodu lub szkodliwego dla matki.
Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży lub laktacji u loch nie zostało określone. Nie zaleca się stosowania w czasie ciąży ani laktacji.
Nie stosować u ptaków w okresie nieśności lub na 4 tygodnie przed rozpoczęciem okresu nieśności.

Interakcje Altidox z innymi produktami

Nie podawać równolegle z paszami zawierającymi nadmiar kationów poliwalentnych, takich jak Ca2+, Mg2+, Zn2+ i Fe3+, ponieważ możliwe jest powstawanie związków kompleksowych doksycykliny z tymi kationami. Zaleca się także zachowanie odstępu wynoszącego 1–2 godziny między podaniem innych produktów zawierających kationy poliwalentne, ponieważ ograniczają one wchłanianie tetracykliny.
Nie podawać razem ze środkami zobojętniającymi kwasy, kaolinem lub preparatami żelaza.

Nie podawać równolegle z antybiotykami bakteriobójczymi takimi jak beta-laktamy, ponieważ tetracykliny są lekami przeciwbakteryjnymi o działaniu bakteriostatycznym.

Doksycyklina nasila działanie antykoagulantów.

Przedawkowanie

W badaniu tolerancji zwierząt docelowych nie zaobserwowano działań niepożądanych u żadnego z docelowych gatunków zwierząt, nawet przy podaniu pięciokrotnej dawki leczniczej podawanej przez okres dwukrotnie dłuższy od zalecanego.
W przypadku wystąpienia podejrzewanych reakcji toksycznych na skutek znacznego przedawkowania, należy przerwać leczenie i zastosować odpowiednie leczenie objawowe, jeśli to wymagane.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Altidox – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Altidox u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz