Actionis

Actionis, zawiesina do wstrzykiwań dla świń i bydła wskazana jest w przypadku zakażenia wywołanego przez bakterie wrażliwe na ceftiofur:

U świń:
– W leczeniu bakteryjnych chorób układu oddechowego wywołanych przez bakterie Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae oraz Streptococcus suis.

U bydła:
– W leczeniu bakteryjnych chorób układu oddechowego wywołanych przez bakterie Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida oraz Histophilus somni;
– W leczeniu ostrej nekrobacylozy międzyracicowej (zanokcicy, zgnilizny racic) wywołanej przez Fusobacterium necrophorum oraz Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica);
– W leczeniu bakteryjnej komponenty ostrego poporodowego zapalenia błony śluzowej macicy w okresie 10 dni po ocieleniu, wywołanej przez bakterie Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes oraz Fusobacterium necrophorum wrażliwe na ceftiofur. Wskazanie jest ograniczone do przypadków, w których leczenie innymi lekami przeciwbakteryjnymi nie przyniosło poprawy.

Jaki jest skład Actionis, jakie substancje zawiera?

Każdy ml białej do jasnożółtej oleistej zawiesiny zawiera:
Ceftiofur (w postaci chlorowodorku ceftiofuru) – 50mg.

Dawkowanie preparatu Actionis – jak stosować ten lek?

Świnie:
3 mg ceftiofuru/kg masy ciała/dobę przez okres 3 dni w postaci wstrzyknięć domięśniowych, tj. 1 ml/16 kg masy ciała przy każdorazowej iniekcji.

Bydło:
Choroby układu oddechowego: 1mg ceftiofuru/kg masy ciała/dobę przez okres 3-5 dni w postaci wstrzyknięć podskórnych, tj. 1 ml/50 kg masy ciała przy każdorazowej iniekcji.

Ostra nekrobacyloza międzyracicowa: 1 mg/kg masy ciała/dobę przez okres 3 dni w postaci wstrzyknięć podskórnych, tj. 1 ml/50 kg masy ciała przy każdorazowej iniekcji.

Ostre poporodowe zapalenie błony śluzowej macicy w okresie 10 dni po ocieleniu: 1 mg/kg masy ciała/dobę przez okres 5 dni w postaci wstrzyknięć podskórnych, tj. 1 ml/50 kg masy ciała przy każdorazowej iniekcji.

Przy ostrym poporodowym zapaleniu błony śluzowej macicy w niektórych przypadkach konieczne może być dodatkowe leczenie podtrzymujące.

W celu zapewnienia odpowiedniego dawkowania leku oraz uniknięcia zaniżenia dawki należy możliwie najdokładniej określić masę ciała zwierzęcia.

Przy każdorazowej iniekcji należy podawać nie więcej niż 5 ml leku w przypadku wstrzyknięć domięśniowych u świń oraz nie więcej niż 7 ml w przypadku wstrzyknięć podskórnych u bydła. Kolejne wstrzyknięcia należy podawać w różnych miejscach.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Silnie wstrząsać przez 1 minutę przed użyciem lub do całkowitego przywrócenia produktu do postaci zawiesiny. Należy wybrać odpowiednią wielkość opakowania.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na ceftiofur oraz inne antybiotyki beta β-laktamowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Produktu nie należy stosować w przypadku stwierdzonej oporności na ceftiofur i inne antybiotyki beta-laktamowe. Nie podawać dożylnie. Nie stosować u drobiu (również u niosek jaj konsumpcyjnych) z powodu ryzyka przeniesienia odporności na drobnoustroje występujące u ludzi.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości niezwiązane z podaną dawką, lub reakcje alergiczne (np. reakcje skórne, anafilaktyczne). W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej na produkt należy przerwać leczenie.

W przypadku świń w okresie do 20 dni po iniekcji u niektórych zwierząt bardzo rzadko obserwowano łagodne reakcje w miejscu wstrzyknięcia, np. zmianę zabarwienia powięzi lub tkanki tłuszczowej. W przypadku bydła mogą wystąpić bardzo rzadko łagodne reakcje zapalne w miejscu wstrzyknięcia, np. obrzęk tkanki oraz zmiana zabarwienia tkanki podskórnej i/lub powięzi mięśniowej. U większości zwierząt objawy kliniczne ustępują w okresie do 10 dni po iniekcji, jednakże niewielka zmiana zabarwienia tkanki może utrzymywać się przez ponad 28 dni.

Częstość występowania działań niepożądanych została określona w następujący sposób:
– Bardzo częste (więcej niż 1 na 10 zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane w jednym cyklu leczenia).
– Częste (więcej niż 1 ale mniej niż 10 zwierząt na 100 zwierząt).
– Niezbyt częste (więcej niż 1 ale mniej niż 10 zwierząt na 1,000 zwierząt).
– Rzadkie (więcej niż 1 ale mniej niż 10 zwierząt na 10,000 zwierząt).
– Bardzo rzadkie (mniej niż 1 na 10,000 zwierząt, w tym sporadyczne przypadki).

W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Świnie: Tkanki jadalne: 6 dni.
Bydło: Tkanki jadalne: 6 dni. Mleko: zero godzin.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak danych.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Produkt ten nie zawiera żadnych środków konserwujących. Wybór produktu sprzyja selekcji szczepów opornych takich jak bakterie wytwarzające beta-laktamazy (ESBL) oraz może stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzkiego jeśli szczepy te rozpowszechniają się u ludzi np. poprzez żywność. Produkt jest przeznaczony do leczenia pojedynczych zwierząt. Nie stosować zapobiegawczo ani w ramach programów ochrony zdrowia. Leczenie grup zwierząt powinno być ścisłe ograniczone do wystąpienia ognisk choroby zgodnie z zatwierdzonymi warunkami stosowania.

Nie stosować profilaktycznie w przypadku zatrzymania łożyska.

Silnie wstrząsnąć przez 1 minutę przed użyciem lub do całkowitego przywrócenia produktu do postaci zawiesiny.

Stosowanie produktu może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego ze względu na rozprzestrzenianiu się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.
Produkt powinien być zarezerwowany do leczenia przypadków klinicznych, które słabo reagowały lub oczekiwana jest słaba reakcja na leczenie pierwszego wyboru. W trakcie stosowania produktu należy uwzględnić krajowe lub regionalne przepisy dotyczące stosowania leków przeciwbakteryjnych. Zwiększone stosowanie, włącznie z zastosowaniem niezgodnym z podaną instrukcją, może zwiększać częstość występowania oporności. Jeżeli to możliwe produkt powinien być stosowany w oparciu o wyniki badań wrażliwości.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Actionis zwierzętom

Penicyliny i cefalosporyny mogą powodować nadwrażliwość (alergie) w następstwie iniekcji, inhalacji, spożycia lub kontaktu ze skórą.
Nadwrażliwość na penicylinę może być przyczyną reakcji krzyżowej na cefalosporyny i na odwrót. Reakcje alergiczne na substancje tego typu mogą być niekiedy poważne. Z produktem należy obchodzić się bardzo ostrożnie i stosować wszystkie zalecane środki ostrożności.

Osoby o znanej nadwrażliwości na produkt lub osoby, którym nie zaleca się pracować z tego typu preparatami, nie powinny podawać produktu.

Po przypadkowej samoiniekcji, należy zwrócić się o pomoc lekarska oraz przedstawić lekarzowi ulotkę dołączoną do opakowania lub etykietę.

Do poważniejszych objawów należą obrzęki twarzy, warg lub oczu oraz problemy z oddychaniem, które wymagają natychmiastowej pomocy medycznej.

Po użyciu umyć ręce.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Badania laboratoryjne nie wykazały działania teratogennego, toksycznego dla płodu ani szkodliwego dla samicy. Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i laktacji nie zostało określone. Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

Interakcje Actionis z innymi produktami

Bakteriobójcze działanie cefalosporyn jest hamowane przy równoczesnym stosowaniu antybiotyków bakteriostatycznych (makrolidów, sulfonamidów i tetracyklin).

Aminoglikozydy mogą mieć efekt wzmocnienia działania cefalosporyn.

Przedawkowanie

U świń
wykazano niską toksyczność ceftiofuru przy stosowaniu ceftiofuru sodowego w dawkach ponad 8-krotnie wyższych od zalecanej dobowej dawki leku podawanegowpostaci wstrzyknięć domięśniowych przez okres 15 kolejnych dni.

U bydła
po podaniu drogą pozajelitową zdecydowanie zawyżonych dawek leku nie stwierdzono objawów toksyczności ogólnoustrojowej.

Główne niezgodności farmaceutyczne

W przypadku braku badań dotyczących zgodności, niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Actionis – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Actionis u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz