Alphalben

Wskazaniem do stosowania Alphalben u bydła i owiec jest leczenie zakażenia spowodowanego robakami obłymi przewodu pokarmowego, nicieniami płucnymi, tasiemcami lub dorosłą postacią przywry, jeśli dany pasożyt jest podatny na działanie albendazolu.
Robaki obłe przewodu pokarmowego: Haemonchus spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Bunostomum spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Chabertia spp., Oesophagostomum spp., Toxocara spp.
Nicienie płucne: Dictyocaulus spp.
Tasiemce: Moniezia spp.
Dorosłe postacie przywry: Fasciola hepatica, Dicrocoelium dendriticum.

Jaki jest skład Alphalben, jakie substancje zawiera?

Każdy ml białej lub prawie białej homogennej, płynnej zawiesiny zawiera:
Substancja czynna: Albendazol 100 mg

Substancje pomocnicze: Alkohol benzylowy (E1519): 10 mg.

Dawkowanie preparatu Alphalben – jak stosować ten lek?

Podanie doustne.

Bydło:
Leczenie zakażenia spowodowanego robakami obłymi przewodu pokarmowego, nicieniami płucnymi lub tasiemcami: 7,5 mg albendazolu na 1 kg masy ciała (7,5 ml produktu/100 kg masy ciała).
Leczenie zakażenia spowodowanego Fasciola hepatica i Dicrocoelium dendriticum lub ostertagiozy typu II: 10 mg albendazolu na 1 kg masy ciała (10 ml produktu/100 kg masy ciała).

Owce:
Leczenie zakażenia spowodowanego robakami obłymi przewodu pokarmowego, nicieniami płucnymi lub tasiemcami: 5 mg albendazolu na 1 kg masy ciała (0,5 ml produktu/10 kg masy ciała).
Leczenie zakażenia spowodowanego Fasciola hepatica i Dicrocoelium dendriticum: 7,5 mg albendazolu na 1 kg masy ciała (0,75 ml produktu/10 kg masy ciała).

Zalecenia dla prawidłowego podania

Przed użyciem wstrząsnąć.

W celu zagwarantowania podania właściwej dawki koniecznie jest jak najdokładniejsze obliczenie masy ciała; należy sprawdzić dokładność urządzenia dawkującego.
Jeśli zwierzęta będą leczono grupowo, a nie indywidualnie, powinno się je pogrupować zgodnie z masą ciała i odpowiednio podawać dawki, aby uniknąć podawania zbyt małych lub zbyt dużych dawek.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.
Nie stosować w przypadku oporności na albendazol lub inne benzimidazole.
Nie stosować w przypadku ostrej fascjolozy wywołanej przez niedojrzałe postaci Fasciola hepatica.

Działania niepożądane

Nie zaobserwowano działań niepożądanych po podaniu zalecanej dawki.
W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Bydło:
Tkanki jadalne: 14 dni.
Mleko: 5 dni.

Owce:
Tkanki jadalne: 14 dni.
Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Oporność na benzimidazole ( w tym albendazol) uTeladorsagia Haemonchus, Cooperia i Trichostrongylus została zaobserwowana u małych przeżuwaczy w kilku krajach, w tym w krajach UE.Z tego względu stosowanie produktu powinno być oparte na lokalnych (regionalnych, na poziomie gospodarstwa) danych epidemiologicznych dotyczących podatności na leki przeciw nicieniom i zaleceń w zakresie ograniczenia selekcji oporności na leki przeciwrobacze.

Nadmierne lub niewłaściwe stosowanie leków przeciwrobaczych może spowodować oporność. W celu zmniejszenia ryzyka zalecane jest ustalenie dawkowania z lekarzem weterynarii.

Należy dołożyć starań, aby uniknąć następujących działań, ponieważ zwiększają one ryzyko wykształcenia się oporności i mogą skutkować nieefektywnym leczeniem:
· zbyt częste i powtarzane stosowanie leków przeciwrobaczych z tej samej klasy przez dłuższy czas
· podawanie zbyt małych dawek, wynikające z błędnego obliczenia masy ciała, nieprawidłowe podawanie produktu lub brak kalibracji urządzenia dozującego (jeśli takowe zastosowano).

Konieczne jest dalsze zbadanie podejrzewanych przypadków klinicznych oporności na leki przeciwrobacze przy użyciu odpowiednich testów (np. testów badających obecność jaj pasożytów w kale). Jeśli wyniki testów silnie wskazują na oporność na określony lek przeciwrobaczy, zalecane jest zastosowanie leku przeciwrobaczego z innej klasy farmakologicznej o innym sposobie działania.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Należy dołożyć starań, aby podczas dawkowania nie uszkodzić okolic gardła, szczególnie w przypadku owiec.
Zwierzęta znajdujące się w tej samej grupie powinny być leczone w tym samym czasie.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Alphalben zwierzętom

Po zastosowaniu umyć ręce.
Unikać kontaktu produktu ze skórą i oczami.
Podczas podawania produktu nosić odpowiednią odzież ochronną, w tym nieprzepuszczalne rękawice gumowe.
Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu produktu z okiem, dokładnie przemyć oko pod bieżącą wodą. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, udać się do lekarza.
Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu produktu ze skórą, przemyć dany fragment skóry mydłem i wodą. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, udać się do lekarza.

Produktu leczniczego weterynaryjnego nie powinny podawać kobiety w ciąży.
Osoby o znanej nadwrażliwości na benzimidazole powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.
Podczas pracy z produktem nie jeść, nie pić oraz nie palić.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Nie podawać w pierwszym trymestrze ciąży. Stosować wyłącznie po dokonaniu przez lekarza weterynarii bilansu korzyści/ryzyka podczas dwóch ostatnich trymestrów ciąży i w okresie laktacji.

Interakcje Alphalben z innymi produktami

Iwermektyna nasila efekty działania GABA-agonistów.

Przedawkowanie

Albendazol charakteryzuje się wysokim indeksem terapeutycznym. Trzykrotne czy pięciokrotne przedawkowanie nie wywołuje objawów klinicznych. W przypadku dużego przedawkowania należy leczyć zwierzęta objawowo.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Alphalben – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Alphalben u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz